FORTSATT ÅTERHÄMTNING FÖR RIVNINGSTJÄNSTER, LÖNSAMHETEN I INDUSTRIELL RENGÖRING LÄGRE P.G.A. KALL VINTER

DELETE GROUP OYJ ABP, BÖRSMEDDELANDE 31.5.2018 kl. 12:00 EET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Delårsrapport januari-mars 2018 (IFRS, pro forma1), oreviderad)

HÖJDPUNKTER UNDER JANUARI-MARS 2018 (LAGSTADGAD)

  • Omsättningen ökade med 5 % till 36,7 miljoner euro (Q1 2017: 35,1)
  • Justerat EBITDA2) minskade med -0,7 miljoner euro till 0,3 (1,0) miljoner euro
  • Justerad EBIT2) minskade med -1,0 miljoner euro till -2,2 (-1,1) miljoner euro
  • Nettoskuldsättningen ökade med 15 % till 92,3 (80,5) miljoner euro
  • Det operativa kassaflödet ökade med 3,7 miljoner euro till 0,5 (-3,2) miljoner euro
  • Operativ integrering av företag som förvärvades i december 2017 fortskrider i god takt

HÖJDPUNKTER FRÅN JANUARI-MARS 2018 (PRO FORMA)

  • Omsättningen minskade med -8 % till 36,7 miljoner euro (Q1 2017: 40,1)
  • Justerat EBITDA2) minskade med -1,2 miljoner euro till 0,3 (1,5) miljoner euro
  • Justerad EBIT2) minskade med -1,3 till -2,2 (-0,8) miljoner euro

NYCKELTAL

LAGSTADGAD  1–3/2018  1–3/2017  Förändring  1–12/2017 
Omsättning, MEUR 36,7 35,1 4,8 % 177,3
Justerat EBITDA, MEUR 0,3 1,0 -71,1 % 16,1
Justerat EBITDA, % av omsättning 0,8 % 2,8 % -2,0 %- enh. 9,1 %
Justerad EBIT -2,2 -1,1 -94,6 % 8,0
Justerad EBIT, % av omsättning -5,9 % -3,2 % -2,7 %-enh. 4,5 %
Vinst (-förlust) för perioden. MEUR -5,5  -2,9 -88,6 % -2,8
Operativt kassaflöde 0,5 -3,2 115,7 % 5,7
Nettoskuldsättning 92,3 80,5 % 14,7 % 90,0 %


PRO FORMA  1–3/2018  1–3/2017  Förändring  1–12/2017 
Omsättning, MEUR 36,7 40,1 -8,5 % 199,5
Justerat EBITDA, MEUR 0,3 1,5 -80,9 % 20,8
Justerat EBITDA, % av omsättning 0,8 % 3,7 % -2,9 %-enh. 10,4 %
Justerad EBIT -2,2 -0,8 -161,3 % 11,7
Justerad EBIT, % av omsättning -5,9 % -2,0 % -3,8 %-enh. 5,9 %
Vinst (-förlust) för perioden, MEUR -5,5  -2,7 -99,6 % -0,1

1) Pro forma-definition: förvärvade (avyttrade) verksamheters rapporterade resultat tillagda (borttagna) för den nuvarande perioden och jämförelseperioden i ett jämförbart format. 

2) Justeringsdefinition: justeringar är betydande poster utanför den reguljära verksamheten som påverkar jämförbarheten, t.ex. utgifter relaterade till förvärv, utgifter relaterade till omstrukturering av affärsverksamheten samt andra betydande särskilda kostnader. 

PROGNOS FÖR 2018 (OFÖRÄNDRAD)

Industriell rengöring och Återvinningstjänster förväntas visa fortsatt goda resultat och återhämtningen för Rivningstjänster väntas fortsätta under 2018. Delete Groups lönsamhet förväntas förbättras under 2018.

TOMMI KAJASOJA, CEO PÅ DELETE GROUP:

”Under första kvartalet var koncernens resultat på en rimlig nivå, med tanke på de utmanande väderförhållandena som i viss utsträckning hindrade prestandan inom Industriell rengöring.

Det första kvartalet 2018 gick som förväntat för Rivningstjänster, med förbättrad lönsamhet trots att avsaknaden av betydande projekt i Sverige fortsatte att minska den konsoliderade försäljningsvolymen. De åtgärder som har vidtagits under 2017 för att stärka kapaciteten för projekthantering och kontrollerna i Sverige har haft avsedd gynnsam effekt på Rivningstjänsters lönsamhet under de senaste kvartalen. Framöver kommer Rivningstjänsters förbättringsprogram att framhäva vikten av ett kraftfullare försäljningsarbete och nordiskt samarbete för att uppnå omsättningsmålen.

Den svåra vintern i Finland och Sverige hade en negativ inverkan på lönsamheten för Industriella rengöringstjänster under det första kvartalet. Detta berodde på försäljning av tjänster med låg lönsamhet utanför kärnverksamheten. Dessa uppgifter fick utföras mer än förväntat för att upprätthålla ett högt resursutnyttjande under lågsäsongen, eftersom den långvariga frostperioden hindrade och försenade exempelvis avloppstjänster och rengöringsverksamheten för processindustrin. Försäljningen för Återvinningstjänster ökade från jämförelseperioden, men vinsten påverkades negativt av låg efterfrågan på återvunnet bränsle (REF) vilket medförde höga bearbetnings- och kontrollkostnader.

Trots de väderrelaterade utmaningarna under det första kvartalet fortskrider vårt strategigenomförande i god takt. Vi har fortsatt vidtagit åtgärder för att stödja en stark och lönsam tillväxt, både organiskt och genom tilläggsförvärv. Delete Group kommer att fortsätta investera för tillväxt och effektivitet inom alla tre affärsområdena och dra nytta av synergier mellan verksamheterna i Finland och Sverige.

Den operativa integreringen av de industriella rengöringsföretag som förvärvades under fjärde kvartalet 2017 fortskrider i god takt och som planerat. Vi har uppnått de flesta av de förväntade synergierna redan under det första kvartalet och verksamheten löper smidigt. Förberedelserna för högsäsongen fortskrider också i god fart, för att betjäna befintliga och nya kunder med högkvalitativ service.

Utsikterna för året är fortsatt positiva och vi förväntar oss god utveckling inom Industriell rengöring, efter en långsam start på året, och Återvinningstjänster har en fortsatt lönsam tillväxt som har möjliggjorts av nya investeringar i återvinningsanläggningen i Rusko. Utsikterna på rivningsmarknaden är fortsatt positiva och projektanbudsaktiviteten och orderingången i Sverige har gradvis ökat sedan förrasommaren. Vår position och täckning inom rivningstjänster är stark och jag förväntar mig att båda marknaderna ska utvecklas väl.”

DRIFTSMILJÖN

Industriell rengöring

Den grundläggande efterfrågan på industriella rengöringstjänster är fortsatt stabil och efterfrågan från industrikunderna förväntas därmed ligga kvar på en liknande nivå som under 2017. Marknaden utvecklas fortsatt i allt högre grad mot allt mer komplexa projekt som uppfyller höga krav på miljö, hälsa och säkerhet, vilket är en fördel för stora professionella aktörer.

Rivningstjänster

Den pågående positiva utvecklingen på byggmarknaden innebär också ett bra läge för Rivningstjänster. Den rådande marknadstrenden inom ny- och renoveringsbyggnation stöder både den finska och den svenska marknaden.

Det åldrande byggnadsbeståndet i de båda länderna ökar också efterfrågan på renoveringstjänster, i fall där byggnader från 1960-tal och tidigt 1970-tal nu renoveras. Inom den offentliga sektorn finns det i synnerhet renoverings- eller rivningsbehov av kommunala fastigheter som sjukhus och skolor.

Återvinningstjänster 

En ökad miljömedvetenhet har drivit på förbättringar och nya regelverk inom segmentet för återvinning, exempelvis EU:s återvinningsmål på 70 % innan 2020 och förbudet att använda rivningsavfall som markfyllnad. Regelverken fortsätter att utvecklas både genom EU:s åtgärdsplan för den cirkulära ekonomin och genom nationell lagstiftning, men det finns också en allmänt ökande insikt om hållbarhetsbehovet. Det skapar en fortsatt hög efterfrågan på återvinningstjänster.

OMSÄTTNING (lagstadgad)

Från och med början av 2018 har Delete Group börjat tillämpa IFRS 15, med avseende på intäktsredovisning. Konsekvenserna för koncernen bedöms vara relativt små. Under det första kvartalet 2018 skulle Delete Groups omsättning, enligt den inaktuella standarden IAS 11, ha varit 1,4 miljoner euro högre utan inverkan på EBITDA. År 2017 skulle IFRS 15 inte ha haft någon inverkan på siffrorna som rapporterades under det första kvartalet. Den skulle dock ha haft en beräknad inverkan på 1,3 miljoner euro för året i helhet, som lägre än rapporterad omsättning, men helt utan inverkan på EBITDA.

Under det första kvartalet var Delete Groups omsättning (lagstadgad) 36,7 (35,1) miljoner euro, en ökning på 5 % jämfört med föregående år. Den ökande omsättningen inom Industriell rengöring och Återvinningstjänster lindrade effekten av de sjunkande projektvolymerna inom Rivningstjänster.

Koncernens lagstadgade omsättning inom Industriell rengöring låg på 14,7 (11,4) miljoner euro, en ökning med 29 %, som drivits av förvärvad tillväxt i Finland. Den lagstadgade omsättningen för Återvinningstjänster ökade med 10 % till totalt 4,9 (4,5) miljoner euro, vilket vi uppnådde genom organisk tillväxt som understöddes av väsentliga investeringar i kapacitet och bearbetningseffektivitet. Den lagstadgade omsättningen för Rivningstjänster låg på 17,8 (20,0) miljoner euro, vilket innebar en minskning med 11 %, som orsakades av få stora projekt i Sverige under årets första kvartal.

Skadetjänster och brandstoppstjänster har under 2018 flyttats från Industriell rengöring till Rivningstjänster. Jämförelsetal för omsättningen 2017 har ändrats i enlighet med detta.

OMSÄTTNING PER SEGMENT (lagstadgad) 

MEUR  1–3/2018 1–3/2017 Förändring 1–12/2017
Industriell rengöring 14,7 11,4 29,4 % 70,9
Rivningstjänster 17,8 20,0 -10,9 % 86,5
Återvinningstjänster 4,9 4,5 9,7 % 22,8
Elimineringar -0,8 -0,8 -10,1 % -2,9
Koncernen totalt 36,7 35,1 4,8 % 177,3

OMSÄTTNING PER SEGMENT (pro forma) 

MEUR  1–3/2018 1–3/2017 Förändring 1–12/2017
Industriell rengöring 14,7 14,8 -0,1 % 91,3
Rivningstjänster 17,8 22,3 -20,2 % 89,5
Återvinningstjänster 4,9 4,5 9,7 % 22,8
Elimineringar -0,8 -1,4 -48,2 % -4,1
Koncernen totalt 36,7 40,1 -8,5 % 199,5

EKONOMISKT RESULTAT (lagstadgad)

Koncernens justerade lagstadgade EBITDA under det första kvartalet av 2018 minskade med 0,7 miljoner euro från föregående år till 0,3 (1,0) miljoner euro, till följd av de krävande vinterförhållandenas inverkan på Industriella rengöringstjänsters lönsamhet. Ojusterat EBITDA på -0,3 (0,7) miljoner euro minskade med -1,0 miljoner.

Under det första kvartalet var justerad lagstadgad EBITDA-% för Industriell rengöring 0 % (7 %) och sjönk från föregående års nivå. Justerat lagstadgad EBITDA-% för Rivningstjänster ökade till 8 % (5 %) tack vare förbättrade projektkontroller. Justerat lagstadgad EBITDA-% för Återvinningstjänster sjönk till 19 % (21 %), vilket främst var ett resultat av de ökade bearbetningskostnaderna för återvunnet bränsle som orsakades av låg efterfrågan.

Finansnettot uppgick till -2,5 (-1,5) miljoner euro under första kvartalet. Ökningen berodde huvudsakligen på orealiserade kursdifferenser från koncerninterna lån och hade ingen inverkan på kassaflödet. Vinst före skatt uppgick till -5,2 (-2,9) miljoner euro. Inkomstskatterna uppgick till -0,3 (-0,0) miljoner euro. Nettoresultatet (lagstadgad) för rapportperioden uppgick till -5,5 (-2,9) miljoner euro.

Skadetjänster och brandstoppstjänster har under 2018 flyttats från Industriell rengöring till Rivningstjänster. Jämförelsetal för omsättningen 2017 har ändrats i enlighet med detta.

EBITDA PER SEGMENT (lagstadgad) 

MEUR  1–3/2018 1–3/2017 Förändring 1–12/2017
Industriell rengöring -0,0 0,9 -103,1 % 13,9
Rivningstjänster 1,4 1,0 38,7 % 4,3
Återvinningstjänster 0,9 0,9 -0,4 % 5,4
Administration -2,0 -1,8 10,9 % -7,5
Koncernen totalt 0,3 1,0 -71,1 % 16,1

EBITDA PER SEGMENT (pro forma) 

MEUR  1–3/2018 1–3/2017 Förändring 1–12/2017
Industriell rengöring -0,0 1,3 -102,1 % 18,5
Rivningstjänster 1,4 1,1 26,1 % 4,4
Återvinningstjänster 0,9 0,9 -0,4 % 5,4
Administration -2,0 -1,8 10,9 % -7,5
Koncernen totalt 0,3 1,5 -80,9 % 20,8

FINANSIERING OCH DET FINANSIELLA LÄGET

Under första kvartalet var det operativa kassaflödet 0,5 (-3,2) miljoner euro tack vare effektiv hantering av rörelsekapital, särskilt vad gäller indrivning av fordringar.

Delete Groups likvida medel vid slutet av mars 2018 motsvarade 2,9 (0,6) miljoner euro. Koncernen har dessutom outnyttjade bekräftade kreditlimiter på 11,1 miljoner euro, som får användas för allmänna koncernrelaterade ändamål, förvärv och investeringar i anläggningstillgångar. Koncernens räntebärande skuld uppgick till 95,3 (81,3) miljoner euro och bestod huvudsakligen av en säkrad obligation på 85,0 miljoner euro och 7,0 miljoner euro i utnyttjade bekräftade lånekrediter. Den bekräftade kreditfacilitetens kvartalsvisa nivåkrav på nettoskuld i relation till EBITDA nåddes vid slutet av mars.

Vid slutet av mars uppgick koncernens nettoskuld3)till 92,3 (80,5) miljoner euro. Ökningen berodde huvudsakligen på utnyttjande av den bekräftade kreditfaciliteten för finansiering av företagsköp under Q4 2017. I skulderna bland rörelsekapitalet för första kvartalet ingår upplupna kostnader för slutbetalningen av företagsförvärven i december 2017.

Totalt uppgick balansomslutningen vid slutet av mars 2018 till 203,2 (181,7) miljoner euro. Materiella tillgångar uppgick till totalt 43,4 (37,6) miljoner euro. Soliditeten 5) låg på 32,3 % (39,4 %).

Fördelningen av köpeskillingen för företagsförvärven i december har slutförts och rapporteras följaktligen i balansräkningen i slutet av mars.

Nyckeltal  1–3/2018  1–3/2017  Förändring 
Avkastning på kapital, %  -8,0 %  -4,0 %  -4,0 %-enh. 
Nettoskuldsättning, MEUR  92,3  80,5 %  14,7 % 
Soliditet  32,3 %  39,4 %  -7,1 %-enh. 

INVESTERINGAR OCH FÖRETAGSTRANSAKTIONER

Investeringar i immateriella och materiella tillgångar för januari–mars 2018 inkluderade betydande investeringar i återvinningsanläggningen i Rusko och uppgick till 2,5 (1,0) miljoner euro. Inga förvärv har gjorts under rapporteringsperioden. 

UTGIFTER FÖR F&U

Utgifter för F&U var obetydliga under det första kvartalet av 2018 och var kopplade till viss utveckling av processer och verktyg.

BETYDANDE HÄNDELSER EFTER RAPPORTERINGSPERIODEN

Den 13 april 2018 fastställdes och betaldes den återstående köpeskillingen på 8,8 miljoner euro för de i december 2017 förvärvade bolagen till säljarna.

Den 16 april 2018 ansökte Delete Group Oyj om att företagets säkrade seniora obligationer med ett nominellt värde på 85 miljoner euro skall tas upp till handel på Nasdaq Helsinki Oy. Offentlig handel med obligationerna inleddes den 19 april 2018 med handelskoden ”DELJVAIH21”. Intäkterna från obligationerna har använts för återbetalning av koncernens befintliga skulder och för allmänna koncernrelaterade ändamål. Noteringsprospektet publicerades och finns tillgängligt på Delete Groups hemsida (www.deletegroup.fi).

Den 30 april anhöll Delete Group Oyj:s dotterbolag Delete Finland Oy om en fusion av sina dotterbolag Uudenmaan Erikoispuhdistus Oy, T&K Karppanen Oy, Suomen Saneeraustekniikka Oy och Kaivopumppu M. Kulmala Oy till moderbolaget. Samma dag anhöll Kaivopumppu M. Kulmala Oy om en fusion av sitt dotterbolag Tekno Puhto Oy till moderbolaget.

