DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2017

Press release   •  20 februari, 2018 08:30 CEST 

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar sin starkaste rapport hittills och där förra året visade på mycket stark tillväxt i både omsättning, resultat och marginal.

Hela året (januari – december 2017) 

 • Omsättningen uppgick till 235,4 (154,1) MSEK (ökning med ca 53 %)

 • EBITA *) exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 21,5 (7,5) MSEK (ökning med ca 187 %)

 • EBITA-marginalen exkl. jämförelsestörande poster var 9,1 (4,8) %

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 19,6 (7,4) MSEK

 • Resultat före skatt (EBT) uppgick till 19,1 (7,0 ) MSEK

 • Resultat efter skatt uppgick till 14,9 (5,3) MSEK

 • Resultat per aktie uppgick till 3,03 (1,22) SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission)

 • Soliditeten uppgick till 46 (24) %

   

Fjärde kvartalet (oktober – december 2017)

 • Omsättningen uppgick till 70,4 (46,5) MSEK (ökning med ca 51 %)

 • EBITA *) exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 9,9 (2,7) MSEK (ökning med ca 267 %)

 • EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 14,1 (5,8) %

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,1 (2,7) MSEK

 • Resultat före skatt (EBT) uppgick till 7,9 (2,6) MSEK

 • Resultat efter skatt uppgick till 6,2 (2,0) MSEK

 • Resultat per aktie uppgick till 1,25 (0,46) SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission)

 • Soliditeten uppgick till 46 (24) %

*) Från och med årsbokslutet 2017 använder DevPort i koncernbokslutet EBITA som operativt resultatmått (resultat före nedskrivning av immateriella rättigheter) se vidare under redovisningsprinciper.


Bolagets bokslutskommuniké i sin helhet återfinns också på Bolagets hemsida, www.devport.se


VD:n har ordet

Året som gått

Det går bra för DevPort. Under år 2017 växte vi organiskt med 53 % och samtidigt ökade resultatet (EBITA) med ca 187 %. Vi ser också att marginalerna har ökat kraftigt under året till drygt 9 % (EBITA) för helåret och drygt 14 % (EBITA) för det fjärde kvartalet.
Den positiva avvikelsen jämfört med lämnad prognos för fjärde kvartalet beror till stor del på högre efterfrågan på våra tjänster samt effektiv kostnadskontroll.

Den enskilt största händelsen under året var att DevPort noterades på Nasdaq First North Premier. Arbetet med noteringen innebar bl.a. att bolaget ytterligare har förstärkt arbetet kring struktur och kvalité. Detta från en redan hög nivå där bolaget i början på år 2017 fick ta emot utmärkelsen Volvo Cars Quality Excellence Award. Leverantörer med erhållen VQE Award status betraktas som prioriterade leverantörer och uppfyller Volvo Cars högsta kvalitetskrav.

Bolaget har under året ökat andelen projekt i dess satellitlokaler och då främst inom segmentet ”Tunga fordon”.

DevPort drar nytta av att det är högkonjunktur i fordonsindustrin. Utmaningen har legat i att attrahera nya medarbetare och underkonsulter till DevPort vilket vi har klarat av mycket tack vare hårt arbete med företagets värderingar och värdeord (Gemenskap, Entreprenörskap, Kompetens och Trygghet) som skapar en miljö och ett företag som i många avseende är unikt i konsultbranschen. Jag känner mig väldigt stolt över DevPort och över alla våra ledare och medarbetare samt våra partners. De gör ett fantastiskt jobb!

Framtiden

Vi ser fortsatt stark konjunktur inom fordonsindustrin med stora behov hos våra kunder inom samtliga affärsområden och då inte minst inom affärsområde

Inbyggda system och det nya affärsområdet inom IT. Bedömningen är att beläggningsgraden för bolagets konsulter kommer vara fortsatt hög.
Bolagets största kunder och bolagets spetskompetens kommer fortsatt återfinnas inom fordonsindustrin med fortsatt stark tillväxt. Andelen kunder utanför fordonsindustrin beräknas dock öka med anledningen av att bolaget bl.a. startat upp affärsområde IT.

Vi startar år 2018 med ca 300 konsulter i uppdrag. Då antalet sysselsatta i uppdrag (anställda konsulter och underkonsulter) är proportionellt mot omsättning så innebär detta att vi har mycket goda förutsättningar att året som kommer ska bli ett bra år för DevPort.
Lägger vi också till att vi planerar för fortsatt stark organisk tillväxt i antal sysselsatta samt också tillväxt genom förvärv under året så är det mycket som talar för att vi kommer kunna se fram emot ett intressant år 2018 där vi tar ett stort kliv mot vårt mål om en halv miljard i omsättning, med god lönsamhet, om tre till fem år.

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018 kl. 08:30 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 300 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och noterades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm. Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.devport.se.

Taggar: