Restauranganställd trakasserad för sexuell läggning

Sedan 2009 har könsöverskridande identitet eller uttryck varit en skyddad diskrimineringsgrund i Sverige. För första gången går nu Diskrimineringsombudsmannen, DO, till domstol med ett ärende som rör trakasserier som har samband med sexuell läggning och könsuttryck.

Ärendet rör en man som har haft en tidsbegränsad anställning som servitör på en restaurang i Malmö. Enligt mannen blev han redan från början av anställningen trakasserad av sina chefer på ett sätt som har samband med hans sexuella läggning. Trakasserierna har också haft samband med mannens könsuttryck, bland annat genom påståenden från cheferna att han ska ha sett ut som en kvinna och ifrågasättanden om varför han använder smink.

Trots att mannen upplevde nedsättande kommentarer nästan dagligen fortsatte han att arbeta på restaurangen i tre månader, men därefter lämnade han anställningen i förtid. Eftersom hans uppsägning har samband med trakasserierna ska den enligt DO ses som framprovocerad av arbetsgivaren.

– Det här är första gången som DO går till domstol med ett ärende som rör diskriminering som har samband med en persons könsuttryck. Det är ett viktigt ärende eftersom vi saknar praxis på området men också eftersom vi vet att unga homosexuella är en särskilt utsatt grupp, säger Marie Nordström, processförare på DO.

DO förbereder nu en stämningsansökan mot restaurangen.

Ärende ANM 2015/2269

Fakta:
Enligt diskrimineringslagen innebär diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller att en person genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. (DL 1 kap. 5 § andra punkten)

HBT-personers utsatthet, särskild bland unga, utgjorde en viktig motivering till regeringens pågående satsning ”En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck”.

DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Taggar:

Om oss

Detta är DODiskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det här är första gången som DO går till domstol med ett ärende som rör diskriminering som har samband med en persons könsuttryck.
Marie Nordström, processförare på DO