Diligentia AB Delårsrapport januari - september 1999

Diligentia AB Delårsrapport januari - september 1999 Resultat *Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader ökade 130 procent och uppgick till 338 Mkr (147). *Periodens driftöverskott ökade med 10 procent och uppgick till 570 Mkr (520). Driftöverskottet för den svenska verksamheten ökade under perioden med 19 procent till 566 Mkr (474). *Resultatet av periodens fastighetsförsäljningar uppgick till 117 Mkr (4). 69 Mkr avser en försäljning i Japan varav 64 Mkr avgår i skatt. *Resultatet uppgick till 233 Mkr (127) vilket motsvarar en vinst per aktie efter skatt om 3,72 kr (2,03). *Kassaflödet per aktie från den löpande verksamheten förbättrades ytterligare och uppgick till 4,51 kr (3,11). Ny prognos för 1999 * Verksamheten har utvecklats gynnsammare än vad som tidigare prognosticerats vilket innebär att den reviderade resultatprognosen för 1999 efter finansiella intäkter och kostnader men exklusive reavinster är 275 Mkr (199). Tidigare lämnad prognos var 250 Mkr. * Det prognosticerade resultatet för 1999 inklusive hittills gjorda reavinster och med avdrag för beräknad minoritetsandel och skatt uppgår till 270 Mkr (167) vilket motsvarar en vinst per aktie om 4,30 kr (2,67). Viktiga händelser *Förvärv av fem kontorsfastigheter i centrala Köpenhamn för 428 miljoner Dkr. *Efter periodens utgång har en principöverenskommelse träffats avseende försäljning av bostadsfastigheter på tre orter. Samtidigt har fokus ökat på den utvalda delmarknaden Köpenhamn genom förvärv. Köpesumman uppgår till 227 miljoner Dkr och försäljningssumman till 238 miljoner Skr. Vidare har en fastighet i Göteborg förvärvats för 224 miljoner Skr samt en i Kista, Stockholm för 84 miljoner Skr. Resultat Hyresintäkterna för perioden uppgick totalt till 926 Mkr (937). I Sverige ökade hyresintäkterna med 6 procent från 857 till 910 Mkr. I det utländska beståndet uppgick hyresintäkterna till 16 Mkr (80). Minskningen beror på avyttringar i den utländska fastighetsportföljen. Kostnader för drift, förvaltning, underhåll, kundanpassningar, skatt och avgäld utgjorde totalt 356 Mkr (417) där det svenska fastighetsbeståndet svarade för 343 Mkr (383) och det utländska för 13 Mkr (34). Koncernens administrativa kostnader uppgick till 52 Mkr (73). Driftöverskottet under perioden var i koncernen 570 Mkr (520). I den svenska portföljen ökade driftöverskottet med 19 procent jämfört med motsvarande period 1998 från 474 Mkr till 566 Mkr. Resultatet av fastighetsförsäljningar under perioden var 117 Mkr (4). Periodens rörelseresultat uppgick till 574 Mkr (396) och resultatet efter finansiella poster var 338 Mkr (147). Periodens redovisade resultat efter skatt och minoritet uppgick till 233 Mkr (127). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00180/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00180/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar