Delårsrapport för perioden januari - september 2001

Dimension AB (publ) Delårsrapport för perioden januari - september 2001 · Nettoomsättningen minskade med 6,5 procent till 898,1 Mkr (960,9). · Rörelseresultat före omstruktureringskostnader uppgick till 11,2 Mkr (76,9). · Resultat efter finansnetto uppgick till 0,7 Mkr (77,8). · Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (2,09). · Ett försvagat marknadsklimat medförde ett svagt tredje kvartal, med en nettoomsättning om 207,6 Mkr (291,2) och ett resultat efter finansnetto om -31,2 Mkr (27,3). Ett åtgärdsprogram har vidtagits som sammantaget medför en kostnadsbesparing på cirka 65 Mkr i årstakt. Omstruktureringskostnaden om totalt 11,5 Mkr belastar kvartalet. · Kassaflödet från den löpande verksamheten före skatt uppgick under kvartalet till 16,9 Mkr. Viktiga händelser under tredje kvartalet: · Fortsatt geografisk expansion genom förvärv av verksamhet i Danmark. · Framgångar på den baltiska marknaden med flera betydande affärer. · Dimension på första plats på Maratonlistan för svenska tillväxtföretag. Viktiga händelser under första halvåret: · Dimensionaktien noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 20 februari. · Geografisk expansion genom etableringar i Lettland och Litauen. · Förstärkning av erbjudandet genom bildandet av nytt affärsområde kring övervakningssystem. · Next Nordic tecknade treårigt avtal som OEM-leverantör till Ericsson Radio Systems. · Förstärkning av Next Nordics produkterbjudande inom IT- säkerhet. Efter periodens utgång: · Samarbetsavtal kring system för verifiering och behörighetskontroll förstärker säkerhetserbjudandet. · Dimension först i Norden med att erbjuda feltoleranta Windows- serverlösningar. Marknad Dimensions kunder finns främst inom högteknologiska och snabbväxande branscher som telekom, bank & finans och media. Andra viktiga kundsegment är industri och stat & kommun. Den tillväxt på marknaden för IT-infrastruktur som kännetecknade årets första kvartal har sedan i mitten av maj kraftigt mattats av. Dimension ser främst två huvudorsaker till denna utveckling. - Den allmänna konjunkturnedgången, som förstärktes av terrordåden i USA den 11 september, har medfört en ökad försiktighet hos kunderna, där osäkerheten inför den fortsatta utvecklingen avspeglas i uppskjutna investeringsbeslut och reviderade IT-projekt. Den ökade försiktigheten har kunnat märkas inom samtliga segment, med undantag för stat & kommun, och är enligt Dimensions bedömning ett branschfenomen som även kan noteras internationellt. - På den nordiska marknaden har telekom- och bank & finanssektorn de två senaste kvartalen präglats av strukturomvandling och konsolideringar, vilket har medfört en avvaktande inställning till IT- investeringar bland flera av Dimensions kunder. Det finns skäl att tro att denna fas nu närmar sig slutet, vilket förhoppningsvis leder till en ökad beredskap för investeringar. Dimensions avsikt är att utnyttja svackan i marknaden för att stärka bolagets position inför den uppgång som väntas på sikt. Flera betydelsefulla steg har härvidlag tagits. Dimensions kompetens och erbjudande har breddats och förstärkts inom flera områden, samtidigt som ett antal bolagsetableringar och förvärv har genomförts, i enlighet med strategin om en geografisk expansion i Norden och Baltikum. Omsättning och resultat för tredje kvartalet 2001 Det tredje kvartalet är normalt ett svagare kvartal, då semesterperioden medför en lägre aktivitet hos Dimensions kunder. Den försvagning i marknaden som Dimension upplevde under andra kvartalet har dessutom fortsatt att prägla även det tredje kvartalet, där händelserna i USA den 11 september följdes av en period av ytterligare minskad kundaktivitet. Sammantaget medförde detta en avsevärt lägre orderingång jämfört med det tredje kvartalet föregående år. Nettoomsättningen minskade med 28,7 procent till 207,6 Mkr (291,2). Resultat efter finansiella poster uppgick till -31,2 Mkr (27,3). Resultatet belastas av omstruktureringskostnader om 11,5 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till -15,3 procent (9,3). Marginalminskningen beror i huvudsak på att bolaget planerade för högre volymer och därför haft för stor kostnadsmassa i relation till försäljningen. Det åtgärdsprogram som har genomförts har effekt fullt ut från och med oktober, med samtliga kostnader av engångskaraktär tagna under det tredje kvartalet. Under kvartalet har Dimension haft ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten före skatt om 16,9 Mkr. Omsättning och resultat för rapportperioden som helhet Sammantaget för perioden januari - september minskade nettoomsättningen med 6,5 procent till 898,1 Mkr (960,9). Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,7 Mkr (77,8). Rörelsemarginalen minskade till 0,0 procent (8,0). Rörelseresultat före omstruktureringskostnader uppgick till 11,2 Mkr (76,9). Verksamheten Samtliga verksamhetsområden uppvisade fram till mitten av maj en god tillväxt- och resultatutveckling. Därefter har en kraftig uppbromsning i försäljningen skett, framför allt inom de viktiga kundsegmenten telekom och bank & finans. Utvecklingen inom sektorerna industri och stat & kommun har dock varit fortsatt god. Samtidigt har tjänsteområdet utvecklats väl, där Dimension bland annat har tecknat avtal med Flextronics om support av Flextronics europeiska datacenter samt med Micronic om drift och övervakning av deras interna IT-miljö. Under de två senaste kvartalen har en viss förskjutning i kundernas efterfrågan kunnat märkas, mot ett ökat intresse för IT-lösningar i syfte att rationalisera verksamheter och lösningar för IT-säkerhet, datalagring och drift. Viktiga affärer har under perioden genomförts med bland andra UPC Sverige, FöreningsSparbanken, Telenor, Kungliga Biblioteket, Interactive Gaming Systems, Telia och SEB. Under det tredje kvartalet tecknades ett partneravtal med Skanska, där Dimension blir Skanskas främsta diskussions- och samarbetspartner gällande IT-infrastruktur och även Skanskas systemleverantör. I syfte att förstärka erbjudandet inom system för övervakning av infrastrukturlösningar startades under det andra kvartalet ett nytt affärsområde, System Management. Affärsområdet erbjuder konsulttjänster och produkter i syfte att öka tillgängligheten i affärskritiska system. Inom affärsområdet samarbetar Dimension med bland andra BMC Software och Twobyfour Software. Affärsområdet har uppdrag från bland andra OM, Telia och Expressen. Åtgärdsprogram Lönsamheten har högsta prioritet för Dimension. För att anpassa verksamheten till en försvagad marknad har åtgärder vidtagits som sammantaget förväntas medföra en kostnadsbesparing på cirka 65 Mkr i årstakt. Personalneddragningar har genomförts med 35 tjänster, och samtliga uppsagda har lämnat bolaget. Minskad nyrekrytering och minskade utgifter för externa konsulter, tillsammans med en ökad kostnadsmedvetenhet inom hela organisationen, är också delar av detta åtgärdsprogram. Den totala omstruktureringskostnaden uppgick till 11,5 Mkr, vilken i sin helhet har belastat resultat för det tredje kvartalet. Internationell expansion Under rapportperioden har Dimensionkoncernen fortsatt sin geografiska expansion och etablerat verksamhet i Litauen, Lettland, Danmark och Finland. - Som en fördjupning av Dimensions fleråriga samarbete med Litauen-baserade CompServis etablerades i februari bolaget CompServis Open Systems, där Dimension äger 51 procent. Bolaget, som vid starten hade sex anställda, inriktar sig på infrastrukturlösningar till framför allt bank & finans- och telekomsektorn. Flera viktiga affärer har gjorts, bland annat med Litauens största energibolag omfattande leverans och implementation av IT-infrastruktur till ett värde av drygt 4 Mkr. - I mars förvärvade Dimension 70 procent av det lettiska bolaget Realogic. Realogic omsatte under 2000 cirka 10 Mkr med ett resultat efter finansnetto på cirka 3 Mkr. Bolaget, vars namn ändrades till Dimension Latvia, hade vid tidpunkten för förvärvet sex anställda. Dimension Latvia har under det tredje kvartalet levererat IT- infrastrukturlösningar till såväl en av de största bankerna som en av de ledande teleoperatörerna i Lettland. - I augusti förstärkte Dimension sin nordiska närvaro ytterligare genom förvärvet av det danska IT-företaget Benau Danmarks division för systemintegration. Bolaget är en av Compaqs största partners i Danmark och fokuserar på serverlösningar och datalagring samt tillhörande support och konsulttjänster. Den förvärvade verksamheten passar väl in i Dimensionkoncernen och förväntas ge viktiga synergier vad gäller marknadstäckning, kundsegment och teknisk kunskap. Den förvärvade verksamheten omsatte under 2000 cirka 150 Mkr och har 34 medarbetare. Sedan den 24 augusti är förvärvet konsoliderat som ett helägt dotterbolag med namnet Dimension Danmark AS. Integrationsprocessen har utvecklats väl. - Dotterbolaget Next Nordic startade under det första kvartalet verksamhet i Danmark och Finland. Första plats på Maratonlistan Dimension kom på första plats på Maratonlistan 2001, som är en ranking över de svenska tillväxtföretag som under den senaste tioårsperioden har vuxit snabbast och samtidigt visat uthållig lönsamhet. Dimension har under perioden 1991-2000 haft en tillväxt på i genomsnitt 69 procent per år. Listan sammanställs av Ahrens och publicerades i Svenska Dagbladet den 6 september. Efter rapportperiodens utgång Dimension förstärker sitt erbjudande inom datasäkerhet genom ett samarbetsavtal med det amerikanska bolaget Arcot Systems, som är en ledande leverantör av teknologi för verifiering och behörighetskontroll. Genom detta avtal kan Dimension nu erbjuda sina kunder ett system med bekväm inloggning, utan användande av så kallade smarta kort eller dosor, kombinerat med mycket hög säkerhet. Genom ett samarbetsavtal med det amerikanska serverteknologiföretaget Stratus Technologies breddar Dimension sitt erbjudande ytterligare och blir först i Norden med att erbjuda feltoleranta Windows- serverlösningar. [REMOVED GRAPHICS]Omsättningsfördelning Next Nordic AB Next Nordic är specialiserade på att förse IT-återförsäljare och integratörer med hårdvara, mjukvara, tillbehör, service och utbildning. Bolaget utvecklades mycket positivt fram till mitten av maj, för att därefter uppleva en kraftig rekyl i marknaden, med försämrad orderingång. Next Nordic har en viktig roll i koncernens strategi för geografisk expansion, och i linje med denna etablerades under det första kvartalet verksamhet i Finland och Danmark. Under det första kvartalet tecknade bolaget ett treårigt avtal som primär OEM-leverantör till Ericsson Radio Systems, ERA, med ett årligt ordervärde om 300 Mkr. Försäljningen utifrån detta avtal har utvecklats planenligt. Under det andra kvartalet tecknade Next Nordic ett distributionsavtal med Nokia avseende Nokias produkter för datasäkerhet, omfattande bland annat brandväggar och så kallade CryptoCluster VPN-lösningar. Ett distributionsavtal tecknades även med Check Point avseende deras totala produktutbud, omfattande säkerhetsprodukter såsom brandväggar, managementverktyg och lösningar för bandbreddsreglering. Genom dessa avtal breddar Next Nordic sitt erbjudande och stärker högst väsentligt sin position som IT-säkerhetsleverantör på den svenska marknaden. Positiva effekter av denna förstärkning har kunnat märkas under det tredje kvartalet, med ett antal affärer. Nettoinvesteringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar under rapportperioden uppgick till 31,7 Mkr (3,8) och avsåg huvudsakligen goodwill i anslutning till förvärvet av Dimension Danmark (17,2) samt inventarier och datorer (12,4). Finansiell ställning och lönsamhet Vid periodens slut uppgick koncernens likvida medel till 112,6 Mkr (11,3). Koncernens eget kapital uppgick till 379,8 Mkr (172,7). Under rapportperioden har eget kapital ökat med 164,1 Mkr, varav periodens resultat svarade för -0,8 Mkr, nyemissionslikvider för 191,1 Mkr samt utdelning för -27,4 Mkr. Soliditeten uppgick till 66,0 procent (26,2). Avkastningen på eget kapital uppgick under perioden till -0,3 procent (48,4) och avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 1,2 procent (58,6). Jämförelsen påverkas av periodens lägre resultat samt genomförda nyemissioner. Kassaflöde Under det tredje kvartalet var kassaflödet från den löpande verksamheten före skatt positivt med 16,9 Mkr. Kapitalbindning i varulager har under samma period minskat med 81,9 Mkr. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick under niomånadersperioden till 6,9 Mkr (81,6), vilket motsvarar 0,24 kr per aktie (3,22). Kassaflöde från den löpande verksamheten före skatt uppgick under samma period till -2,6 Mkr (- 22,5). Det negativa kassaflödet beror främst på ett försämrat rörelseresultat. Personal Medelantalet anställda i koncernen uppgick under perioden till 257 personer jämfört med 164 personer under motsvarande period 2000. Antalet anställda i koncernen vid periodens slut uppgår till 296 (190). Genom förvärvet av Dimension Danmark har 34 personer tillkommit, medan 35 personer har lämnat koncernen till följd av genomfört åtgärdsprogram. I juni övergick Anders Wallström, tidigare marknadschef, till koncernens internationella verksamhet. Ny marknadschef är Magnus Hansen, tidigare affärsområdeschef. Dimensionaktien Den 20 februari noterades Dimensionaktien på Stockholmsbörsens O-lista. I samband med detta erbjöds institutionella investerare och allmänhet att förvärva aktier i bolaget. Erbjudandet bestod dels i en nyemission om 3 500 000 aktier, dels i en försäljning av delar av huvudägarens, Bure Equity AB, samt grundarnas, Leif Svensson och Per Westerlund, aktieinnehav. Priset per aktie fastställdes till 61,00 kr. Till följd av konvertering av konvertibelt förlagslån 1998/2002 riktat till Dimensions personal har antalet aktier ökat med 672 000 under det andra och tredje kvartalet, varefter det totala antalet aktier uppgår till 29 519 200. Aktiekursen per 30 september var 12,00 kr. Med full utspädning3 inklusive alla utestående optioner och konvertibler har antalet aktier per 30 september beräknats uppgå till 29 699 200. Resultat per aktie efter full utspädning uppgick under rapportperioden till -0,03 kr (2,09). Eget kapital per aktie efter full utspädning uppgick till 12,84 kr (6,78). 3 Utspädningseffekten är beräknad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 18, Resultat per aktie. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick under rapportperioden till 433,0 Mkr (934,7). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -30,5 Mkr (49,5). Minskningen i omsättning och resultat är till en betydande del hänförlig till omläggningen av koncernens OEM-verksamhet från moderbolaget till Next Nordic samt expansionen inom nya tjänsteområden. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 28,4 Mkr (3,7). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 24,4 Mkr (2,7), varav 17,2 Mkr avser goodwill i anslutning till förvärv. Framtidsutsikter Den marknad som Dimension verkar i har under det senaste halvåret präglats av ekonomisk avmattning och osäkerhet om den framtida utvecklingen. Några positiva tecken inför framtiden kan dock noteras. Aktiviteten på kundsidan har efterhand ökat under hösten, primärt med fokus på att rationalisera IT-verksamheter och att öka informationssäkerheten. Internt har Dimension genomfört ett åtgärdsprogram och verksamheten är nu bättre anpassad till den rådande marknadssituationen. Samtidigt syns ännu inga tendenser till en vändning i konjunkturen, ytterligare strukturförändringar inom telekom- och bank & finanssektorn kan inte uteslutas och den världspolitiska osäkerheten är stor. Bolagets långsiktiga finansiella mål, att växa snabbare än marknaden samt att över en konjunkturcykel generera en rörelsemarginal om 7-9 procent, kvarstår oförändrade. Bolaget har förstärkt sin geografiska position och sitt erbjudande vad gäller produkter och tjänster. Vidare har kostnader trimmats och effektiviteten höjts. Inte minst viktigt som skäl för en långsiktig optimism är de starka krafter som driver bolagets marknad. Den samlade datamängden och antalet affärstransaktioner över Internet och andra nätverk kommer att fortsätta öka. Säkerhet och skalbarhet i informationshanteringen blir därigenom allt viktigare, samtidigt som behoven ökar vad gäller datalagring och snabbhet i tillgången till information. Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké för 2001 publiceras den 19 februari 2002. Ekonomiska rapporter publiceras även på www.dimension.se Stockholm den 24 oktober 2001 Sven Uthorn Verkställande direktör Dimension AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta Sven Uthorn, Verkställande direktör, tel: 08-445 24 00, 070-931 00 03, e- post: sven.uthorn@dimension.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00050/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00050/bit0001.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar