Diös Fastigheters delårsrapport januari – juni 2007

■ Periodens intäkter uppgick till 154 Mkr (106).
■ Resultatet efter skatt uppgick till 57 Mkr (93).
■ Av resultatet utgör värdeförändringar avseende fastigheter 20 Mkr (66).
■ Resultatet per aktie uppgick till 1,70 kr (4,28).
■ Eget kapital per aktie uppgick till 37,35 Kr ( 32,90).
■ Fastighetsförvärv genomfördes för 633 Mkr (0).

Rörelseresultatet per den 30 juni, uppgick till 88 Mkr. I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter om 20 Mkr. Resultat från löpande förvaltningen fortsätter att stärkas, vilket visar att genomförda förvärv och förädlingsprojekt gett resultat.

- Vi gör ett riktigt starkt förvaltningsresultat med en uthyrningsgrad på 94,1 procent, säger Diös Fastigheters VD Christer Sundin. De fastighetsförvärv som genomfördes första halvåret har överträffat våra förväntningar och konjunkturen på våra marknader är fortsatt stark vilket gynnar oss som fastighetsägare avslutar Christer Sundin.Efter periodens slut har förvärv genomförts av 59 fastigheter på ett flertal orter i norrland.


________________________________________________________________________

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar