Likviditetsbrist i Digital Vision – orsaker, åtgärder och förutsättningar framgent

Digital Vision AB (publ) hade år 2007 sitt mest framgångsrika år med en omsättning på 115 mkr och ett resultat på 5,8 mkr. Som tidigare kommunicerats har dock försäljningen under de två första kvartalen 2008 försvagats kraftigt. Utfallet för de senaste månaderna visar att trenden med den svaga försäljningen fortsätter. Detta har lett till att bolagets finansiella situation har blivit ansträngd och att en likviditetsbrist har uppkommit.

Bakomliggande orsaker

I linje med vad som har kommunicerats i tidigare delårsrapporter är det främst författarstrejken i Hollywood tidigare i år som ligger bakom den vikande försäljningsutvecklingen. Författarstrejken gav effekter i hela mediateknikbranschen. Flera produktionsbolag över hela världen, men främst i Europa, påverkades negativt, vilket resulterade i en minskad efterfrågan på bolagets produkter. Till följd av många konkurser bland dessa bolag ökade också tillgången av begagnade produkter på marknaden, vilket påverkade bolagets försäljning.

Till detta kommer den generella finansiella oron som inneburit svårigheter för ett stort antal produktionsbolag att i dagsläget erhålla finansiering för inköp av nya produkter, vilket också har haft en negativ inverkan på bolagets försäljning den senaste tiden.

Den uppkomna situationen

Styrelsen arbetar tillsammans med bolagets huvudägare med att utvärdera situationen och finna en långsiktig lösning.

Styrelsens bedömning avseende den finansiella ställningen är att en kontrollbalansräkning ej behöver upprättas, eftersom det finns övervärden i varulager och patent i sådan utsträckning att bolagets egna kapital, beräknat enligt 25 kap 14 § ABL, med marginal överstiger aktiekapitalet.
Likviditetssituationen är mer allvarlig. Bolaget är i omedelbart behov av minst fem miljoner kronor för att lösa förfallna skulder, samt för att kunna driva rörelsen fram till dess att en långsiktig finansiering kan säkras.

Påbörjade och planerade åtgärder

Bolaget har under 2008 initierat ett åtgärdspaket för att möta de problem som orsakat nuvarande läge. Detta består bland annat av följande:
- Nya produkter har tagits fram – dessa har mottagits mycket positivt bland annat vid bola-gets medverkan vid International Broadcasting Conference i Amsterdam
- De nya produkterna möjliggör ökad OEM-försäljning
- Nya distributörer har kontrakterats bland annat i Kina och Indien
- Provisionssystem på månadsbasis för säljarna har införts i syfte att öka försäljningen och få en jämnare försäljning över tiden
- Personalreduceringar har genomförts under året

Styrelsen har vidare inlett ett arbete med att utvärdera de olika finansiella möjligheter som står till buds. Som ett led i detta pågår en upphandling av finansiell rådgivare. Målsättningen är att inom kort kunna kommunicera en finansiell lösning.

Förutsättningarna framgent

Givet att det kortsiktiga behovet av rörelsekapital och den långsiktiga finansieringen kan säkras ser styrelsen positivt på bolagets möjligheter och framtida utveckling. Marknadsförutsättningarna för bolaget bedöms vara goda. Kraven på bildkvalitet ökar i takt med ett allt större utbud av högupplöst media, såsom HDTV och Blue-Ray, vilket gynnar bolaget. Vidare är effekterna från den nu avslutade författarstrejken, som kraftigt påverkat bolaget, under avtagande.
Mot bakgrund av den uppdaterade produktportföljen och det starka intresse som råder för bola-gets produkter, tillsammans med en marknad med allt bättre förutsättningar och goda samar-betsmöjligheter, ser styrelsen fortsatt positivt på Digital Visions möjligheter i framtiden.

Om oss

Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV.

Prenumerera