DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex färdigrekryterad

OsteoDex, bolagets fas2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations-resistent prostatacancer (CRPC) är nu inne i slutfas. Studien har titeln "A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration-resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases" och bedrivs i Sverige (Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro), Finland (Tampere University Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och Daugavpils Regional Hospital).

Bolaget väljer att avsluta rekryteringen vid 55 inkluderade patienter vilket nu har uppnåtts. DexTech kan, som en följd av detta, effektivisera utvärderingen och därmed vara i fas med EY´s arbete med presumtiva intressenter. EY har som tidigare meddelats ett exklusivt uppdrag att globalt identifiera intressenter för DexTechs forskningsportfölj, särskilt för OsteoDex. Det något lägre antalet patienter än vad som ursprungligen planerades (60) påverkar inte studieutvärderingen. Som en följd av beslutet har även kostnaderna förskjutits vilket medför att fortsatt drift är säkerställd till och med utgången av 2018 i stället för utgången av första halvåret 2018 som tidigare kommunicerats.

"- Beslutet sparar tid och pengar och gör att vi kommer i fas med EY´s arbete med presumtiva licenstagare säger vd Anders R Holmberg."

För ytterligare information

Gösta Lundgren - CFO & Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12e februari 2018.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat tre läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på AktieTorget.

Om oss

DexTech är ett svenskt forskningsföretag specialiserat på urologisk onkologi främst prostatacancer. DexTech utvecklar läkemedelskandidater baserade på en kolhydratmolekyl i kombination med verksamma substanser, bland annat generika. Substanserna har förutsättningar att bli nya läkemedel som tillfredsställer stora behov inom urologisk onkologi. Genom ett nära internationellt/nationellt forsknings- och utvecklingssamarbete med bland annat universitet och sjukhus kan utvecklingen av substanserna genomföras mycket kostnadseffektivt.

Prenumerera

Dokument & länkar