Bra resultat i Diös Fastigheter

Delårsrapport januari- september 2007

■ Periodens intäkter uppgick till 250 Mkr (172).
■ Resultatet efter skatt uppgick till 101 Mkr (183).
■ Av resultatet utgör värdeförändringar avseende fastigheter 18 Mkr (118).
■ Resultatet per aktie uppgick till 3,13 kr (7,15).
■ Eget kapital per aktie uppgick till 38,70Kr ( 34,90).
■ Fastighetsförvärv genomfördes för 1 469 Mkr (378).

Diös Fastigheter AB:s (publ) rörelseresultat exkl. orealiserade värdeförändringar för perioden januari – september 2007 uppgick till 130 Mkr (85). Driftöverskottet uppgick till 146 Mkr (99) vilket motsvarar en överskottsgrad på 61 procent (59).Hyresintäkterna för rapportperioden uppgick till 238 Mkr (167), vilket motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad på 93 procent (90). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 18 Mkr (118). Periodens finansnetto uppgick till -51 Mkr (-31).

– Vi gör ett bra resultat för årets första nio månader, den höga uthyrningsgraden visar att vår strategi med en stark lokal närvaro på våra marknadsområden har positiv effekt, säger Diös Fastigheters VD Christer Sundin. Kvartal tre har präglats av en fortsatt hög aktivitet på förvärvssidan. Förvärvet av 57 fastigheter från Kungsleden, för en köpeskilling på 820 Mkr, har medgivit många positiva förändringar för vår del, bland annat har Sundsvall blivit ett nytt marknadsområde vilket medför en starkare lokal närvaro med de fördelar det innebär, avslutar Christer Sundin.

Besök gärna vår hemsida, www.dios.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83, christer.sundin@dios.se
Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83, rolf.larsson@dios.se
Margaretha Bygdeståhl, Marknads- och informationschef, 0770-33 22 00, 070-345 01 25, margaretha.bygdestahl@dios.se
_________________________________________________________________________

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar