DO granskar ytterligare 100 skolors likabehandlingsarbete

Diskrimineringsombudsmannen (DO) utökar granskningen av skolors likabehandlingsarbete. Totalt granskas nu 250 utbildningsanordnare utifrån hur de lever upp till lagens krav på att främja lika rättigheter och möjligheter för elever och förebygga trakasserier i skolan.

Trakasserier och kränkningar är ett allvarligt problem i skolan som gör att barn och elever far illa. Det kan också ha en negativ inverkan både på skolresultat och skolmiljön i stort.

– En god och trygg skolmiljö som främjar elevers lika rättigheter och möjligheter och förhindrar trakasserier och kränkningar i skolan kräver ett systematiskt förebyggande arbete. Tyvärr ser vi att många skolor inte följer upp sitt arbete och de agerar först efter att kränkningar äger rum. Därför har många skolor svårt att få varaktigt stopp på trakasserierna, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

Utbildningsanordnaren ska enligt diskrimineringslagen årligen ta fram en likabehandlingsplan för vad varje skola behöver göra dels för att främja lika rättigheter och möjligheter, dels förebygga och förhindra trakasserier. Mål och åtgärder ska utgå ifrån skolans och elevernas behov.

– Det är viktigt att skapa en skolmiljö där elever har möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen utan att bli begränsade av föreställningar om kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Det förutsätter en medvetenhet om att normer och förhållningssätt kan leda till att eleverna behandlas olika, säger Agneta Broberg.

Skolorna måste också ha en beredskapsplan för hur eventuella trakasserier och sexuella trakasserier ska hanteras. Om man misstänker att en elev far illa måste utbildningsanordnarna agera snabbt för att ta reda på vad som har hänt och få stopp på trakasserierna.

De granskningar som DO hittills gjort visar att många skolors likabehandlingsplaner brister, särskilt när det gäller hur skolorna följer upp och utvärderar föregående års likabehandlingsplan. Det finns också brister i hur sexuella trakasserier omhändertas i planerna.

– Utbildningsanordnaren, som har det yttersta ansvaret, ska följa upp arbetet och ge skolorna förutsättningar och tydliga riktlinjer så att arbetet planeras, genomförs och utvärderas varje år, säger Agneta Broberg.

Bakgrund
DO fortsätter sin omfattande granskning av utbildningsanordnares arbete för elevers lika rättigheter och möjligheter i ytterligare hundra skolor. Granskningen omfattar nu 250 skolor som ska redovisa sina likabehandlingsplaner. DO vill även se skolans policy mot trakasserier och sexuella trakasserier och beredskapsplanen för hur eventuella trakasserier ska hanteras.

Uppgifterna ska ha kommit in till DO inom en månad.

En analys av första fasen av skolgranskningen som startade i mars 2014, och omfattar 150 skolor, visar på brister i utbildningsanordnarna arbete med likabehandlingsplanerna. DO ser bland annat att åtgärder för att förebygga och motverka sexuella trakasserier på skolan ofta saknas och att sexuella trakasserier sällan nämns i skolornas policyer.

Analysen visar också att skolorna inte alltid arbetar systematiskt med likabehandling. En vanlig brist är att det saknas en redovisning av hur planerade åtgärder från föregående års plan har genomförts. DO noterar även att ett flertal skolor inte omfattar samtliga diskrimineringsgrunder i sina åtgärder.

DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Taggar:

Om oss

Detta är DODiskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Dokument & länkar

Citat

Tyvärr ser vi att många skolor inte följer upp sitt arbete och de agerar först efter att kränkningar äger rum.
Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman