DO får prövningstillstånd i Högsta domstolen

Högsta domstolen, HD, har beslutat att meddela prövningstillstånd i ett mål som rör en kvinna som diskriminerades av Liljeholmens vårdcentral. HD ska pröva frågan om diskrimineringsersättningens storlek. DO överklagade hovrättens dom eftersom den då utdömda diskrimineringsersättningen inte kan anses ha den avskräckande effekt som är tanken med sanktionen.

Diskrimineringsersättning är en rättslig sanktion som infördes i och med att diskrimineringslagen trädde i kraft 2009. I och med att sanktionen är ny saknas det ännu vägledande rättspraxis från allmän domstol om hur ersättningen ska tillämpas.

– DO ser mycket positivt på att frågan nu ska prövas av Högsta domstolen. Det råder idag stor osäkerhet om vad som är en skälig nivå på ersättningen i olika situationer. Det finns en risk att man felaktigt jämför diskrimineringsersättningen med skadestånd vid brottmål, vilket var precis det som lagstiftaren ville undvika genom införandet av den nya sanktionen, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

Målet rör en lesbisk kvinna som 2009 kontaktade vårdcentralen i Liljeholmen för att boka tid för en medicinsk utredning inför en kommande insemination, men som blev nekad och hänvisad till en särskild mottagning för lesbiska och bisexuella kvinnor.

Tingsrätten konstaterade i sin dom att hänvisningen till en specialistmottagning i realiteten innebar ett avvisande från vårdcentralen, och att det innebar att kvinnan hade diskriminerats av skäl som har samband med hennes sexuella läggning. Tingsrätten beslutade att landstinget skulle betala 15 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. I hovrätten ändrades beloppet till 40 000 kronor som sedan jämkades till 30 000 kronor.

DO överklagade hovrättens dom i ersättningsdelen och HD har nu meddelat prövningstillstånd med anledning av överklagandet.

Ärende ANM 2009/321

DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Taggar:

Om oss

Detta är DODiskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Dokument & länkar

Citat

Det finns en risk att man felaktigt jämför diskrimineringsersättningen med skadestånd vid brottmål, vilket var precis det som lagstiftaren ville undvika genom införandet av den nya sanktionen
Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman