DO stämmer konferenscenter för sexuella trakasserier

DO stämmer ett mäss- och konferenscenter i Stockholm för sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med kön. När en ung kvinna sökte arbete på konferenscentret utsattes hon för påtryckningar av sexuell natur och kränkande kommentarer.

Kvinnan hade sökt anställning som projektledare men fick till svar att hon inte hade tillräcklig erfarenhet för tjänsten. I stället föreslog den rekryterande chefen att hon kunde börja som assistent. Under de två möten som kvinnan och chefen sedan hade uttryckte chefen återkommande gånger nedlåtande kommentarer om kvinnor och anspelningar på sexuella situationer, bland annat att de två skulle ha sex.

– Sexuella trakasserier i samband med rekrytering är en allvarlig kränkning och ett stort problem. Som ung kvinna utan tidigare erfarenhet på arbetsmarknaden är man i en mycket utsatt position, och därför är detta ett viktigt ärende för oss att driva, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg i en kommentar.

DO stämmer nu mäss- och konferenscentret till Arbetsdomstolen och begär en diskrimineringsersättning på 125 000 kronor till kvinnan.

För ytterligare information kontakta DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Ärende ANM 2013/306

Bakgrund

Enligt Arbetsmiljöverkets och SCB:s arbetsmiljöundersökning från 2011 uppger elva procent av kvinnorna och fem procent av männen att de utsatts för trakasserier på grund av kön från chefer eller arbetskamrater under det senaste året. Värst utsatta är yngre kvinnor mellan 16-29 år. Där har 15 procent utsatts för trakasserier.

Två procent av kvinnorna och en procent av männen uppger att de utsatts för sexuella trakasserier från chefer eller arbetskamrater under samma period. Även här är de yngre kvinnorna mest drabbade. Fyra procent uppger att de råkat ut för sexuella trakasserier.

Trakasserier på grund av kön handlar om ett uppträdande som kränker en arbetstagares värdighet på arbetsplatsen och som har samband med arbetstagarens kön. Det kan vara könsbaserade förolämpningar, stötande eller nedsättande kommentarer om utseende, beteende eller klädsel, förlöjligande generaliseringar av ”kvinnliga” eller ”manliga” egenskaper, nedsättande kommentarer eller skämt med anknytning till kvinnor eller män som grupp. Trakasserierna kan också visa sig i form av härskartekniker som osynliggörande, förlöjligande och undanhållande av information.

Sexuella trakasserier handlar om ett kränkande uppträdande av sexuell natur, t.ex. tafsande eller ovälkommen beröring, ovälkomna sexuella anspelningar eller kommentarer, sexualiserad jargong eller ett sexualiserat språkbruk, blickar och gester.

Bestämmelserna om trakasserier och sexuella trakasserier finns i EU-rätten och implementerades 2005 i jämställdhetslagen som en form av direkt diskriminering. Sedan 2009 finns bestämmelserna i diskrimineringslagen. Sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med kön är en form av kränkande särbehandling, enligt Arbetsmiljölagen.

Enligt förarbetena till lagen så är det den utsatta personen som ska avgöra om beteendena eller handlingarna är kränkande. Den som trakasserar bör ha eller borde haft insikt om att hens beteende kan skada någon.

DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Taggar:

Om oss

Detta är DODiskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Dokument & länkar

Citat

Som ung kvinna utan tidigare erfarenhet på arbetsmarknaden är man i en mycket utsatt position, och därför är detta ett viktigt ärende för oss att driva
Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman