Lärare trakasserade elev med huvudduk

Stadsmissionens skola i Stockholm medger att det var trakasserier när en lärare på skolan uttryckte nedsättande kommentarer om att en av hennes elever valde att bära huvudduk. Nu har parterna valt att ingå en förlikning.

Händelserna inträffade vintern 2012 när en lärare på skolan gjorde sig lustig på elevens bekostnad inför hennes skolkamrater och ifrågasatte hennes val att bära huvudduk. Läraren ställde också frågor som insinuerade att den unga kvinnan snart skulle giftas bort av sina föräldrar.

Kommentarerna fick till följd att eleven undvek att gå på lärarens lektioner och hon slutade även under våren 2013 att bära huvudduk. DO ansåg efter utredning att det var fråga om trakasserier som hade samband med såväl religion som etnisk tillhörighet och kön.

I och med att parterna nu har enats om en förlikning betalar skolan 45 000 kronor i ersättning till eleven.

ANM 2014/583

Bakgrund:
Det är enligt 2 kap. 5 § diskrimineringslagen förbjudet för en utbildningsanordnare att diskriminera en elev som deltar i verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten likställs med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget.

Trakasserier är enligt 1 kap. 4 § tredje punkten diskrimineringslagen ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna, till exempel religion eller annan trosuppfattning.

Både trakasserier i skolan och att synliggöra kopplingen mellan diskriminering och islamofobi är prioriterade områden för DO.

Många av anmälningarna till DO gällande diskrimineringsgrunden religion eller annan trosuppfattning rör muslimer som upplever sig ha blivit diskriminerade av skäl som har samband med religiösa uttryck så som religiös klädsel. Flera undersökningar visar att ju synligare en person är med sin tro, desto högre är risken för att utsättas för diskriminering. Forskning, anmälningar och berättelser från muslimska organisationer visar att utestängning av muslimska kvinnor med huvudduk är ett samhällsproblem.

DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Taggar:

Om oss

Detta är DODiskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Dokument & länkar