Kommuniké från årsstämma i Diamyd Medical AB

Årsstämma har hållits i Diamyd Medicals AB (publ) den 26 november 2015.

Bolagets resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014/2015. Årsstämman godkände styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014/2015.

Till styrelseordförande valdes Erik Nerpin (omval) och till styrelseledamöter Anders Essen-Möller (omval), Maria-Teresa Essen-Möller (omval) och Fredrik Åhlander (omval).

Stämman godkände förslag till arvode för styrelseledamöter och styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget BDO fram till slutet av årsstämman 2016. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Johan Pharmanson.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om utgivande av aktier samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Vid nyemission som sker mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier som ges ut med stöd av bemyndigandet inte överstiga 20 procent av antalet aktier i bolaget då nyemissionen sker.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en Antigen-Baserad Terapi (ABT) baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Bolagets inlicensierade teknologier för GABA och Gliadin har även dessa potential att bli avgörande pusselbitar i den framtida lösningen för att förhindra, behandla och bota autoimmun diabetes, men även vissa inflammatoriska sjukdomar. För närvarande pågår sex kliniska studier. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget Cellaviva AB som erbjuder privat familjesparande av stamceller i navelsträngsblod. Stamceller kan förväntas komma till användning inom området Personalized Regenerative Medicine (PRM), till exempel för att återskapa betacellsmassa i diabetespatienter där den autoimmuna komponenten av sjukdomen har stoppats av ABT.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet DMYD B. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Essen-Möller, vd
Tel: +46 70 55 10 679. E-post: anders.essen-moller@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556242-3797. Hemsida: www.diamyd.com.

Taggar:

Om oss

Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag dedikerat till att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Prenumerera

Dokument & länkar