Ordinarie bolagsstämma i Dimension AB

Ordinarie bolagsstämma i Dimension AB Styrelsen för Dimension AB (publ) beslutade igår att kalla till ordinarie bolagsstämma måndagen den 22 april 2002. Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman dels att besluta om införandet av ett incitamentsprogram till medarbetare i Dimension, dels att föreslå ett bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om aktieemissioner. Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om att erbjuda medarbetare optioner i Dimension AB. Optionsrätterna skall kunna förvärvas av medarbetare i koncernen genom två erbjudanden, ett teckningsoptionsprogram riktat till samtliga medarbetare och ett s k personaloptionsprogram riktat till koncernledning, ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner. Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till att stärka medarbetarnas och aktieägarnas gemensamma målbild genom att en del av medarbetarnas ersättning knyts till bolagets långsiktiga värdeökning. Vidare är det väsentligt för bolaget att skapa goda förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetent personal. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare. Teckningsoptioner till samtliga medarbetare · Maximalt 913.500 teckningsoptioner kan komma att emitteras. Medarbetare skall ha rätt att förvärva högst 4.000, 5.000 eller 8.000 optioner, beroende på befattning, mot erläggande av marknadsmässig premie. · Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie under perioden 10 maj 2004 - 10 maj 2005 till en teckningskurs motsvarande ca 130 procent av den genomsnittliga betalkursen för Dimensions aktie under perioden 29 april - 7 maj 2002. · Anmälningsperiod för programmet är 29 april - 14 maj 2002 och likviddag är den 7 juni 2002. Personaloptioner till vissa anställda · Programmets totala omfattning uppgår till 437.250 optioner varvid koncernledning och ledande befattningshavare skall tilldelas högst 6.000 personaloptioner och övriga nyckelpersoner högst 3.750 optioner. Optionerna tilldelas utan vederlag. Optionerna är ej överlåtbara och kan med vissa undantag endast utnyttjas om vederbörande vid utnyttjandetillfället fortfarande är verksam i Dimensionkoncernen. Ett villkor för tilldelning av personaloptioner är att köp av teckningsoptioner, utgivna under ovan redovisade optionsprogram, skett. · Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier i Dimension under perioden 10 maj 2004 - 10 maj 2006 till en lösenkurs motsvarande ca 120 procent av den genomsnittliga betalkursen för Dimensions aktie under perioden 29 april - 7 maj 2002. Optionsinnehavaren kan utnyttja 50 procent av sitt innehav fr o m den 10 maj 2004 och resterande del av innehavet fr o m den 10 november 2005. · Styrelsen föreslår vidare att stämman fattar beslut om att utge ytterligare 122.450 optionsrätter i syfte att finansiera eventuella kostnader med anledning av personaloptionsprogrammet. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under de båda programmen motsvarar cirka 4,4 procent av kapital och röster. Inklusive redan nu utestående teckningsoptioner och konvertibla skuldförbindelser uppgår den sammanlagda utspädningen av bolagets incitamentsprogram till cirka 7,5 procent av kapital och röster. Handelsbanken Securities har agerat som rådgivare till Dimension AB i samband med framtagandet av incitamentsprogrammet. Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om aktieemissioner Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar ge bemyndigande till styrelsen att under tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2003 besluta om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier. Emission ska enligt förslaget kunna ske vid ett eller flera tillfällen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid behov mot betalning i form av apportegendom eller genom kvittning. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning kan göras för att möjliggöra och finansiera företagsförvärv. Med stöd av bemyndigandet kan antalet aktier ökas med högst 3.000.000 st, dvs aktiekapitalet kan öka med högst 60.000 kr vilket motsvarar högst 8,9 procent av bolagets registrerade aktiekapital och aktiernas sammanlagda röstetal vid den tidpunkt då bolagsstämman fattade beslut om bemyndigandet. Ytterligare information om ovanstående förslag kommer att redovisas i den fullständiga kallelsen till ordinarie bolagsstämma som offentliggörs genom annonsering den 25 mars 2002. Kallelsen kommer också att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.dimension.se från och med den 25 mars 2002. Stockholm den 21 mars 2002 STYRELSEN För ytterligare information kontakta: Björn Boldt Christmas, Styrelseordförande i Dimension, Bure Equity AB, tel 031- 335 76 85 Sven Uthorn, Verkställande direktör, tel 08 - 505 830 03 Thord Norberg, Ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 505 830 04 Om Dimension Dimension är integratör av affärskritisk IT-infrastruktur. Bolagets kärnverksamhet omfattar design, integration och driftsättning av avancerade server-, datalagrings- och säkerhetslösningar. En viktig del av kunderbjudandet är även tjänster som analys, projektledning, support, drift och underhåll. Dimensions erbjudande grundar sig på en marknadsledande kompetens och erfarenhet av IT-infrastruktur samt långsiktiga samarbeten med ledande systemleverantörer. Kunderna finns främst inom telekom, bank & finans, media, industri och stat & kommun. Koncernen har drygt 400 medarbetare och är verksam i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport januari-mars 2002 publiceras 22 april 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 publiceras 15 augusti 2002 Delårsrapport januari-september 2002 publiceras 25 oktober 2002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/21/20020321BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/21/20020321BIT00350/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar