DevPort AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 14 maj 2018

Press release   •  20 april, 2018 08:50 CEST

Aktieägarna i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) kallas till årsstämma måndagen den 14 maj 2018 kl. 16:00 till Bolagets huvudkontor, Theres Svenssons gata 10, 417 55 Göteborg.

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 7 maj 2018 och dels anmält sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast kl. 16:00 onsdagen den 8 maj 2018 under adress DevPort AB, Theres Svenssons gata 10, 417 55 Göteborg eller via epost marie.fritzell@devport.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 8 maj 2018 tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära sådan registrering hos den som förvaltar aktierna.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person skall registreringsbevis bifogas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande i stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller flera justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. VD:s genomgång av viktiga händelser under 2017 samt genomgång av kvartalsrapport för perioden januari – mars 2018
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda årsredovisningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 13. Fastställande av arvoden till styrelsen
 14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 15. Val av revisor eller revisorer
 16. Fastställande av arvode till revisor/revisorer
 17. Val av valberedning
 18. Beslut om bemyndigande av förvärv och nyemission
 19. Övriga frågor
 20. Stämmans avslutande

HANDLINGAR

Beslutsförslag och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt Aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget från och med 23 april 2018. Materialet kan också rekvireras från följande adress: DevPort AB, Theres Svenssons gata 10, 417 55 Göteborg eller att sända e-post till marie.fritzell@devport.se . Handlingarna kommer också finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.devport.se från samma tidpunkt.


ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen uppgick det totala antalet aktier i Bolaget till 4 913 731 och det totala antalet röster uppgick till 5 993 731 varav 4 793 731 av serie B (sammanlagt 4 793 731 röster) och 120 000 aktier av serie A /sammanlagt 1 200 000 röster). Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.
 

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 och 57§§ aktiebolagslagen.   


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Nils Malmros, VD, DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 kl. 08:50 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 300 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och noterades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm. Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.devport.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar