DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex, avslutas juni 2018

OsteoDex, bolagets fas 2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations-resistent prostatacancer (CRPC), är nu inne i slutfasen. Studien har titeln "A randomised, double-blind, dose-finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration-resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases" och bedrivs i Sverige (Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro), Finland (Tampere University Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och Daugavpils Regional Hospital). De sista patientbesöken kommer att ske före midsommar 2018. Arbetet fokuseras nu på färdigställande av den formella studierapporten. Denna väntas vara färdig under oktober månad 2018, dvs. i enlighet med tidsplanen.

EY´s globala arbete med identifiering och kontakter med intressenter, fortlöper enligt plan.

”- Vi kan notera att de positiva effektdata som tidigare kommunicerats kvarstår. Vi ser nu fram mot att sammanställa alla patientdata inför avblindning av studiens tre doseringsarmar och den slutliga, formella, studierapporten. Beträffande EY´s uppdrag är vi mycket glada över den positiva responsen på vårt informationsmaterial, särskilt i skenet av den hårda konkurrensen inom onkologiområdet. Vi känner stor tillförsikt med EY´s fortsatta arbete, säger vd Anders R Holmberg."

För ytterligare information

Gösta Lundgren - CFO & Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 Juni 2018.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat tre läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Om oss

DexTech är ett svenskt forskningsföretag specialiserat på urologisk onkologi främst prostatacancer. DexTech utvecklar läkemedelskandidater baserade på en kolhydratmolekyl i kombination med verksamma substanser, bland annat generika. Substanserna har förutsättningar att bli nya läkemedel som tillfredsställer stora behov inom urologisk onkologi. Genom ett nära internationellt/nationellt forsknings- och utvecklingssamarbete med bland annat universitet och sjukhus kan utvecklingen av substanserna genomföras mycket kostnadseffektivt.

Prenumerera

Dokument & länkar