Dignita Systems AB avger delårsrapport för perioden januari – september 2016

Tredje kvartalet (2016-07-01—2016-09-30) 

 • Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 3,68 (5,35) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgår till -1,21 (-0,17) MSEK
 • Rörelsemarginalen var -30,7% (-2,9)%
 • Resultat per aktie uppgick till -0,34 SEK

Niomånadersperioden 2016

 • Intäkterna för niomånadersperioden uppgick till 12,74 (15,86) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgår till -2,80 (-0,23) MSEK
 • Rörelsemarginalen var -20,3% (0,0)%
 • Resultat per aktie uppgick till -0,79 SEK
 • Soliditeten uppgår till 35.7% (0.0%)

Investeringar

Bolagets aktivering av utvecklingsutgifter som immateriella tillgångar uppgick under årets första nio månader till 1193 (2 432) KSEK och i materiella anläggningstillgångar till 0 (148) KSEK. Aktiveringarna är kostnader relaterade till utveckling av bolagets nya alkolås.

Konvertibelt lån

Vi har per september månad ett konvertibelt tillväxt lån från Norrlandsfonden om 3MSEK med en ränta om Stibor + 3 %, en löptid om 5 år med möjlighet att konvertera till aktier i Dignita till en konverteringskurs om 15kr per aktie. 

Redovisningsprinciper 

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFN 2012;1 Årsredovisning och koncernredovisning, s.k. K3. Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med ovan regelverk och i övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen. Inga nya standarder har trätt i kraft som påverkar Bolagets ställning eller resultat. Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Rättelse av fel

I rapporten för andra kvartalet redovisades direkta emissionskostnader på 1,9 MSEK felaktigt över resultaträkningen. Enligt K3 kap 22 punkt 8 ska direkta utgifter i samband med en eget kapitaltransaktion redovisas som avdragspost från eget kapital. Nedan presenteras effekterna av rättelsen på resultaträkningen för kvartal 2.

(Se resultaträkning i bifogad pdf)

Kommentarer från Anders Eriksson, Verkställande Direktör

Årets första nio månader har varit en spännande period för bolaget där vi efter vår listning på AktieTorget nu arbetar med att stärka vår position i enlighet med det vi sagt i vårt investeringsmemorandum.

Under det tredje kvartalet tom i skrivande stund så är följande värt att notera:

 • Vårt nya alkolås AL-100 är godkänt enligt den nya EN (Europa) standarden både för kommersiellt samt villkorad användning. Detta har krävt mycket arbete samt investeringar men är en förutsättning för att skapa framtida volymer gällande alkolås.
 • Vår installtions partner vann Skellefte Kommuns upphandling av alkolås där Dignita leverera vårt nya alkolås AL-100. Detta är stor direkta offentlig upphandlingen av alkolås enligt den nya EN standarden där vi förstår att upp till 600 fordon berörs under kommande år. Avtal skall skrivas under de kommande veckorna och först då är affären garanterad. Detta är en stor affär för Dignita indikativt upp till ca 3MSEK under kommande år. Det visar att vi nu har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande till kunder med stora fordonsflottor som vill hög kvalitet till bästa möjliga totalekonomi, detta bådar verkligen gott inför framtiden
 • Vår nya design för vår alkomätare AM-7000 har färdigställts där vi börjar sälja den under november månad.
 • Vi har ingått ett distributionsavtal för marknaden i United Arab Emirates. Vår bedömning att denna marknad har en stor potential där vi själva har medverkat i intressanta kundmöten under september månad. Detta är en helt ny marknad för oss så osäkerheten är fortsatt hög.
 • Vi arbetar kontinuerligt med att stärka organisationen primärt inom försäljning och under perioden stärkt upp vår tekniska support organisation med ytterligare en anställd samt säkerställt resurser för att driva vår produkt samt teknikutveckling.
 • Bolaget har under perioden utvidgat samt förstärkt Styrelsen med två externa ledamöter med inriktning på ekonomi och marknad.
 • Vi har under perioden ytterligare stärkt bolagets likviditet genom vårt konvertibellån från Norrlandsfonden.

Omsättning samt resultat för perioden är lägre än förväntat där detta helt förklaras av att implementeringen av beslutad lagstiftning i Norge och i Polen är försenade vilket skjuter intäkterna till framtiden. Vi noterar samtidigt att vi inte har stora kostnader för våra utlandsmarknader. Vår on-line försäljning är lägre pga. bolagets låga likviditet under årets första sex månader samt att Polisen genomför färre nykterhetskontroller än tidigare vilket påverkar vår försäljning av villkorade alkolås. Vi har sedan lagt mycket tid på vår listning vilket givetvis dragit resurser samt fokus framförallt för bolagets ledning. Vi har under perioden startat arbete att förbereda vår expansion inom Sverige samt internationellt vilket ökat kostnaderna något jämfört med föregående period.

Arbetet med att stärka bolagets installationsnätverk i Sverige är även det ett prioriterat område som löper enligt plan.

Vårt fokus kommer att vara i enlighet med det vi sagt i vårt Investeringsmemorandum.

”Tillsammans räddar vi liv”

Om Dignita Systems 

Dignita Systems AB (publ) är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag som utvecklar trafik- och arbetsplats- säkerhetsfrämjande produkter och tjänster som exempelvis alkolås och alkoholmätare.
Vår vision är ”vi räddar liv”, genom användning av våra produkter kan vi kraftigt sänka antalet dödsfall samt skadade i trafik och arbetsliv.

Bolagets produkter innebär en kvalitetssäkring som gör att ett företag eller en privatperson vet om de kan framföra ett fordon, utföra en aktivitet eller ett arbetsmoment på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning för användning av alkohol i trafik samt arbetsliv.

Bolaget har sitt säte i Umeå varifrån all kommersiell verksamhet såsom försäljning, marknadsföring bedrivs samt kontor i Örebro där teknisk utveckling och support sker.  

Bolaget är listat på aktietorget (DIGS) sedan 21 juni 2016. Läs mer på www.dignita.se

Finansiell information

Dignita Systems avser att distribuera finansiella rapporter med mera enligt nedan.

Bokslutskommuniké 2016                       15 februari 2017

Finansiella rapporter, pressmeddelanden och annan information finns tillgänglig på Dignita Systems hemsida www.dignita.se. Finansiella rapporter finns tillgängliga från offentliggörandet.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Umeå den 27 oktober 2016.

Ulf Gejhammar                             Pontus Gustafsson             Niclas Fröberg              Joakim Hermansson
Styrelsens ordförande

Anders Eriksson
Verkställande direktör

Frågor kan riktas till:
Anders Eriksson
Verkställande direktör
anders.eriksson@dignita.se
Hemsida: www.dignita.se

Risk- och osäkerhetsfaktorer  

Dignita Systems är i sin verksamhet utsatt för vissa risker som kan påverka resultatet eller den finansiella ställningen i mindre eller större omfattning. Dessa kan indelas i marknads- och branschrelaterade risker samt finansiella risker. Ledningens generella syn på de risker som verksamheten kan komma att påverkas av har inte förändrats väsentligt jämfört med den beskrivning som ges i det Investeringsmemorandum som publicerade och som låg till underlag för bolagets emission och listning på AktieTorget per juni månad. Nedan en summering av dessa risker.

Marknads- och branschrelaterade risker

Kort verksamhetshistorik

Dignita Systems är ett ungt företag som bedriver utvecklingsarbete och kan i låg grad hänvisa till tidigare verksamhetsresultat på samma sätt som exempelvis de stora internationella aktörerna inom Bolagets verksamhetsområde. Bolagets struktur och strategi för utveckling och marknadsföring, liksom Bolagets övriga struktur, har tillämpats under relativt kort tid.

Marknadstrender

Marknadstrenderna för den marknad där Bolaget är verksamt kan komma att förändras eller inte utvecklas i enlighet med Bolagets förväntningar. Detta kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.

Politiska och regulatoriska risker

Dignita Systems är och kommer framgent vara verksamt i flertalet olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.

Konkurrens

Bolaget verkar på en konkurrensutsatt marknad. Även om Bolagets produkter och affärsmodell hittills har stått sig

väl mot konkurrenters finns risken Bolagets konkurrenssituation försvåras framgent. Den konkurrensutsatta marknaden kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella

ställning och resultat.

Utvecklings- och produktionsrisker

Inom ramen för Dignita Systems verksamhet förekommer det risker avseende utveckling och produktionsöverföring. Således kan avvikelser mellan produktionssatser förekomma. Utvecklingen av kommande produkter kan också visa sig ta längre tid än beräknat. Ovannämnda företeelser kan inverka

negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Produktansvar

Dignita Systems verksamhet är utsatt för potentiella ansvarsrisker, som utgör en normal aspekt av tillverkning och kommersialisering av Bolagets produkter. Anspråk på produktansvar kan leda till betydande kostnader för tvisteförfarande och skadestånd. Ett anspråk mot Dignita Systems, eller ett anspråk som leder till betydande negativ exponering, kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Patent

Bolaget har inga patent som är av väsentlig betydelse för Bolaget. Dignita Systems verkar för att upprätthålla en god konkurrenskraft genom att alltid vara i framkant vad gäller produktutveckling och kringtjänster.

Nyckelpersoner

Dignita Systems är i hög grad beroende av Bolagets ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Om Bolaget skulle förlora någon av sina nyckelmedarbetare skulle detta kunna komma att inverka negativt på Bolagets expansion och tillväxt.

Osäkerhet i framtidsbedömningar

Samtliga bedömningar och antaganden är styrelsens och ledningens bästa uppskattningar av den kommande utvecklingen. Det ska dock betonas att framtida bedömningar och antaganden endast är just framtida bedömningar av en tänkbar utveckling

Finansiella risker

Rörelsekapital

Det är Dignita Systems styrelses uppfattning att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att möta Bolagets behov under den närmsta tolvmånadersperioden. Det kan inte uteslutas att Bolaget kommer att behöva söka ytterligare finansiering, inklusive lånat eller eget kapital för att täcka ett framtida oförutsett kapitalbehov. Det finns heller inga garantier för att sådan annan finansiering kan anskaffas från var tid till annan eller att villkoren för sådan finansiering är acceptabla för Bolaget och dess aktieägare. Till exempel kan en nyemission av aktier i Bolaget komma att medföra en utspädning för befintliga aktieägare.

Ränterisk

För närvarande föreligger mycket låga räntor ur ett historiskt perspektiv. Hur räntan kommer att utvecklas över tiden går inte att förutsäga. Bolagets exponering mot marknadsrisken för förändringar av räntenivåer hänför sig i första hand till Bolagets likvida medel. Uppstår nya kapitalanskaffningsbehov och om dessa löses genom upplåning kommer Bolaget att belastas av ytterligare räntekostnader, som kan bli betydande i ett läge med högre marknadsräntor, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

Valutarisk

Valutarisk utgör risken för att valutakursförändringar påverkar Dignita Systems resultat, finansiella ställning och/eller kassaflöden negativt. Valutakursrisker återfinns både i form av transaktions- och omräkningsrisker.

Juridisk friskrivning

Denna delårsrapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Utöver faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av utvecklingen för

kunder, konkurrenter, effekten av ekonomiska och konjunkturförhållanden, nationella och gränsöverskridande lagar och regleringar, skatteregler, effektiviteten av upphovsrätt till datorsystem, teknologisk utveckling, valutakurs- och räntefluktuationer samt politiska risker.

Offentliggörande

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Dignita Systems AB (publ) skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2016 klockan 08.30.

Om oss

Att hjälpa organisationer och individer att synliggöra och förebygga drogrelaterade problem och att följa lagkrav genom att tillhandahålla kostnadseffektiva mät- och testverktyg med därtill tillhörande tjänster.

Prenumerera

Dokument & länkar