Delmi släpper två nya rapporter om ansvarsfördelning och asylpolitik

Migrationskrisen 2015–2016 aktualiserade behovet av mer effektiva och rättssäkra system för ansvarsfördelning av flyktingar, inom såväl som utanför Europa. Mot denna bakgrund har Delegationen för migrationsstudier (Delmi) släppt två nya rapporter om ansvarsfördelning. Ämnet är högaktuell med tanke på en kommande reform av det europeiska asylsystemet och ramverket ”The Global Compact on Refugees” som för närvarande framförhandlas av UNHCR.

Delmi-Rapport 2017:8 Responsibility Sharing for Refugees in the Middle East and North Africa: Perspectives from Policymakers, Stakeholders, and Refugees and Displaced Persons, författad av Susan Martin, professor emerita i International Migration vid ISIM, Georgetown University, analyserar perspektiven hos beslutsfattare, andra intressenter samt flyktingar och internflyktingar i Mellan-Östern och Nordafrika (MENA-området). Studien utgår från kvalitativa data som är insamlade på plats. Rapporten visar på stora utmaningar vad gäller MENA-ländernas möjligheter att hantera det ökade trycket på skola, vård och arbetsmarknad som flyktinginvandringen medför. Ett flertal insatser för att underlätta situationen föreslås bl.a.:

• Ökade internationella insatser för att motverka de underliggande orsakerna till flykt.
• Främja vidarebosättning av flyktingar till tredje länder.
• Förbättra flyktingars möjligheter till självförsörjning genom utvecklingsinitiativ.
• Uppmuntra ursprungs-, transit-, och mottagarländer att adressera de skyddsproblem som flyktingar och interna flyktingar ställs inför.
• Aktuell, lämplig och tillräcklig finansiering till de länder i regionen som huserar ett stort antal flyktingar.
• Förbättra genomförandet av humanitära biståndsprogram t.ex. genom att underlätta användandet av mikrolån och sänkta remitteringskostnader.
• Förbättra lokalt kapacitetsbyggande genom tekniskt stöd och utbildning.


Delmi-rapport 2017:9 Framtiden för det gemensamma europeiska asylsystemet: Ansvarsfördelning och harmonisering av praxis för asylbeslut av Bernd Parusel och Jan Schneider fokuserar på vägen framåt när det gäller beslutsfattande i asylfrågor och ansvarsfördelning i Europeiska Unionen. I rapporten lyfter författarna fram fyra huvudsakliga framtidsscenarier för beslutsfattare att förhålla sig till. Ett av dessa scenarier ligger i linje med förslaget om ett reformerat Dublin-system som nu har lagts fram av EU-parlamentet. Författarna beskriver detta scenario som det mest trovärdiga men ifrågasätter om det faktiskt är politiskt genomförbart i dagsläget.

Båda rapporterna, samt en kort, sammanfattande policy brief, finns att ladda ner på Delmis hemsida.

För frågor om rapporterna kontakta ansvarig utredningssekreterare:
Constanza Vera-Larrucea, Delmi:
E-post: constanza.vera-larrucea@regeringskansliet.se
Telefon: +46 8 405 86 47

 

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Om oss

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Prenumerera