Kommuniké från årsstämma i Diamyd Medical AB

Vid dagens årsstämma i Diamyd Medicals AB (publ) avhandlades följande:

Diamyd Medicals vd och koncernchef Peter Zerhouni gav en återblick på året som gått och sammanfattade de viktigaste händelserna under verksamhetsåret samt efter verksamhetsårets utgång.

Bolagets resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012/2013. Årsstämman godkände styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012/2013.

Till styrelseordförande valdes Anders Essen-Möller (omval) och till styrelseledamöter Maria-Teresa Essen-Möller (omval) och Erik Nerpin (omval).

Stämman godkände förslag till arvode för styrelseledamöter och styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB fram till slutet av årsstämman 2014. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Eva Blom.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om utgivande av aktier samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Vid nyemission som sker mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier som ges ut med stöd av bemyndigandet inte överstiga 20 procent av antalet aktier i bolaget då nyemissionen sker.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Zerhouni, vd Diamyd Medical AB
Tel: 08-661 00 26. E-post: press@diamyd.com

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag. Bolagets primära utvecklingsprojekt utgörs av det GAD-baserade diabetesvaccinet Diamyd®för behandling och prevention av autoimmun diabetes. Två svenska forskarinitierade fas II-studier med Diamyd®pågår för närvarande. En studie för att utvärdera om diabetesvaccinet kan förebygga typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen samt en studie där man utvärderar om Diamyd®i kombination med relativt höga doser av D-vitamin och ibuprofen kan bevara kroppens egen förmåga till blodsockerkontroll hos barn och ungdomar som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes.

Bolaget slöt i maj 2013 ett exklusivt licensavtal med University of California i Los Angeles (UCLA) avseende en patentportfölj på användning av GABA (gammaaminosmörsyra) och GABA-agonister för att behandla och förebygga typ 1- och typ 2-diabetes och andra inflammationsrelaterade sjukdomar som metabolt syndrom, ledgångsreumatism och allergi.

Diamyd Medical har även ett innehav i genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. (USA).

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North under kortnamnet DMYD B. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, Fax: 08-661 63 68
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556242-3797.

Taggar:

Om oss

Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag dedikerat till att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Prenumerera

Dokument & länkar