Stor skillnad i ungas etablering över landet

Ungas etablering på arbetsmarknaden skiljer sig mycket över landet. Det visar ny statistik från regeringens delegation för unga till arbete. Delegationen har med hjälp av SCB tagit fram statistik som bland annat synliggör hur stor andel av de unga i en kommun som kan anses inte vara etablerad på arbetsmarknaden. Till den gruppen hör unga som inte har någon inkomst från arbete och inte heller studerar.

Lomma kommun har minst antal unga i den här situationen, endast ca 3 procent. I Munkfors, som ligger i andra änden av skalan, är hela 12 procent av de unga mellan 16-24 år icke etablerade.

Delegationen har tagit fram statistiken i syfte att ge ett bättre underlag för kommuner när de tillsammans med Arbetsförmedlingen planerar för vilka insatser som behöver göras för att minska ungdomsarbetslösheten. Förutom etableringsgrad har Delegationen för unga till arbete även tagit fram statistik om olika branschers utveckling runt om i landet.

– Statistiken visar bland annat ålderfördelning i branscher. Den blir därmed ett användbart underlag att utgå ifrån i samarbetet med arbetsgivare, offentliga och privata, när det gäller kompetensförsörjningsbehoven i län och kommuner, förklarar Susanne Zander, statistikansvarig på delegationens kansli.

Under hösten har landets kommuner skrivit överenskommelser med Arbetsförmedlingen om hur ungdomsarbetslösheten ska minska.

– Viljan att hitta nya samverkansformer är stor i hela landet. Det vi ser är en enorm kraftsamling mot ungdomsarbetslösheten, säger Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande i delegationen. Vi arbetar nu vidare för att stötta kommuner och Arbetsförmedlingen i att göra verkstad av sina planer.

Delegationen publicerar idag den ovan nämnda statistiken och mycket mer på hemsidan www.dua.se. En webbpresentation av statistiken genomförs tisdagen den 26 januari klockan 13:30.

Susanne Zander
Statistikansvarig
08-405 91 91
susanne.zander@regeringskansliet.se

Lil Ljunggren Lönnberg
Ordförande
08-405 42 74
lil.ljunggren.lonnberg@regeringskansliet.se

Delegationen för unga till arbete (A2014:06) verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag lokalt. Delegationen ska främja statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer. Arbetet ska utgå från både befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkommande initiativ inom arbetsmarknadspolitiken. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2018.Delegationens främsta verktyg för samverkan är lokala överenskommelser mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Information om lokala överenskommelser publiceras löpande på www.dua.se

Om oss

Delegationen för unga till arbete (A2014:06) verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag lokalt. Delegationen ska främja statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer. Arbetet ska utgå från både befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkommande initiativ inom arbetsmarknadspolitiken. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2018. Delegationens främsta verktyg för samverkan är lokala överenskommelser mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Information om lokala överenskommelser publiceras löpande på www.dua.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar