Delårsrapport III 12/13

Diamyd Medical AB (publ), tidigare Diamyd Therapeutics AB
Räkenskapsåret 2012/2013

Perioden 1 mars 2013 – 31 maj 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -4,0 (-0,8) MSEK
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 31 maj 2013 uppgick till 48,3 (25,2) MSEK

Första tre kvartalen 1 september 2012 – 31 maj 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,5) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -8,3 (-12,1) MSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 mars 2013 – 31 maj 2013

 • Beslut togs att genomföra företrädesemission om cirka 21 MSEK
 • Nya Diamyd Medical listades på NASDAQ OMX First North
 • Diabetesportföljen breddades genom exklusivt licensavtal med University of California i Los Angeles (UCLA)
 • Diamyd Therapeutics knoppades av och bytte namn
  till Diamyd Medical

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Företrädesemissionen övertecknades och tillför bolaget cirka 21 MSEK
 • Diamyd Medical utökade sitt vetenskapliga råd 


VD har ordet

Det är nu lite mer än två månader sedan det beslutades att Diamyd Therapeutics AB skulle knoppas av från moderbolaget, numera Mertiva AB, och delas ut till aktieägarna tillsammans med diabetes-verksamheten. Det nya bolaget övertog moderbolagets namn Diamyd Medical AB och sedan den 20 maj 2013 är nya Diamyd Medical listat på NASDAQ OMX First North. Omstruktureringen är nu helt genomförd och nya Diamyd Medical avger härmed sin första kvartalsrapport som fristående bolag.

Nya Diamyd Medical är ett renodlat diabetesbolag. Vårt initiala fokus är att fortsätta driva utvecklingen av vårt diabetesvaccin Diamyd® och den aktiva substansen GAD som bedöms ha potential att bli en avgörande pusselbit i den framtida lösningen för att förhindra, behandla eller bota typ 1-diabetes och andra former av autoimmun diabetes.

Som ett första steg i att bredda vår verksamhet meddelade vi i mitten på maj att bolaget slutit ett exklusivt licensavtal med UCLA avseende en patentportfölj på terapeutisk användning av GABA (gammaaminosmörsyra) vid typ 1- och typ 2-diabetes och andra inflammationsrelaterade sjukdomar som metabolt syndrom, ledgångsreumatism och allergi. Bland annat omfattas en patentansökan på kombinationsterapi med GABA och GAD. Kombinationen har visat goda resultat i prekliniska försök och vi arbetar aktivt med att få till stånd en forskarinitierad klinisk studie i typ 1-diabetes. Vi har också nyligen meddelat att bolaget utökat sitt vetenskapliga och medicinska råd med ytterligare tre ledande vetenskapsmän vars forskning fokuserar på GABA och diabetes.

Förvärvet av rättigheterna till patentportföljen är helt i linje med bolagets strategi för den fortsatta utvecklingen av diabetesvaccinet där huvudspåret är att kombinera behandling med Diamyd® med andra läkemedel och/eller behandla tidigare i sjukdomsprocessen för att uppnå en stark betacells-bevarande effekt. Att angripa sjukdomen från flera håll samtidigt, genom att kombinera olika läkemedel alternativt behandla innan sjukdomen brutit ut, är enligt många ledande diabetesforskare nyckeln till att bota typ 1-diabetes. Kombinationsspåret testas redan i en pågående fas II-studie med nyinsjuknade barn i Sverige där man kombinerar diabetesvaccinet med relativt höga doser av D-vitamin och det antiinflammatoriska läkemedlet ibuprofen. Studien startades tidigare i år och är en så kallad forskarinitierad studie med extern finansiering. Sedan 2009 pågår även en forskarinitierad studie med barn med hög risk att få typ 1-diabetes i syfte att förhindra att sjukdomen bryter ut.

För att möjliggöra en proaktiv utveckling av de nyinlicensierade GABA-rättigheterna utan att inkräkta på den befintliga utvecklingsplanen för diabetesvaccinet Diamyd® har vi genomfört en emission med företräde för bolagets aktieägare. Det är med glädje vi förra veckan kunde meddela att emissionen blev övertecknad och att bolaget före emissionskostnader tillförs 20,7 miljoner kronor.

I och med förstärkningen av kapitalbasen ökar våra möjligheter att ta fram effektiva behandlingar mot diabetes och att göra nya utlicensieringsaffärer kring vår portfölj med immateriella rättigheter vilket också bidrar till att sänka risken i bolaget. Med ett starkt track record, både att bedriva utveckling till låg kostnad och att sluta kommersiella avtal, inleder vi nu utvecklingen av GABA samtidigt som vi undersöker nya affärsmöjligheter och arbetar med att få igång ytterligare kliniska studier med diabetesvaccinet.


Stockholm den 3 juli 2013
Peter Zerhouni
vd Diamyd Medical AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden
1 mars 2013 – 31 maj 2013


Beslut togs att genomföra företrädesemission om cirka 21 MSEK.
För att finansiera utvecklingen av de nya rättigheterna som erhölls i samband med tecknandet av ett exklusivt licensavtal med University of California i Los Angeles (UCLA) beslutade styrelsen för nya Diamyd Medical, med stöd av bemyndigande, om att genomföra en nyemission om 20,7 MSEK med företrädesrätt för Diamyd Medicals aktieägare.

Nya Diamyd Medical listades på NASDAQ OMX First North. I samband med att nya Diamyd Medical knoppades av från moderbolaget Mertiva AB i april 2013 bildades ett renodlat svenskt diabetesbolag. Det nya bolaget har listats på NASDAQ OMX First North. Första handelsdag var den 20 maj 2013.

Diabetesportföljen breddades genom exklusivt licensavtal med University of California. Nya Diamyd Medical ingick ett exklusivt licensavtal med University of California i Los Angeles (UCLA) avseende en patentportfölj på terapeutisk användning av GABA (gammaaminosmörsyra) vid typ 1-diabetes och andra inflammatoriska tillstånd som vid typ 2-diabetes, metabolt syndrom och ledgångsreumatism. Bland annat omfattas en patentansökan på kombinationsterapi med GABA och GAD som är den aktiva substansen i bolagets diabetesvaccin Diamyd®.

Diamyd Therapeutics knoppades av och bytte namn till Diamyd Medical. Vid en extra bolagsstämma den 22 april 2013 i det tidigare Diamyd Medical AB (numera Mertiva AB) beslutades att dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB skulle delas ut till aktieägarna tillsammans med diabetes-verksamheten och bolaget bytte samtidigt namn till Diamyd Medical AB. Moderbolaget (tidigare Diamyd Medical) bytte samtidigt namn till Mertiva AB.


Väsentliga händelser efter periodens slut


Företrädesemissionen övertecknades och tillför bolaget cirka 21 MSEK.
Diamyd Medicals nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare övertecknades och tillför bolaget 20,7 MSEK före emissionskostnader.

Diamyd Medical utökade sitt vetenskapliga råd. Bolagets vetenskapliga och medicinska råd utökades med ytterligare tre ledande vetenskapsmän vars forskning fokuserar på GABA och diabetes: dr Bryndis Birnir vid Uppsala universitet, dr Brooke Ligon och dr Qinghua Wang vid Toronto University.

*** För att läsa den fullständiga rapporten, vänligen besök www.diamyd.com, eller se bifogad PDF ***

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Zerhouni, vd Diamyd Medical AB (publ). Tel: 08-661 00 26

Diamyd Medical AB (publ), Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26. Fax: 08-661 63 68. E-post: info@diamyd.com. Org nr: 556242-3797.

Taggar:

Om oss

Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag dedikerat till att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Prenumerera

Dokument & länkar