Rundabordssamtal om en sanningskommission

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arrangerar tillsammans med Sametinget och Vaartoe – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, ett rundabordssamtal om sanningskommissioners roll i arbetet för mänskliga rättigheter. Mötet syftar till att ta del av kunskap och erfarenhet från sanningskommissioner i andra länder.

Rundabordssamtalet arrangeras i Umeå den 25−26 oktober och i anslutning till rundabordssamtalet arrangeras ett seminarium den 27 oktober som är öppet för allmänheten.

Bakgrunden är de allvarliga brister som finns när det gäller samers tillgång till lika rättigheter och möjligheter i Sverige. DO, Sametinget och internationella organ, som till exempel FN och Europarådet, har under årtionden påtalat att Sverige brister i respekten för samers rättigheter som urfolk och att diskriminering alltjämt påverkar samers situation.

DO och Sametinget har tidigare gemensamt kommit fram till att en sanningskommission för samer skulle kunna vara ett steg i arbetet med att säkerställa samers rättigheter som urfolk.

De som är inbjudna till rundabordssamtalet är representanter för samiska riksorganisationer och sametingspartier samt internationella experter och personer med erfarenheter från arbete i sanningskommissioner i andra länder. Rundabordssamtalet blir utgångspunkt för fortsatt arbete kring sanningskommission som ett arbetssätt, utifrån de krav på sanningskommission, som samer ställt.

DO kommer att dokumentera och sammanställa erfarenheterna från och diskussionen vid rundabordssamtalet i en rapport.

Rundabordssamtalet hålls i Rex Rådhuset, Telegrafen, Rådhustorget i Umeå.

Öppet seminarium

I anslutning till rundabordssamtalet arrangeras den 27 oktober ett öppet seminarium med titeln ”International experiences of truth commissions: prerequisites for a truth commission on the relation between the Swedish state and the sami people” dit allmänheten är välkommen. Ingen anmälan krävs.

Plats: Nolia Showroom, Signalvägen 3, Umeå

Pressansvarig Clas Lundstedt, telefon 073-682 82 10.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Taggar:

Om oss

Detta är DODiskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.