Fortsatt tillväxt och god lönsamhet under det första kvartalet 2015

Perioden jan-mars i korthet

  • Intäkterna uppgick till 135,6 MSEK (110,9), ökning med 22,3 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK (3,5), rörelsemarginal 7,3 % (3,1)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,0 MSEK (17,3)
  • Resultat per aktie 0,84 SEK (0,27)

Intäkterna ökar och resultatet förbättras under årets första kvartal. Tillväxten jämfört med samma period förra året är 22,3%. Intäkterna uppgår till 135,6 MSEK vilket är den högsta omsättningen någonsin under ett första kvartal. Rörelseresultatet uppgår till 9,9 MSEK vilket är väsentligt bättre än samma period 2014. Rörelsemarginalen i kvartal ett 2015 är 7,3 % jämfört med 3,1 % för 2014, säger VD Stig Engcrantz.

Första kvartalet 2015 kännetecknas av positiva signaler på marknaden i Sverige med ökat antal förfrågningar avseende både läkare och sjuksköterskor.

Den norska marknaden inom vårdbemanning är något svagare än tidigare år, vilket har sin förklaring i det förändrade konjunkturläget i Norge. De offentliga finanserna är dock fortsatt starka så vi förväntar oss ett fortsatt starkt efterfrågetryck om än på en något lägre nivå. I Norge genomför Helseforetakenes Innkjöpsservice (HINAS) en ny upphandling av tjänster för i princip hela den norska sjukvården. Dedicare är en av de största leverantörerna under nuvarande avtalet. Det nya avtalet med HINAS kommer att gälla från 1 oktober 2015.  

I april 2015 tecknade Dedicare avtal om att avyttra den norska omsorgsverksamheten till Humana. Efter avyttringen av omsorgsverksamheten i både Sverige och Norge fokuserar nu Dedicare helt på kärnverksamheten, vårdbemanning. Vi fortsätter arbetet med att förbättra produktiviteten, stärka försäljningsarbetet samt att öka kundfokus. Vår likviditet är mycket god och den starka utvecklingen inom vårdbemanning gör att vi nu har resurserna för att på allvar genomföra vår vision; att bli ett av Europas ledande vårdbemanningsföretag.

VD Stig Engcrantz

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2015 kl 16.00 (CET).

För fördjupad finansiell information hänvisas till bokslutskommunikén som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:

Stig Engcrantz,VD, tel 08-555 656 07

Lia Sandström, Finansdirektör, tel 08-555 656 16

Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat vårdbemanningsföretag. Bolaget är verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Dedicare AB

Kungsholms Strand 147

112 48 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

Fax: 08-555 651 45

Om oss

Dedicare är ett auktoriserat bemanningsföretag med verksamhet inom uthyrning av läkare, sjuksköterskor, socionom och pedagoger. Bolaget är för närvarande verksamt i Sverige och Norge, cirka 60 anställda inom administrations- och säljorganisationen. I Sverige är Dedicare, enligt bolagets uppfattning, störst på uthyrning av sjuksköterskor och socionomer och bland de största på uthyrning av läkare. I Norge är Dedicare ett av de två största vårdbemanningsföretagen. Bland kunderna finns 21 landsting i Sverige, 4 Helseregioner i Norge, 150 kommuner i Sverige och Norge samt privata företag. Dedicare noterades på Nasdaq Stockholm i maj 2011.

Kontakt