Ny delrapport för Diamyd® direkt i lymfkörtel indikerar fortsatt positivt kliniskt förlopp

Diamyd Medical meddelar idag att en tredje delrapport från DIAGNODE-1, en öppen klinisk pilotstudie där diabetesvaccinet Diamyd® ges direkt i lymfkörtel, när nio patienter följts i 6 månader, preliminärt visar att behandlingen ser ut att vara säker och tolerabel. Det kliniska förloppet hos patienterna är positivt vad gäller såväl den egna förmågan att bilda insulin som långtidsblodsocker och insulindos. Två av de tre patienterna som nu också följts i 6 månader är barn (1218 år gamla).

Det är glädjande att resultat från ytterligare tre patienter vid sex månader stödjer den positiva effekt vi sett med intralymfatisk behandling, säger Johnny Ludvigsson, professor vid Linköpings universitet samt huvudprövare och sponsor för studien. Nu har vi även resultat för två yngre patienter, vilket är viktigt för att utvärdera behandlingens säkerhet och effekt.

Tidigare i år publicerades preliminära 6-månadersdata för sex patienter och 15-månadersdata för fyra patienter i New England Journal of Medicince av professor Johnny Ludvigsson. Nu rapporteras 6-månadersdata för ytterligare tre patienter vilket leder till att det finns resultat för totalt nio patienter vid 6 månader. Två av de tre nya patienterna är barn, vilket i denna studie innebär att de är mellan 12 och 18 år. Säkerheten ser fortsättningsvis god ut och inga allvarliga biverkningar har rapporterats. Den egna förmågan att bilda insulin (mätt som C-peptid, AUC) har i genomsnitt för gruppen ökat med 0,4 % medan fastande C-peptid minskat med 4 %. Samtidigt har HbA1c och insulindos minskat med 31 respektive 26 %. Sammantaget indikerar detta att sjukdomsförloppet fortsättningsvis är positivt vid 6 månader för dessa nio patienter och ligger i linje med tidigare presenterade resultat från sex patienter.

– Dessa nya data ger ytterligare stöd för den kliniska effekten av intralymfatisk administration av diabetesvaccinet Diamyd®, vilket underlättar våra affärsutvecklingsaktiviteter och planeringen av den uppföljande placebokontrollerade DIAGNODE-2 studien, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical.

DIAGNODE-1 är en öppen klinisk pilotstudie som omfattar totalt tolv patienter mellan 12 och 30 år med typ 1-diabetes där diabetesvaccinet Diamyd® injiceras i låg dos direkt i lymfkörtel. Behandlingen kombineras med intag av D-vitamin. Fyra patienter har följts i 15 månader och nio patienter (tre nya patienter) har följts i 6 månader från inklusion i studien, det vill säga 12 respektive 3 månader efter den tredje injektion med diabetesvaccinet Diamyd® (4µg per dos) direkt i lymfkörtel.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.
 

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Det pågår fem kliniska studier med Diamyd®. Bolagets studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, förväntas börja rekrytera patienter till hösten. En exklusiv licens för GABA avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet en central tillgång och Bolaget arbetar med att utveckla ett eget GABA-läkemedel. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.  

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser. 

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: www.diamyd.com

Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2017 kl 08:17 CET

Taggar:

Om oss

Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag dedikerat till att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Prenumerera

Dokument & länkar