Bra start på 2012 för Diös

• Periodens hyresintäkter uppgick till 324,5 Mkr (148,1)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 72,0 Mkr (32,1)
• Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 34,8 Mkr (76,9)
• Fastigheternas bokförda värden uppgick till 11 600,6 Mdr (5 285,5)
• Resultat per aktie uppgick till 2,02 Kr (2,46)¹
• Eget kapital per aktie uppgick till 38,57 kr (43,32)¹
    ¹ Antal aktier vid periodens utgång 74 729 134 (37 364 567)

• Periodens hyresintäkter uppgick till 324,5 Mkr (148,1)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 72,0 Mkr (32,1)
• Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 34,8 Mkr (76,9)
• Fastigheternas bokförda värden uppgick till 11 600,6 Mdr (5 285,5)
• Resultat per aktie uppgick till 2,02 Kr (2,46)¹
• Eget kapital per aktie uppgick till 38,57 kr (43,32)¹
¹ Antal aktier vid periodens utgång 74 729 134 (37 364 567

Diös Fastigheter AB:s (publ) resultat för perioden har påverkats positivt till följd av förvärvet av Norrvidden Fastigheter AB. Resultatförbättringen är främst hänförlig till en förbättrad uthyrningsgrad som genererar höjda hyresintäkter. Periodens finansiella kostnader har också ökat vilket är kopplat till ökad upplåning i samband med förvärvet.

Utöver den löpande verksamheten har perioden präglats av den omstrukturering som sker i samband med integreringen av de båda bolagen. Som tidigare meddelats har en omorganisation nyligen genomförts. Resultatet av de fackliga förhandlingarna medgav att flertalet medarbetare bereds plats i den nya organisationen samt ger en övertalighet om ett 20-tal personer, i huvudsak på tjänstemannasidan. Arbetet med integreringen av de båda bolagen beräknas pågå under hela 2012.

– Ett bra ett resultat med tanke på det stora omstruktureringsarbete som påbörjades redan vid årsskiftet och sedan dess löper parallellt med den dagliga driften, säger Diös VD Christer Sundin. Det är glädjande att höstens arbete med nytecknade kontrakt nu börjar ge effekt på resultatet samtidigt som vi har en fortsatt god efterfrågan på lokaler, avslutar Christer Sundin.

Följ oss på vår hemsida www.dios.se

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 den 25 april 2012

För ytterligare information:
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83
Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83

Fakta Diös Fastigheter AB
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter för­värvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet, på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 381 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 1 509 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 11,6 Mdr. Diös är numera indelad i sexmarknadsområden med mo kontor i, Falun, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, samt Luleå.
Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se