Delårsrapport jan-sept 2003

Ökade royaltyintäkter bakom stark resultatförbättring - Resultatet efter finansiella poster för perioden januari-september uppgick till 31,9 Mkr (8,7 Mkr) och resultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 38,5 Mkr (17,3 Mkr). - Resultatet efter skatt för de första nio månaderna 2003 var 22,7 Mkr (8,7 Mkr), motsvarande 2,38 kr (1,07 kr) per aktie. - Omsättningen under januari-september uppgick till 140,7 Mkr (94,1 Mkr). - Rörelsemarginalen före goodwill under januari-september blev 27,4 procent (18,4 procent). - Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till rekordhöga 18,3 Mkr (6,5 Mkr). - Digital Illusions tecknade sex nya avtal under januari-september 2003, varav ett tecknades under det tredje kvartalet. Finansiella kommentarer Omsättningen under årets första nio månader ökade med 50 procent (46,6 Mkr), jämfört med motsvarande period 2002. Fortsatt god försäljning av Battlefieldprodukterna resulterade i kraftigt ökade royaltyintäkter och därmed ett mycket framgångsrikt tredje kvartal. Resultatet för tredje kvartalet 2003 före goodwillavskrivningar uppgick till 19,9 Mkr (9,4 Mkr). Omsättningen under tredje kvartalet 2003 uppgick till 54,7 Mkr (36,1 Mkr). Rörelsemarginalen före goodwill under det tredje kvartalet blev 36,3 procent (26,1 procent). Rörelsens kostnader under januari-september 2003 ökade med 33 procent, jämfört med samma period föregående år. Kostnadsökningen beror främst på att bolaget arbetar med större projekt som kräver mer resurser i form av personal. Vid utgången av september 2003 hade Digital Illusions 196 medarbetare. Samtliga team var fullbelagda. Bolaget arbetar kontinuerligt med valutasäkring av kontrakterade framtida betalningar i amerikanska dollar, framförallt för den svenska verksamheten där merparten av produktionskostnaderna betalas i svenska kronor. Större andelen av intäkterna under januari-september 2003 kommer från projekt med Electronic Arts. Händelser under perioden Digital Illusions tecknade ett viktigt avtal med spelförläggaren Electronic Arts i början av september. Spelet baseras på en helt ny spelidé som Digital Illusions tagit fram och äger de intellektuella rättigheterna till. Kontraktet beräknas vara värt cirka 50 Mkr, plus framtida eventuella royaltyintäkter. Utvecklingen kommer att ske vid bolagets Göteborgskontor och omfattar initialt två plattformar; PS2 och Xbox. Titeln, som ännu inte är officiell, planeras att lanseras under våren 2005. Under det första halvåret 2003 tecknades fyra avtal med Electronic Arts och ett tilläggsavtal med Microsoft. I början av september släpptes det andra tilläggsspelet till Battlefield 1942, Secret Weapons. Det har mottagits väl av både konsumenter och media. I den internationella speltidningen PC PowerPlays septembernummer korades de 100 bästa PC-spelen genom tiderna. Vinnare var Digital Illusions Battlefield 1942. Motiveringen till förstaplatsen lyder "Den mest fulländade multiplayertiteln någonsin för PC och PC PowerPlays förstahandsval av spel." Marknad och produkter Den interaktiva spelmarknaden har en fortsatt kraftig tillväxt. Framförallt drivs tillväxten av spelkonsolerna, såsom Sony Playstation2, Microsoft Xbox och Nintendo GameCube. Spel för PC-marknaden har ingen nämnvärd tillväxt, men utgör cirka 15 procent av intäkterna på spelmarknaden. Den globala försäljningen av spelmjukvara till konsoler ökade kraftigt under de första nio månaderna 2003, jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av spel till Sony Playstation2 ökade globalt med 22 procent, spel till Nintendo Gamecube ökade med 43 procent och spel till Xbox ökade med 37 procent jämfört med samma period förra året. Konsoltillverkarna sänkte prisnivån för konsoler i maj 2003 och ytterligare prissänkningar förväntas under 2004. Detta kommer även fortsättningsvis att öka andelen hushåll med konsoler. För närvarande finns det cirka 10 miljoner Xbox-, cirka 8 miljoner Gamecube- och ungefär 70 miljoner Playstation2-konsoler världen över. Trenden i spelbranschen är att det görs allt färre och större spel, samt att spelen riktar sig mot massmarknaden. Det innebär att utvecklingskostnaderna per spel blir allt högre, främst för att teamen som utvecklar spelen består av fler människor. Digital Illusions första spellansering i år, Battlefield 1942: Road to Rome, var ett så kallat tilläggsspel till succén Battlefield 1942. Sedan lanseringen i februari har spelet sålts i cirka 560 000 exemplar fram till slutet av september. Det andra tilläggsspelet, Secret Weapons, som släpptes i början av september såldes i 380 000 exemplar under sin första månad på marknaden. Vid utgången av september 2003 hade PC-spelet Battlefield 1942 sålts i totalt cirka 1 400 000 enheter, sedan lanseringen i september 2002. Under september 2003 var Battlefield 1942 fortfarande ett av världens mest sålda PC-spel. En av förklaringarna är att tilläggsspelen till Battlefield 1942 bidrar till nyförsäljning av grundspelet. Väsentliga händelser efter periodens slut Under oktober belönades Digital Illusions med en platinautmärkelse från förläggaren Electronic Arts för den framgångsrika försäljningen av Battlefield 1942. Spelet hade då sålts i mer än 1,4 miljoner exemplar. I slutet av oktober lanserades en samlingsbox, Battlefield Deluxe. Boxen innehåller grundspelet Battlefield 1942, tilläggsspelet Road to Rome, samt det gratismaterial som har släppts till Battlefield. I samband med att samlingsboxen lanserades sänktes priset på det ordinarie spelet. Det innebär att det finns möjlighet för fortsatt goda försäljningssiffror i framtiden, men att royaltyintäkterna per Battlefield 1942-spel minskar. Övrigt Under det första kvartalet, den 17 mars 2003, beslutade Digital Illusions bolagsstämma att godkänna förslaget om nyemission till Electronic Arts (EA), kombinerat med ett fördjupat strategiskt samarbete. Nyemissionen genomfördes till en kurs på 39,35 kr per aktie och till en ägarandel i bolaget på 19 procent. Digital Illusions utgav även en option till EA att inom fyra år teckna ytterligare aktier till en kurs om 47,23 kronor per aktie. Efter eventuellt utnyttjande av optionen kommer EA att inneha motsvarande 34 procent av aktier och röstetal i Digital Illusions. Digital Illusions har utvecklats från att arbeta med uppdragsproduktion, till att prioritera utvecklingen av egna varumärken med egna intellektuella rättigheter. Den senare modellen innebär lägre marginaler i utvecklingsskedet, men desto större möjligheter till goda förtjänster i form av royalty. Bokslutskommunikén för 2003 offentliggörs den 26 februari 2004. Under 2004 planerar Digital Illusions fyra större spellanseringar. För ytterligare information kontakta: Patrick Söderlund, vd, Digital Illusions Telefon: 08-658 78 01 E-post: patrick.soderlund@dice.se eller Jenny Huldschiner, informationschef, Digital Illusions Telefon: 08-658 78 03 E-post: jenny.huldschiner@dice.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00100/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Digital Illusions är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar datorspel för plattformarna PC, Sony Playstation och Nintendo 64. Bolaget arbetar på den globala spelmarknaden. Huvudmarknaderna utgörs av Europa, USA och Japan.

Dokument & länkar