Resultat som stödjer intralymfatisk behandling med Diamyd® publicerade i Journal of Diabetes Research

Nya resultat med diabetesvaccinet Diamyd® som jämför immunsvaret efter intralymfatisk administration med immunsvaret efter att ge vaccinet subkutant, publicerades idag i Journal of Diabetes Research. I artikeln, författad av forskare vid Linköpings universitet, beskrivs att ett mer fördelaktigt immunsvar uppnås efter intralymfatisk behandling vilket kan korrelera med klinisk effekt. Resultaten är patentsökta av Diamyd Medical.

– Resultaten är viktiga eftersom de stödjer vår strategi med intralymfatisk behandling och ger en mer detaljerad bild av varför Diamyd® givet direkt i lymfkörtel verkar öka effekten av vaccinet, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical.

De publicerade resultaten är patentsökta av Diamyd Medical för att möjliggöra eventuell framtagning och kommersialisering av biomarkörer som kan användas för att skräddarsy behandling med diabetesvaccinet Diamyd®.

I artikeln jämförs immunsvaret hos sex patienter från den pågående kliniska studien DIAGNODE-1 med sex ålders- och könsmatchade patienter från den avslutade DIABGAD-1 studien. De undersökta patienterna från DIABGAD-1 gavs två högre doser (20 µg/dos) av Diamyd® administrerat med en månads mellanrum subkutant (under huden), medan patienterna i DIAGNODE-1 gavs tre låga doser (4 µg/dos) av Diamyd® administrerat med en månads mellanrum direkt i lymfkörtel. I båda studierna kombinerades behandlingen med oralt intag av D-vitamin.

Resultaten visar att tre låga doser av Diamyd® administrerat direkt i lymfkörtel ger upphov till ett antigenspecifikt immunsvar som präglas av en lägre tillväxt av immunceller, ett icke-inflammatoriskt cytokin-utsöndringsmönster dominerat av IL13 och en relativ minskning av IgG1-antikroppar till förmån för undergrupperna IgG2, IgG3 och IgG4. Dessa resultat är särskilt tydliga hos de två patienterna med det bästa kliniska svaret. Intralymfatisk behandling ger även upphov till flerfaldigt högre nivåer av antikroppar jämfört med två högre doser administrerat under huden. Till skillnad från intralymfatisk behandling ger subkutan behandling upphov till ett immunsvar som präglas av en ökad tillväxt av immunceller, ett cytokin-utsöndringsmönster som domineras av cytokinen IFN-gamma samt huvudsakligen IgG1 antikroppar efter 180 dagar. 

Artikeln finns tillgänglig på https://www.hindawi.com/journals/jdr/aip/9391845/

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Diamyd® har visat på god säkerhet i studier på mer än 1000 patienter samt på effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Utöver Bolagets egna europeiska fas II-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, pågår fyra prövarinitierade kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även Remygen™, ett oralt GABA-baserat prövningsläkemedel. En prövarinitierad placebokontrollerad studie med GABA och Diamyd® i patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår vid University of Alabama at Birmingham. Exklusiva licenser för GABA och positiva allosteriska modulatorer av GABA-receptorer avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet Diamyd® och Remygen™ centrala tillgångar. Diamyd Medical är vidare en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: www.diamyd.com

Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2018 kl. 08:17 CET.

Taggar:

Om oss

Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag dedikerat till att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Prenumerera

Dokument & länkar