Diamyd Medical genomför offensiv företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.

Diamyd Medical (Nasdaq Stockholm First North, DMYD B), världsledande inom utveckling av Antigen-Baserad Terapi för typ 1-diabetes, meddelar att dess styrelse, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 november 2015, beslutat att i en företrädesemission erbjuda aktieägare att teckna nya aktier till betydande rabatt jämfört med dagens kurs. Erbjudandet innebär att innehav av 3 aktier ger rätt att teckna en ny aktie för 3 SEK. Anmälningsperioden beräknas inledas den 8 februari 2016 och pågå till och med den 22 februari 2016.

Bakgrund och motiv
Diamyd Medicals kassa är för närvarande cirka 21 MSEK, vilket med lagd budget beräknas räcka till november 2016. Då Bolaget är föremål för ett kraftigt ökande intresse, framför allt på grund av sin världsledande position inom Antigen-Baserad Terapi i kombination med bland annat GABA-behandling, har Bolagets styrelse beslutat tillförsäkra medel för att accelerera utvecklingen inom detta område. Detta bedöms komma att öka angelägenheten hos större läkemedelsföretag att sluta licensavtal med Bolaget. Förutom sex pågående studier med diabetesvaccinet Diamyd
® där vi provar kombinationer med olika substanser för att öka diabetesvaccinets effekt, planeras bland annat en ny GABA/GAD studie i Sverige; prekliniska studier med olika antigen och GABA i Prag; samt en utökning av den pågående DIAGNODE-studien. Ett dialyssteg kan komma att läggas in i produktionsprocessen för att öka diabetesvaccinets effekt i kombination med GABAs tolerogena karaktär. Dessutom tar Bolaget höjd för ytterligare investeringar i stamcellsbolaget Cellaviva som ska främja forskning bland annat för att differentiera stamceller till insulinproducerande betaceller.

-Vi bedömer att det nu annonserade erbjudandet kommer att bli våra aktieägare till gagn, säger Bolagets vd, Anders Essen-Möller. Ingen garanti – detta är biotech - men vi har en hel del positivt på gång och vi är glada att kunna erbjuda och rekommendera våra aktieägare att delta i denna, som vi anser offensiva emission.

Emissionsvillkor
Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 3 februari 2016. Innehav av A-aktie ger rätt att teckna A-aktie och innehav av B-aktie ger rätt att teckna B-aktie. En befintlig aktie i Diamyd Medical berättigar till en (1) teckningsrätt. 3 teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är fastställd till 3,00 SEK per aktie. Nyemissionen avser sammantaget högst 7 373 141 aktier varav 319 528 A-aktier och 7 053 613 B-aktier. Vid full teckning av nyemissionen tillförs Bolaget cirka 22,1 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden löper från och med den 8 februari till den 22 februari 2016.

Eftersom det totala emissionsbeloppet understiger 2,5 MEUR kommer inte något prospekt att upprättas eller registreras hos Finansinspektionen.

Aktier som ej tecknas med företrädesrätt (med teckningsrätter) ska i första hand erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt, där aktierna ska fördelas pro rata i förhållande till hur många aktier respektive aktieägare tecknat med stöd av företrädesrätt, därutöver erbjuds allmänheten att teckna aktier utan företrädesrätt.

Tidplan för företrädesemissionen
Sista handelsdag i B-aktien med rätt till deltagande i nyemissionen: 1 februari 2016

Första handelsdag i B-aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen: 2 februari 2016

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen: 3 februari 2016

Handel i teckningsrätter (för teckning av B-aktier): från och med den 8 februari till och med den 18 februari 2016

Handel i betalade tecknade B-aktier (BTA): från och med den 8 februari till dess emissionen registreras vid Bolagsverket

Teckningstid i nyemissionen: från och med den 8 februari till och med den 22 februari 2016

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en Antigen-Baserad Terapi (ABT) baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Bolagets inlicensierade teknologier för GABA och Gliadin har även dessa potential att bli viktiga pusselbitar i den framtida lösningen för att förhindra, behandla och bota autoimmun diabetes, liksom vissa andra autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. För närvarande pågår sex kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical är med 39% största ägare i stamcellsbolaget Cellaviva AB. Stamceller kan förväntas komma till användning inom området Personalized Regenerative Medicine (PRM), till exempel för att återskapa betacellsmassa i diabetespatienter där den autoimmuna komponenten av sjukdomen har stoppats. Diamyd Medical har också ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego, USA; samt i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet DMYD B. Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Essen-Möller, vd
Tel: +46 70 55 10 679. E-post: anders.essen-moller@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556242-3797. Hemsida: www.diamyd.com.

Taggar:

Om oss

Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag dedikerat till att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Prenumerera

Dokument & länkar