Kallelse till årsstämma i Diamorph AB (publ)

Aktieägarna i Diamorph AB (publ), org.nr 556647-5371 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 juni 2018 kl. 13.30 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm. Registreringen börjar kl. 13.00.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

(i)        vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 1 juni 2018, och

(ii)      anmäla sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget senast måndagen den 4 juni 2018, om möjligt före kl. 12.00, per post: Diamorph AB (publ), c/o Sdiptech AB (publ), Stureplan 15, 111 45 Stockholm, eller per e-post: erik.karlsson@diamorph.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ombud eller biträde (högst två stycken). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att äga rätt att delta vid stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. För att säkerställa att sådan omregistrering är verkställd senast fredagen den 1 juni 2018, måste sådana aktieägare begära omregistrering hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud

Aktieägare som representeras genom ombud ska skicka skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt för ombudet. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person ska till fullmakten bifogas bestyrkt registreringsbevis eller annan motsvarande handling för den juridiska personen. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, dock att fullmakten får vara äldre om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och fullmaktsformuläret finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.diamorph.com.

Förslag till dagordning

1.                   Stämmans öppnande

2.                   Val av ordförande vid stämman

3.                   Val av en eller två justeringspersoner

4.                   Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

5.                   Upprättande och godkännande av röstlängd

6.                   Godkännande av dagordning

7.                   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.                   Verkställande direktörens redogörelse

9.                   Beslut om:

a)       fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)      dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c)       ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören

10.               Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och till revisorn

11.               Fastställande av antalet styrelseledamöter

12.               Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

13.               Val av revisor

14.               Stämmans avslutande

Förslag till ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Mikael Borg, Advokat och Partner vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, ska väljas till ordförande vid stämman.

Förslag till disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9.b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2017 och att de disponibla medlen balanseras i ny räkning.

Förslag till styrelse, arvoden, etc. (punkterna 10–13)

Styrelsen föreslår:

(i)            att arvodet till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter ska förbli oförändrat (dvs. att, beräknat på årsbasis, styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter ska erhålla 100 000 kronor) samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

(ii)          att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter.

(iii)        att omval sker av Saeid Esmaeilzadeh, Anders Mörck och Ashkan Pouya samt att nyval sker av Mikael Johnsson som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

För information om de föreslagna styrelseledamöterna besök Bolagets webbplats, www.diamorph.com.

(iv)         att Ashkan Pouya väljs om till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

(v)           att Ernst & Young Aktiebolag väljs om som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young har meddelat styrelsen att om vald till revisor, kommer huvudansvarig revisor att vara Stefan Andersson-Berglund.

Upplysningar vid årsstämman

Aktieägare erinras om sin rätt att begära information enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag enligt ovan samt årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga senast tre veckor före stämman på Bolagets webbplats, www.diamorph.com, på Bolagets kontor på adress Stureplan 15, 111 45 Stockholm, samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Styrelsens förslag enligt punkterna 2 och 10–13 är intagna i dess helhet i denna kallelse. Handlingarna kommer också att läggas fram på stämman.

* * *

Stockholm maj 2018

Diamorph AB (publ)

Styrelsen

Taggar:

Om oss

Diamorph utvecklar, tillverkar och säljer produkter baserade på avancerade och hårda lättviktsmaterial för applikationer inom industri, energi och försvar. Bolagets vision är att bli en ledande nischleverantör inom avancerade material.

Prenumerera

Dokument & länkar