Offentliggör emissionsmemorandum

Stockholm 20 november 2015 – Delta Minerals AB´s emissionsmemorandum finns tillgängligt såväl på bolagets hemsida www.deltaminerals.se som på AktieTorgets hemsida  www.aktietorget.se samt Eminovas hemsida  www.eminova.se

Delta Minerals säljer nu magnetit, byggmaterialsand och tegelprodukter; verksamheten på Filippinerna bedöms nu nå break-even. Delta Minerals genomför en fullt garanterad företrädesemission om 3,2 MSEK med möjlighet för styrelsen att fatta beslut om en övertilldelningsemission om 2 MSEK för att vidareutveckla bolaget.

-          Rätt att teckna aktier av serie B ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid sju (7) innehavda aktier per avstämningsdagen den 16 november, oavsett serie, berättigar till teckning av två (2) nya B-aktier.

-          Teckningskurs är 0,13 kr per B-aktie.

-          Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 19 november 2015 till och med den 9 december 2015, genom samtidig betalning.

-          Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid.

-          Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 19 november 2015 till och med den 7 december 2015.

-          Handel med BTA:er äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 19 november 2015 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil 070-268 00 35.

Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om företaget
Delta Minerals AB är ett på AktieTorget noterat publikt svenskt med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företaget är verksamt verksamhet i floddeltan i nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Om oss

Delta Minerals AB är ett bolag med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att vara verksam i Filippinernas floddeltan för utvinning av mineraler samt sand och grus för byggnads- och fyllnadsmaterial.

Dokument & länkar