Delårsrapport januari - mars 1999

Digital Illusions CE AB (Publ) 1999.05.27 Delårsrapport januari - mars 1999 Resultatet i korthet : Resultat för tremånadersperioden efter finansiella poster uppgick till 336(-313) Tkr. Intäkterna för tremånadersperioden uppgick till 1 602 (1 474) Tkr. Motorhead har sedan lanseringen sålt 658 000 enheter. Bilspelet Rally Masters, som utvecklas på uppdrag av Infogrames. lanseras i oktober 1999. Första spelet som förläggs i egen regi - STCC, lanseras i oktober/november. Kommentar av VD Fredrik Liliegren De positiva resultatet för första kvartalet ska ses mot bakgrund av en starkare försäljning av Motorhead och True Pinball än vad vi själva förväntat. Fortsatt kostnadsmedvetenhet har också bidragit. Under perioden nåddes målet om 200 000 sålda fullpris enheter av Motorhead som sattes vid lanseringen 1998. Två nya bundle avtal tecknades under perioden, vilket innebär att totalt 6 sådana avtal tecknats för Motorhead. Denna ickebudgeterade intäkt kommer totalt att ge bolaget cirka 1,5 - 2,5 Mkr under 1999. Utvecklingen av vår nästa världsprodukt, licensspelet Rally Masters (Testdrive Rally på USA marknaden) går enligt plan. En första demonstration av Rally Masters gjordes i Los Angeles i mitten av Maj, i samband med Electronic Entertainment Expo (E3) världens största branschmässa för spelmarknaden. Spelet fick ett mycket positivt mottagande. Spelet lanseras i både Europa och USA i oktober vilket innebär att det kommer att finnas i handeln lagom till den mycket lukrativa julhandeln. Vår tidigare lämnade prognos om ett positivt helårsresultat på 2,7 Mkr kvarstår, säger Fredrik Liliegren, vd Digital Illusions CE AB. För ytterligare information, kontakta: Fredrik Liliegren Jesper Kärrbrink VD Styrelseordförande Telefon: 031 - 60 98 01 Telefon: 08 - 736 52 00 email: fredrik@dice.se Email: jesper.karrbrink@bvt.bonnier.se Rapporten finns tillgänglig på www.dice.se Händelser under januari till mars @ Bilspelet Motorhead för PC CD-rom introducerades på den nordamerikanska marknaden i slutet av februari och produkten har nu totalt sålt 658 000 enheter sedan lanseringen i april 1998. Av den totala försäljningen är cirka 202 000 fullpris och cirka 456 000 är bundle enheter. Av antalet fullpris enheter har cirka 160 000 enheter sålts i Europa och 42 000 i Nordamerika. @ TV-spelet True Pinball uppnådde under årets första tre månader en försäljning på cirka 22 000 enheter vilket gör att spelet totalt har sålt i cirka 470 000 exemplar. @ Digital Illusions tecknade genom Gremlin Interactive två nya bundle avtal med Interact Accessories och Creative Labs. Detta var det femte och sjätte medpackningsavtalet som Digital Illusions tecknat för bilspelet Motorhead sedan lanseringen i april 1998. I samtliga fall köper företagen rätten att få skicka med den fulla versionen av Motorhead som en extra bonus till sina kunder när de lanserar sina produkter. Tillsammans beräknas de sex avtalen att ge intäkter på cirka 1,5 - 2,5 Mkr under 1999. @ Sony presenterade sin nya plattform - Playstation 2 - som beräknas lanseras i Japan under första halvåret 2000. Lansering i Europa och USA beräknas ske under hösten 2000. Digital Illusions kommer att utveckla även för denna plattform, för att täcka hela den tekniska spelmarknaden. Händelser efter periodens utgång @ Digital Illusions tecknade ett avtal som ger företaget rätt att utveckla spel baserade på Swedish Touring Car Championship (STCC). Spelet kommer att utvecklas från de spelmotorer som bilspelen Motorhead och Rally Masters bygger på. Digital Illusions kommer själva att förlägga spelet. Bonnier Multimedia kommer att sköta den Nordiska distributionen. @ Bilspelet Rally Masters (i USA Testdrive rally) demonstrerades på Electronic Entertainment Expo (E3) i Los Angeles i Maj. Spelet fick ett mycket positivt mottagande. E3 är världens största branschmässa för elektroniska spel och samlar cirka 55 000 producenter, förläggare, utvecklare, distributörer och återförsäljare från hela världen en gång om året. Bolaget Digital Illusions är ett spelutvecklingsföretag som utvecklar spel för PC- datorer samt TV-spel för spelkonsolerna Sony Playstation och Nintendo 64. Bolaget grundades av några unga dator- och spelentusiaster 1992. Fyra år senare gick Bonniers in som huvudägare. Företagets affärsidé är att utveckla egna dator- och TV-spel i världsklass. Målet är att bli ett av de ledande spelutvecklingsföretagen på världsmarknaden. Produkter Digital Illusions har sedan 1992 utvecklat 7 spel. @ Pinball spel (4 stycken) Bolaget var under tiden 1992 till 1997 en av de ledande utvecklare av datorbaserade flipperspel. Totalt har 4 Pinball spel utvecklats, varav True Pinball fortfarande säljs på marknaden. Pinball spelen finns för PC-datorer, och spelkonsolerna Sony Playstation och Sega Saturn. @ Benefactor Benefactor är ett plattforms/puzzel hybridspel utvecklat för både Amiga och CD32 @ S40 Racing S-40 Racing är en förenklad och förminskad version av Motorhead som specialdesignats för Volvo. @ Motorhead Med Motorhead kan man tävla med 10 bilmodeller på åtta olika banor. Den är baserad på en egen utvecklad spelmotor med avancerad 3D-teknologi. Motorhead lanserades våren 1998 för PC och Sony Playstation. Marknad @ Geografisk Interaktiva dator- och TV-spel är idag en global industri som 1998 omsatte cirka 150 Mdr ($19 Mdr). De tre största marknaderna är Europa, Nordamerika och Japan, som tillsammans utgör cirka 90 procent av den totala försäljningen i världen. Digital Illusions finns på alla tre marknaderna med sina produkter, med koncentration till Europa och Nordamerika. 1999 beräknas marknaden omsätta cirka 180 Mdr ($22,5 Mdr). @ Teknisk Det finns två sätt att använda spelen. Dels genom PC-dator, dels genom TV- konsol. Den tekniska kvalitén är likartad, men prisskillnaderna är stora. PC- teknologin är betydligt dyrare än spelkonsolerna. De dominerade spelkonsolerna är Sony Playstation och Nintendo 64. Varje produkt anpassas till de olika plattformarna. Det innebär att cirka 50 procent av produkten måste göras om för att passa en annan plattform. En titel såsom Digital Illusions nästa spel Rally Masters vilken utvecklas för PC, Sony Playstation och Nintendo 64 är därmed att betrakta som 3 spel. Digital Illusions har utvecklat spel för Amiga, PC, Sony Playstation och Sega Saturn. I samband med lanseringen av det nya spelet Rally Masters, som även görs för Nintendo 64, täcker Digital Illusions hela den tekniska spelmarknaden. Nintendo 64 har cirka 25 procent av den totala spelmarknaden i USA och cirka 15 procent av marknaden i Europa. Försäljning De totala försäljningsintäkterna under perioden uppgick till 1 602 Tkr. Motorhead har under perioden sålt 33 400 fullpris enheter och cirka 174 000 bundle enheter. True Pinball har under perioden sålt i 22 000 enheter. 1999 1998 Resultaträkning jan-mar jan-mar Belopp i Tkr Nettoomsättning 1 602 1 474 Aktiverat arbete för egen räkning 1 880 1 831 SUMMA 3 482 3305 Rörelsekostnader - 3 230 - 3 603 Rörelseresultat 252 - 298 Finansiella intäkter och kostnader 84 - 15 Resultat efter fin netto 336 - 313 Balansräkning 1999 1998 Belopp i Tkr jan-mar jan-mar Anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader 7 332 5 831 Inventarier 1 849 1 467 Summa anläggningstillgångar 9 181 7 298 Omsättningstillgångar Kortfristiga fodringar 2 849 2 695 Likvida medel, kortfristiga placeringar 10 243 19 661 Summa omsättningstillgångar 13 092 22 356 Summa tillgångar 22 273 29 654 Eget kapital 20 180 22 707 Årets resultat 336 - 313 Skulder 1 757 7 260 Summa eget kapital och skulder 22 273 29 654 Ekonomisk information ¤ Halvårsrapport 25 Augusti 1999 ¤ Tredjekvartalet jan-sep 25 November 1999 ¤ Bokslutskommuniké rapport 25 Februari 2000 Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Göteborg den 27 Maj 1999 Fredrik Liliegren Vd, Digital Illusions CE AB ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00260/bit0002.pdf

Om oss

Digital Illusions är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar datorspel för plattformarna PC, Sony Playstation och Nintendo 64. Bolaget arbetar på den globala spelmarknaden. Huvudmarknaderna utgörs av Europa, USA och Japan.

Prenumerera

Dokument & länkar