Diskriminering när kommun tvångsomhändertog barn

Sigtuna kommun gjorde sig skyldig till diskriminering i samband med utredningen som ledde till tvångsomhändertagandet av ett barn vars mamma har en psykisk funktionsnedsättning. Det framkommer av en dom i tingsrätten idag.  

Det var i december 2010 som socialförvaltningen i Sigtuna kommun beslutade att ett nyfött barn skulle omhändertas på grund av att mamman har en psykisk funktionsnedsättning. Föräldraparet anmälde händelsen till DO som gjorde bedömningen att paret hade diskriminerats.

DO:s motivering har varit att socialförvaltningen handlade utifrån en förutfattad mening om att personer med psykisk funktionsnedsättning inte kan ta hand om sina barn. Tingsrätten har i sin bedömning kommit fram till att kommunen har brustit i sin utredning av familjens förhållanden, och framhåller att det är av yttersta vikt att utredningar av det här slaget bedrivs sakligt och opartiskt samt att berörda föräldrar bedöms individuellt.

Tingsrätten dömer Sigtuna kommun att betala totalt 250 000 kronor i diskrimineringsersättning till familjen.

– Det här är ett mycket viktigt avgörande. Kommunen har inte agerat utifrån gällande rutiner och riktlinjer utan grundat sitt beslut på fördomar om personer med funktionsnedsättning. Så här viktiga beslut får inte fattas på de grunderna, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

Ärende ANM 2011/274

DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Taggar:

Om oss

Detta är DODiskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Dokument & länkar

Citat

Kommunen har inte agerat utifrån gällande rutiner och riktlinjer utan grundat sitt beslut på fördomar om personer med funktionsnedsättning. Så här viktiga beslut får inte fattas på de grunderna.
Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman