Dedicare Q1: Hårdare konkurrens pressar marginalen

Den fortsatta hårda konkurrensen pressar priserna under första kvartalet. Intäkterna har minskat med 3,5 % och marginalen med drygt tre procentenheter.  Vi ser en fortsatt tillväxt på den norska marknaden medan den svenska har försvagats. Bolaget fortsätter sin fokusering på att öka intjäningen i avtalen och pressa kostnaderna, säger VD Stig Engcrantz.

Minskningen av intäkterna i första kvartalet blev 3,5% jämfört med samma kvartal 2012. Rörelsemarginalen i första kvartalet har sjunkit jämfört motsvarande kvartal 2012 till 2,1 % (5,6).

Under hösten har nytt avtal med Stockholms Läns Landsting (SLL) successivt trätt i kraft. Avtalet innebär högre volymer inom sjuksköterskebemanningen men lägre inom läkarbemanningen. Priserna har pressats nedåt.

Under samma period förra året var vi enda leverantör av läkare till landstingen i Jönköpings län, Kalmar län, i Kronoberg och Östergötland. Idag har vi avtal endast med landstinget i Kalmar.

Sammantaget förklarar detta huvudparten av intäktsminskningen. Vi fokuserar våra sälj och bemanningsresurser till andra kunder som exempelvis Västra Götalandsregionen där vi har ett nytt avtal sedan i höstas. Implementeringen av dessa avtal tar längre tid än vi bedömt.

Det nya avtalet med norska HINAS som omfattar samtliga Helseregioner i Norge trädde i kraft den 1 februari och gäller två plus två år vilket ger oss goda möjligheter att fortsätta utveckla våra affärer i Norge. Införandet av EU bemanningsdirektiv medför en löneutveckling som pressar marginalerna.

Omsorgssegmentet omsatte sammantaget 21,6 MSEK i kvartalet vilket är en kraftig ökning jämfört med föregående års siffror på 13,8 MSEK. Resultatutvecklingen inom Omsorg Sverige har varit svag. Anders Nordqvist ny VD sedan 7 januari har under perioden gjort organisationsförändringar som bedöms ge positiv effekt under de kommande kvartalen. Inom Omsorg Norge har utvecklingen varit mycket god vad gäller tillväxt och lönsamheten varit tillfredställande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april kl 14.00 (CET).

För fördjupad finansiell information hänvisas till bokslutskommunikén som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:

Stig Engcrantz,VD, tel 08-555 651 07

Richard Engel, vice VD och finansdirektör, tel 08-555 656 16

 Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat vårdbemannings- och omsorgsföretag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008.

Dedicare AB

Sankt Eriksgatan 44 5 tr

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

Fax: 08-555 656 45

Taggar:

Om oss

Dedicare är ett auktoriserat bemanningsföretag med verksamhet inom uthyrning av läkare, sjuksköterskor, socionom och pedagoger. Bolaget är verksamt i Sverige och Norge, har 77 anställda inom administrations- och säljorganisationen. I Sverige är Dedicare, enligt bolagets uppfattning, störst på uthyrning av socionomer och bland de största på uthyrning av sjuksköterskor och läkare. I Norge är Dedicare ett av de två största bemanningsföretagen. Bland kunderna finns 20 landsting i Sverige, 4 Helseregioner i Norge, 150 kommuner i Sverige och Norge samt privata företag. Dedicare noterades på Nasdaq Stockholm i maj 2011.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar