Bob Persson ny ordförande i Diös

Vid Diös Fastigheter AB:s årsstämma den14 april 2011 beslutade stämman:

- utdelning för år 2010 med 1,75 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades vara den 19 april 2011. Utdelning beräknas att sändas ut av Euroclear Sweden AB den 26 april 2011.

- omval av Gustaf Hermelin, Anna-Stina Nordmark-Nilsson, Lars-Göran Pettersson
Thorsten Åsbjer och Bob Persson. Erik Paulsson har avböjt omval.
Nyval Bo Forsén (styrelseordförande i Brinova)
Samtliga ledamöter valdes på ett år.
Årsstämman beslutade nyval Bob Persson till styrelsens ordförande.

- att godkänna styrelsens förslag till principer för ersättning för bolagets ledande befattningshavare.

- att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier, samt besluta om nyemission av aktier enligt styrelsens förslag.

- att styrelsearvodet är oförändrat.

- revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

- att utseende av valberedning inför 2012 års stämma ska ske enligt oförändrade principer.

Besök gärna vår hemsida www.dios.se

Denna information är sådan som Diös AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15.15 den 14 april 2010  

För ytterligare information:
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83
Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83
Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB
olaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 132 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 690 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,2 Mdr.
Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. 

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar