DO stämmer caféägare för sexuella trakasserier

DO stämmer nu en ett café där en kvinnlig timanställd blev utsatt för sexuella trakasserier av en av caféets två delägare. Enligt statistik från SCB/Arbetsmiljöverket är risken att utsättas för sexuella trakasserier särskilt stor inom restaurangbranschen. Statistiken visar också att tidsbegränsat anställda utsätts i högre grad än fast anställd personal.

– Unga kvinnor med osäker anställning är i en särskilt utsatt position. Rädslan att förlora sitt jobb gör att det kan vara svårt att säga ifrån, säger Anna Rosenmüller Nordlander, jurist på DO:s processenhet.

DO:s stämningsansökan rör ett café i Stockholmsområdet där en 19-årig kvinna efter ett par dagars anställning blev utsatt för sexuella trakasserier av sin betydligt äldre chef. Kvinnan har berättat att chefen bland annat bad henne att sätta sig i hans knä och därefter pussade henne på nacke och kind. Trots att kvinnan kände sig obehaglig till mods och att det som hände var fel vågade hon inte säga ifrån. Kvinnan har efter den aktuella dagen inte vågat gå tillbaka till caféet.

– Enligt vår bedömning har den här arbetsgivaren genom sitt närmande klart överskridit förbudet mot sexuella trakasserier, säger Anna Rosenmüller Nordlander.

Stämningsansökan kommer att lämnas in inom ett par dagar.

Ärende ANM 2015/683

Fakta:
Enligt statistik från SCB/Arbetsmiljöverket (2011/2013) har 2 procent av kvinnor i arbetaryrken och 3 procent i tjänstemannayrken utsatts för sexuella trakasserier. Inom hotell- och restaurangbranschen är andelen 6 procent. Risken att tidsbegränsat anställda ska utsättas för sexuella trakasserier är dessutom högre än för fast anställd personal. Det framkommer bland annat i LO:s jämställdhetsbarometer 2015.

http://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_jamstalldhetsbarometern_2015_pdf/$File/jamstalldhetsbarometern_2015.pdf

Tidningen Svenska Dagbladet genomförde i april 2013 en enkät bland kvinnor som arbetade eller har arbetat inom restaurangbranschen med frågor rörande sexuella trakasserier. 66 procent av de drygt 300 kvinnorna som svarade på enkäten svarade ja på frågan om någon betett sig obehagligt på ett sexuellt sätt när de jobbade inom restaurangbranschen. 26 procent uppgav att det hade handlat om en kollega och 16 procent svarade att de hade utsatts av sin chef.

Sexuella trakasserier är enligt diskrimineringslagen ett kränkande uppträdande av sexuell natur, t.ex. tafsande eller ovälkommen beröring, ovälkomna sexuella anspelningar eller kommentarer, sexualiserad jargong eller ett sexualiserat språkbruk, blickar och gester.

DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Taggar:

Om oss

Detta är DODiskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Rädslan att förlora sitt jobb gör att det kan vara svårt att säga ifrån.
Anna Rosenmüller Nordlander, DO:s processenhet