Diamyd Medical bidrar till JDRF-initiativ för att öka förståelsen för typ 1-diabetes

Diamyd Medical (Nasdaq Stockholm First North, DMYD B) meddelar idag att Bolaget har anslutit sig till ett forskningsinitiativ som syftar till att öka förståelsen av naturalförloppet vid typ 1-diabetes. Syftet med projektet är att förändra och påskynda läkemedelsutvecklingen för sjukdomen. Diamyd Medical bidrar med data från kontrollgruppen (placebo) i sin europeiska fas III-studie med diabetesvaccinet Diamyd®. Data kommer att göras fritt tillgänglig för forskningsvärlden i en så kallad open access-databas tillsammans med liknande data från andra kliniska studier i sen utvecklingsfas inom typ 1-diabetes.

– Diamyd Medicals bidrag med högkvalitativ data till det här projektet är mycket betydelsefullt och bolaget utgör med sin medverkan en förebild, säger professor Mark Atkinson, chef för Diabetes Institute, University of Florida, Gainesville, USA, som är en av grundarna till detta initiativ. Det kommer göra det möjligt för forskarsamhället att tillämpa principerna för fri tillgänglighet till vetenskaplig information för att avkoda denna mycket komplexa sjukdom.

Projektet, som är finansierat av amerikanska JDRF, syftar till att samla C-peptiddata över tid från kontroll- eller placebogrupper från flera kliniska studier i sen utvecklingsfas, med nyinsjuknade typ 1-diabetespatienter, som har utförts av industri eller akademi. Data kommer att bli tillgänglig genom en portal som utvecklats av SAGE Bionetworks, en ideell forskningsorganisation i Seattle, USA, som förespråkar fri tillgänglighet till vetenskaplig information. JDRF finansierar denna satsning för att stimulera forskning kring sjukdomsprocessen vid typ 1-diabetes hos människor, och för att designa mer effektiva, mindre och snabbare kliniska studier.

– Alla intressenter inom typ 1-diabetes kommer att dra nytta av att de hittills spridda, enskilda poolerna av högkvalitativ data från kliniska studier kombineras, säger Craig Beam, professor i epidemiologi och biostatistik vid Western Michigan University Homer Stryker M.D. School of Medicine i Kalamazoo, USA. Att ha tillgång till så stora och komplexa dataset med data från människor kommer att möjliggöra tillämpning av de senaste analytiska metoderna för att utveckla sätt att optimera designen av kliniska studier inom nydiagnostiserad typ 1-diabetes.

Portalen kommer att göras tillgänglig under våren 2015.

Om diabetesvaccinet Diamyd®
Typ 1-diabetes är en förödande sjukdom som kräver daglig behandling med insulin för överlevnad. Betydelsen av att finna ett botemedel ska inte underskattas. Diamyd® anses vara den Antigen-Baserade Terapi (ABT) som kommit längst i utvecklingen för att behandla sjukdomen. Diamyd® har använts i kliniska studier omfattande mer än tusen patienter och visat på en god säkerhetsprofil. I en europeisk fas III-studie har Diamyd® visat god klinisk effekt i flera subgrupper, och en begränsad total 16-procentig effekt (p=0,10) vad gäller bevarandet av den egna förmågan att bilda insulin. I syfte att förstärka den totala effekten utvecklas kombinationsbehandlingar med Diamyd® och andra godkända substanser. Diamyd® är lätt att ge på i princip alla sjukvårdsinrättningar. Den potentiella marknaden uppskattas till flera miljarder dollar per år.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota typ 1-diabetes och LADA. Bolagets projekt omfattar utveckling av kombinationsbehandlingar med det GAD-baserade diabetesvaccinet Diamyd® i syfte att stoppa förstörelsen av insulinproducerande betaceller. Bolaget har exklusiva UCLA-rättigheter till GAD65, den aktiva substansen i vaccinet, för vilket det sista patentet går ut år 2032. Dessutom licensierar Bolaget exklusivt UCLA-patent för att använda GABA för behandling av diabetes och andra inflammationsrelaterade sjukdomar.

Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget Cellaviva AB som etablerar en svensk kommersiell bank för privat familjesparande av stamceller i navelsträngsblod och andra vävnader med stamceller. Stamceller kan förväntas komma till användning inom området Personalized Regenerative Medicine (PRM), till exempel för att återskapa betacellsmassa i diabetespatienter där autoimmuniteten stoppats.

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Essen-Möller, vd
Tel: +46 70 55 10 679. E-post: anders.essen-moller@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556242-3797. Hemsida: www.diamyd.com.

Taggar:

Om oss

Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag dedikerat till att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Prenumerera

Dokument & länkar