Kallelse tillårsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Göteborg den 15 februari 2018

Kallelse och dagordning

Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 mars 2018 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:

  • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 9 mars 2018. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast fredagen den 9 mars 2018.
  • skriftligt anmäla sitt deltagande i stämman senast fredagen den 9 mars 2018 under adress: Diadrom Holding AB (publ), Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Anmälan kan även ske per e-post till: arsstamma@diadrom.se senast kl 17.00 den 9 mars 2018. Vid anmälan skall aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antal aktier uppges.

Dagordning

1.   Stämmans öppnande.

2.   Val av ordförande för stämman.

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.   Godkännande av dagordning.

5.   Val av en eller två justeringsmän.

6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.   VDs presentation av bolaget.

8.   Framläggande av årsredovisning inklusive koncernredovisning samt revisionsberättelse.

9.   Beslut: 

     a) Om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning.

     b) Om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.

     c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10.  Fastställande av arvoden för styrelse och revisor.

11.  Val av styrelse.

12.  Val av revisor.

13.  Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.

14.  Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 9b: Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag

Styrelsens föreslår att av bolagets disponibla vinstmedel skall utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 0,90 kr per aktie (föregående år 0,75 kr) samt återstoden balanseras i ny räkning.

Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 19 mars 2018. Om stämman beslutar så, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear:s försorg den 22 mars 2018.

Punkt 10: Fastställande av arvoden för styrelse och revisor

Förslag: Ingen ersättning skall utgå till styrelsens ledamöter samt att ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.

Punkt 11: Val av styrelse

Förslag: Omval av Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg, Henrik Kristensen och Fredric Eliasson. Inga förslag till nyval föreligger.

Punkt 12: Val av revisor

Förslag: Omval av PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Johan Palmgren, Göteborg som bolagets revisor.

Årsredovisning med koncernredovisning samt revisionsberättelse för 2017 publiceras den 2 mars 2018 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor.

Göteborg den 15 februari 2018

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)

Diadrom Holding AB (publ), Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg, Org. nr. 556676-4857, Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12

För eventuella frågor om innehållet i delårsrapporten kontakta:

Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10, Håkan Andreasson, ekonomichef Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-311117

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 Februari 2018 kl. 09.00.

Diadrom Holding AB (publ) är ett specialistbolag med inriktning mot diagnostik av Autotech. Diadrom agerar inom ett område med uthålligt och långsiktig tillväxt då avancerade produkter får ett allt större teknikinnehåll. Diadrom grundades år 1999 och är noterat på Nasdaq First North (ticker DIAH). www.diadrom.se

Om oss

Diadrom är ett ledande IT-bolag inom diagnostik av högteknologiska produkter. Diagnostik är ett område med uthållig och långsiktig tillväxt då avancerade produkter får ett allt större teknikinnehåll. Genom att agera på denna marknad med ett nischat erbjudande skall Diadrom växa organiskt under god lönsamhet. Diadrom grundades år 1999 och är listat på NASDAQ OMX First North under DIAH.

Prenumerera

Dokument & länkar