Den 9 maj ökade Delete Group Oyj de superseniora bekräftade kreditlimiterna (SSRCF) från 20,0 miljoner euro till 25,0 miljoner euro. Krediten används för allmänna företagsändamål, bland annat tillväxtförvärv.

Den 31 maj förvärvade Delete 100 % av aktierna i Karhupurku Oy, ett litet renoverings- och rivningsföretag i Finland som fokuserar på demontering av hissar. År 2017 var Karhupurku Oy:s omsättning 0,7 miljoner euro.

BETYDANDE RISKER OCH RISKHANTERING

Delete Group bedriver årligen ett omfattande analys- och utvärderingsarbete, och våra riskhanteringsåtgärder är därmed alltid uppdaterade, granskade och godkända av styrelsen.

Riskerna delas upp i strategiska, operativa och finansiella.

Operativa risker rör huvudsakligen projektgenomförande och integration av förvärvade verksamheter, både kvalitetsmässigt och finansiellt. Det interna kontrollsystemet utvecklas ständigt för att förbättra vår förmåga till förebyggande åtgärder.

De finansiella riskerna har huvudsakligen att göra med räntor, krediter och likviditet.

Andra osäkerheter gäller marknaden, liksom hur väl koncernen implementerar sin tillväxtstrategi och relaterade företagsförvärv, samt integrationen av de förvärvade företagen, personal och rekryteringar.

Koncernen intygar att inga relevanta förändringar som påverkar verksamheten, med tanke på riskerna som beskrivs ovan, har inträffat under första kvartalet 2018.

AKTIER OCH AKTIEÄGARE

Delete Group Oyj (tidigare Ax DEL1 Oy) bytte namn och bolagsform till ett publikt bolag, ändrade på bolagsordningen och ökade på aktiekapitalet från 2 500 euro till 80 000 euro den 12 mars 2018. Antalet registrerade aktier är 10 858 595 P-aktier och 3 089 649 C-aktier. Alla aktier ger en röst var. Koncernen ägs av Ax DEL Oy (86 % av aktierna) samt en grupp med nyckelpersonal och andra minoritetsinvesterare (14 %).

Koncernen innehar inga egna aktier.

BOLAGSSTÄMMA OCH STYRELSENS IKRAFTVARANDE FULLMAKTER  

Bolagsstämman för Delete Group Oyj, som hölls 21 mars 2018, antog bokslutet och beviljade styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari-31 december 2017. Bolagsstämman beslutade att ingen utdelning betalas för år 2017.

Bolagsstämman beslutade att på nytt utse styrelsemedlemmarna: Åsa Söderström Winberg (ordf.), Vilhelm Sundström, Ronnie Neva-aho och Holger Hansen.

Revisionssamfundet KPMG Oy Ab utsågs till företagets revisor och den auktoriserade revisorn Teemu Suoniemi agerar som huvudansvarig revisor.

Styrelseordföranden betalas 40 000 euro och styrelsemedlemmarna 22 000 euro som ersättning för 2018. De utsedda ledamöterna till revisionskommittén och projektkommittén kommer att erläggas 4 000 euro som extraersättning och de utsedda medlemmarna till ersättningskommittén 2 000 euro. Axcel Managements Vilhelm Sundström får ingen ersättning. Det slogs fast att ersättningen till revisorn ska betalas i enlighet med revisorns rimliga faktura.

GRUNDERNA FÖR UPPRÄTTANDET AV BOKSLUTET ANGÅENDE DELÅRSRAPPORTEN

Denna delårsrapport är inte upprättad i enlighet med IAS 34. Delete Group Oyj uppfyller kraven om halvårsrapportering enligt Finlands värdepappersmarknadslag. Koncernen offentliggör även delårsrapporter för årets första tre och nio månader, där viktig information om företagets ekonomiska situation och utveckling presenteras. Den ekonomiska information som presenteras i dessa delårsrapporter är oreviderad.

EKONOMISK KALENDER 2018

Delete Group publicerar halvårsrapporten för 2018 den 31 augusti 2018 och rapporten för tredje kvartalet den 30 november 2018.

TABELLAVSNITT (BILAGAD FIL)

Belopp i tusentals euro

Från och med början av 2018 har Delete Group börjat tillämpa IFRS 15, med avseende på intäktsredovisning. Under övergångsperioden har Delete Group valt att använda den modifierade retrospektiva metoden, vilket innebär att jämförelsetal inte har ändrats. Konsekvenserna för koncernen bedöms vara relativt små. Under det första kvartalet 2018 skulle Delete Groups omsättning, enligt den inaktuella standarden IAS 11, ha varit 1,4 miljoner euro högre utan inverkan på EBITDA. År 2017 skulle IFRS 15 inte ha haft någon inverkan på siffrorna som rapporterades under det första kvartalet. Den skulle dock ha haft en beräknad inverkan på 1,3 miljoner euro för året i helhet, som lägre än rapporterad omsättning, men helt utan inverkan på EBITDA.

Delete Group har retroaktivt antagit IFRS 9 Financial Instruments-standarden från och med 1 januari 2018. I enlighet med övergångsbestämmelserna har jämförelsetal inte ändrats. Konsekvenserna av IFRS 9 har varit obetydliga.

ALTERNATIVA NYCKELTAL SOM ANVÄNDS I REDOVISNING

Delete Group Oyj har antagit Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) riktlinjer om alternativa nyckeltal. Utöver de IFRS-baserade nyckeltalen publicerar företaget vissa andra allmänt använda nyckeltal som i regel kan härledas från resultaträkningen och balansräkningen. Uträkningen av dessa siffror presenteras nedan. Det är företagets uppfattning att dessa nyckeltal kompletterar resultaträkningen och balansräkningen. Därmed ges en bättre bild av företagets ekonomiska resultat och ställning.

FORMLER

1) Pro forma-definition: förvärvade (avyttrade) verksamheters rapporterade resultat tillagda (borttagna) för den nuvarande perioden och jämförelseperioden i ett jämförbart format.

2) Justeringsdefinition: justeringar är betydande poster utanför den reguljära verksamheten som påverkar jämförbarheten, t.ex. utgifter relaterade till förvärv, utgifter relaterade till omstrukturering av affärsverksamheten samt andra betydande särskilda kostnader.

3) Nettoskuld= likvida medel – räntebärande skulder, finansiella leasingskulder och avbetalningskredit

4) Rörelsekapital = andra kortfristiga tillgångar än likvida medel – ej nettoskuldrelaterade kortfristiga skulder

5) Soliditet = eget kapital/(tillgångar-förskott)]


MER INFORMATION

Ville Mannola, CFO på Delete Group Oyj

Tel: +358 400 357 767, e-post: ville.mannola@delete.fi

Tommi Kajasoja, CEO på Delete Group Oyj

e-post: tommi.kajasoja@delete.fi

Avtala om tid med Helena Karioja, tel: +358 40 662 7373

www.delete.fi

KORTFATTAT OM DELETE GROUP

Delete Group är en ledande fullserviceleverantör inom miljötjänster som erbjuder specialistkompetens och specialiserad utrustning inom tre affärsområden: industriell rengöring, rivningstjänster och återvinningstjänster. Delete bildades 2010 genom sammanslagningen av Toivonen Yhtiöt och Tehoc och förvärvades av det privata riskkapitalbolaget Axcel år 2013. Sedan 2011 har Delete gjort fler än 35 förvärv inom segmenten för industriell rengöring och rivning.

Koncernen har huvudkontor i Helsingfors och cirka 1 000 anställda på fler än 35 platser runtom i Finland och Sverige.


DISTRIBUTION:

 Nasdaq Helsinki

Centrala massmedia

www.deletegroup.fi/sv 

Ville Mannola, CFO

DELETE GROUP OYJ

telefon: +358 400 357 767
e-post: ville.mannola@delete.fi

Delete är ett av Nordens ledande fullserviceföretag inom miljötjänster. Koncernen erbjuder affärskritiska tjänster som kräver specialistkompetens och specialutrustning inom tre affärsområden: Industriell rengöring, Rivningstjänster och Återvinningstjänster.

Om oss

Delete är ett av Nordens ledande fullserviceföretag inom miljötjänster. Koncernen erbjuder affärskritiska tjänster som kräver specialistkompetens och specialutrustning inom tre affärsområden: Industriell rengöring, Rivningstjänster och Återvinningstjänster. Företagets huvudkontor är beläget i Helsingfors. Företaget sysselsätter cirka 1000 professionella medarbetare och är lokaliserat på över 30 verksamhetsställen i Finland och Sverige.