DO förliks med Solna tingsrätt

DO har ingått en förlikning med staten i ett ärende som rör en kvinna som missgynnades av Solna tingsrätt i samband med sin föräldraledighet. Vid årets lönerevision fick kvinnan en mycket lägre löneökning än sina kolleger.

Kvinnan arbetar som beredningsjurist vid tingsrätten och fick vid årets lönerevision en löneökning på 300 kronor, medan hennes kolleger som hade varit i tjänst under samma tid fick löneökningar på mellan ettusen och två tusen kronor. Arbetsgivarens skäl till det var att man särskilt ville premiera de som i hög grad hade visat intresse och engagemang för verksamhetsutvecklingsfrågor i samband med en omorganisation. Bland de som inte var i tjänst skulle i stället kriterierna ”resultat och skicklighet” tillämpas.

Av förarbetena till föräldraledighetslagen framgår att föräldraledigheten inte ska påverka lönesättningen. DO menar att kvinnan har missgynnats genom att arbetsgivaren har tillämpat ett lönekriterium som endast de som var närvarande på arbetsplatsen kunde uppfylla.

Nu har DO och staten träffat en förlikning i ärendet. Staten medger att kvinnan borde ha lönesatts på samma sätt som om hon hade varit i tjänst och justerar därför lönen retroaktivt. Staten betalar också 40 000 kronor i ersättning till kvinnan.

Ärende ANM 2013/1363

DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Taggar:

Om oss

Detta är DODiskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Dokument & länkar