Kommuniké från Dedicare AB (publ) årsstämma 2018

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 5,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 26 april 2018. Utdelningen beräknas utbetalas onsdagen den 2 maj 2018.

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Anna Lefevre Skjöldebrand, Anna-Stina Nordmark Nilsson, Dag Sundström, Kristian Faeste och Björn Örås som styrelseledamöter. Vidare beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

Revisorer

Årsstämman beslutade om nyval av Grant Thornton Sweden AB som revisorer med huvudansvarig revisor Mia Rutenius för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsearvode

Styrelsearvode fastställdes till 1 040 000 kronor att fördelas med 380 000 kronor till styrelsens ordförande och 165 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med vad som fastställdes av årsstämman 2017.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 20.45 (CEST).

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:

Krister Widström, VD och koncernchef, tel 08-555 656 07

Björn Örås, Styrelseordförande, tel 070-526 79 97

Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat bemanningsföretag. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och är verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Dedicare AB

Ringvägen 100, 10 tr 

118 60 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

Om oss

Dedicare är ett auktoriserat bemanningsföretag med verksamhet inom uthyrning av läkare, sjuksköterskor, socionom och pedagoger. Bolaget är för närvarande verksamt i Sverige och Norge, cirka 60 anställda inom administrations- och säljorganisationen. I Sverige är Dedicare, enligt bolagets uppfattning, störst på uthyrning av sjuksköterskor och socionomer och bland de största på uthyrning av läkare. I Norge är Dedicare ett av de två största vårdbemanningsföretagen. Bland kunderna finns 21 landsting i Sverige, 4 Helseregioner i Norge, 150 kommuner i Sverige och Norge samt privata företag. Dedicare noterades på Nasdaq Stockholm i maj 2011.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar