DO granskar landstingens arbete för jämställda löner

Diskrimineringsombudsmannen, DO, inleder nu en granskning av landstingens och de helt landstingsägda bolagens arbete för jämställda löner. Granskningen omfattar närmare 200 000 arbetstagare inom olika yrken som läkare, psykologer, sköterskor och sjukgymnaster.

Det är viktigt att stora arbetsgivare som landstingen har ett väl fungerade arbete för jämställda löner, säger Peter Tai Christensen, chef på DO:s granskningsenhet.

Inom landstingen finns de största löneskillnaderna mellan kvinnor och män. En kvinna får i genomsnitt 75 procent. Att kvinnor och män har olika lön kan delvis förklaras av att de exempelvis befinner sig inom olika yrken. Det finns till exempel många kvinnor som är undersköterskor och män som är läkare. Men det behöver inte vara hela förklaringen. Det kan också handla om löneskillnader mellan kvinnor och män som har likvärdiga arbeten, det vill säga jobb som ställer lika höga krav på ansvar och kompetens.

Löneskillnader kan många gånger bero på att traditionellt kvinnodominerade yrken värderas lägre än yrken som domineras av män, säger Peter Tai Christensen.

Flera studier visar också att löneskillnaderna är som störst mellan kvinnor och män i kvalificerade yrken och en ny studie från Stockholms universitet visar att det inte har skett några förändringar de senaste trettio åren.

Det finns en illusion om att lönegapet mellan kvinnor och män minskar på alla områden. Genom granskningen hoppas vi kunna sätta fokus på löneskillnader som fortfarande råder inom högkvalificerade yrken som exempelvis läkaryrket.

Bakgrund

DO har fått i uppdrag av regeringen att öka insatserna för att se till att arbetsgivare arbetar systematiskt med lönekartläggning.

Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen vart tredje år kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdiga arbeten. Osakliga löner ska korrigeras. Arbetsgivare med 25 anställda eller fler ska även ta fram en handlingsplan för jämställda löner vart tredje år.

Fakta: Den vanligaste orsaken till löneskillnaden mellan kvinnor och män är att de i stor utsträckning arbetar i olika yrken och att lönenivåerna inom dess yrken skiljer sig år. Också andra faktorer spelar in som till exempel ålder, utbildning och man arbetar hel- eller deltid. Om man tar hänsyn till sådana faktorer ligger löneskillnaderna inom landstingen på 4,6 procent enligt Medlingsinstitutets senaste rapport. För hela den offentliga sektorn är motsvarande siffra 3,1 procent (Källa: Medlingsinstitutet).

Det är viktigt att påpeka att bara för att det går att statistiskt förklara löneskillnader, så innebär inte det automatiskt att de alltid är sakliga och oberoende av kön. Exempelvis så har graden av deltidsarbete ett samband med kön.

DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Taggar:

Om oss

Detta är DODiskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Dokument & länkar

Citat

Det är viktigt att stora arbetsgivare som landstingen har ett väl fungerade arbete för jämställda löner.
Peter Tai Christensen, chef på DO:s granskningsenhet.
Löneskillnader kan många gånger bero på att traditionellt kvinnodominerade yrken värderas lägre än yrken som domineras av män.
Peter Tai Christensen, chef på DO:s granskningsenhet
Det finns en illusion om att lönegapet mellan kvinnor och män minskar på alla områden. Genom granskningen hoppas vi kunna sätta fokus på löneskillnader som fortfarande råder inom högkvalificerade yrken som exempelvis läkaryrket.
Peter Tai Christensen, chef på DO:s granskningsenhet