Kommuniké från årsstämma 2015 Dignitana AB (publ)

Dignitana AB (publ):s årsstämma ägde rum fredagen den 24 april 2015 i bolagets lokaler i Lund. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

  • Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade även att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

  • Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för verksamhetsåret 2014.

  • Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp för styrelseordförande samt vardera ett prisbasbelopp till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Vidare beslutades dels att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleant, dels att Semmy Rülf, Johan Stormby, Erik von Schenck och Magnus Nilsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Semmy Rülf omväljs som styrelseordförande. Till revisor omvaldes den auktoriserade revisorn Lars Nilsson intill slutet av årsstämman 2016.

  • Stämman beslutade om ändring av §4 aktiekapital, §5 antal aktier, §8 kallelse till bolagsstämma och §9 anmälan till stämma i bolagsordningen. Förslaget innebär att i §4 ändras gränserna för aktiekapitalet till lägst 4 575 000 och högst 18 300 000 och i §5 ändras antalet aktier till lägst 4 575 000 och högst 18 300 000. Vidare ändras §8 gällande kallelse till bolagsstämma så att kallelse kan ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats samt att information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Slutligen ändras lydelsen av §9 gällande anmälan till stämma.

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 3 500 000 kronor genom nyemission av högst 3 500 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Styrelsen kan besluta om emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller bestämmelse om bland annat apport eller kvittning. Emissionen ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt.

  • Stämman beslutade om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram som innebär en riktad emission av högst 145 000 teckningsoptioner till sju anställda i Bolaget på marknadsmässiga villkor. Emissionen medför att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 145 000 kronor. Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 1 juni 2018 till och med den 30 juni 2018 till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 150 procent av genomsnittlig betalkurs för bolagets aktie under viss mätperiod.

  • Stämman beslutade om en sammanslagning av Överkursfonden och Balanserat resultat till Fritt Eget kapital.

För mer info:

Jan Richardsson

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 046-16 30 92

E-post: jan.richardsson@dignitana.se

Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system inom medicinsk kylning. Vår huvudprodukt - DigniCap® systemet - är ett patenterat skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. Dignitana bedriver en kontinuerlig forskning och utveckling av nya produkter och användningsområden för DigniCap® Systemet. Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor. För mer information gå in på: www.dignitana.se

Om DigniCap® Systemet
DigniCap® Systemet skyddar cellerna, och därmed också håret, genom att reducera mängden cytostatika lokalt kring skalpen. DigniCap® Systemet är utvecklat för att på ett säkert sätt erbjuda skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet och acceptabel komfort.

Taggar:

Om oss

Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska produkten DigniCap®. Dignitana bedriver en kontinuerlig forskning och utveckling av nya användningsområden för DigniCap®. Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bank som Certified Advisor. För mer information gå in på: www.dignitana.se Dignitanas huvudprodukt - skalpkylningssystemet DigniCap® - är ett patenterat system med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® är utvecklat för att på ett säkert sätt erbjuda skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet och acceptabel komfort.

Prenumerera

Dokument & länkar