DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex, lovande delresultat

OsteoDex, bolagets fas2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations-resistent prostatacancer (CRPC) är nu inne i slutfas.

Studien har titeln "A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration-resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases" och bedrivs i Sverige (Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro), Finland (Tampere University Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och Daugavpils Regional Hospital).

Intentionen med OsteoDex är att uppnå en bromsande effekt på skelettmetastaserna, dvs de metastaser som står för dödligheten i denna sjukdom. Även om avkodningen* i denna randomiserade studie inte kommer att kunna göras förrän senare under året uppvisar flertalet av patienterna avsaknad av radiologisk sjukdomsprogress såväl i skelettet som utanför detsamma (*dvs vilken dos respektive patient fått vilket är blindat i studien). Med hjälp av BSI (bone scan index), en datoriserad metod att kvantifiera de sjukdomsrelaterade radionuklidupptagen vid skelettscintigrafi, noteras att drygt hälften av patienterna erhåller förbättrade värden. Resultatet är helt i paritet med de som hittills rapporterats för de övriga nya läkemedlen vid denna sjukdom (Xtandi, Zytiga, Docetaxel, Xofigo). Ingen allvarlig läkemedelsrelaterad bieffekt har setts hos någon av patienterna.

”- Det här är viktiga resultat som indikerar att behandlingen med OsteoDex inte enbart bromsar progress utan även förbättrar sjukdomen i skelettet. Den goda tolererbarheten hos OsteoDex är unik för cancerläkemedel, säger vd Anders R Holmberg."

För ytterligare information
Gösta Lundgren - CFO & Investor Relations
DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2018.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat tre läkemedelskandidater som
skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med
skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med
lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie
utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på AktieTorget.

Om oss

DexTech är ett svenskt forskningsföretag specialiserat på urologisk onkologi främst prostatacancer. DexTech utvecklar läkemedelskandidater baserade på en kolhydratmolekyl i kombination med verksamma substanser, bland annat generika. Substanserna har förutsättningar att bli nya läkemedel som tillfredsställer stora behov inom urologisk onkologi. Genom ett nära internationellt/nationellt forsknings- och utvecklingssamarbete med bland annat universitet och sjukhus kan utvecklingen av substanserna genomföras mycket kostnadseffektivt.

Prenumerera