Välkommen till DO:s seminarium på MR-dagarna

Bilden av muslimer i svenska medier är ofta på något sätt, antingen direkt eller indirekt, kopplad till våld, hot eller spänningar i samhället. Det visar en medieanalys som Diskrimineringsombudsmannen har låtit Uppsala universitet göra.

Resultatet visar att även om inte alla de analyserade artiklarna handlar om våld så är det ett bestående intryck att islam och muslimer nästan alltid är förknippat med problem. Även när journalister i rapporteringen har ansträngt sig för att distansera sig från en negativ bild, så tar beskrivningarna ändå sin utgångspunkt i sådana bilder och därmed så bekräftas den.

Forskaren Marta Axners rapport kan sägas ge en tydlig och aktuell indikation på hur muslimer representeras i svensk media idag. För en statistiskt fastställd och allmängiltig sanning om den svenska mediebilden av muslimer behövs dock mer omfattande forskning.

Rapporten öppnar för en diskussion om vad denna representation innebär, och på MR-dagarna i Göteborg inleds detta samtal. Välkommen till DO:s seminarium!

"Vi skriver ju inte så mycket om religion" - ett samtal om svenska nyhetsmediers bilder av muslimer

2015-11-10 14:30 - 16:00, Plats: K2

Medverkande: DO Agneta Broberg, Marta Axner, teologie doktor knuten till Centrum för forskning om religion och samhälle vid Uppsala universitet, Erik Helmerson, ledarskribent på Dagens Nyheter, Michael Österlund, biträdande chef på Ekot, Ingrid Norrman, kulturchef på Göteborgs-Posten, Maria Edström, medieforskare vid Göteborgs universitet och grundare av nätverket Allt är Möjligt, Fatima Doubakil, talesperson för Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén. 
Moderator: Ulrika Knutson, journalist och krönikör.

Även DO:s andra seminarium kan sägas handla om representationer, och om hur vi undviker att fastna i stereotyper eller tankar om grupptillhörigheter:

"Vi diskriminerar väl inte?" - ett samtal om arbetet inom socialtjänsten.

2015-11-10 10:30 - 12:00, Plats: G3

Det är ett mänskligt fenomen att kategorisera andra människor och tillskriva dem egenskaper. Personer som diskriminerar behöver inte göra det med avsikt. Omedvetna och oreflekterade föreställningar kan leda till oavsiktliga handlingar som diskriminerar. För personer som arbetar i det allmännas tjänst – som socialtjänsten – är det särskilt viktigt att bemöta människor på ett likvärdigt sätt. Hur gör vi det? Vad betyder Sveriges grundlag? Var ligger ansvaret?   

Medverkande: DO Agneta Broberg, Paula Mulinari, universitetslektor på  Malmö Högskola, Camilla Sköld, socialpolitisk chef för Akademikerförbundet SSR, Ann-Marie Strömberg, socialsekreterare i styrgruppen för "Nu Bryter Vi Tystnaden", Eva Mellsop Nyman, fd sektionschef i Malmö stad.
Moderator: Eva Nikell, DO:s utvecklingsenhet

Läs mer på MR-dagarnas webbplats och på www.do.se.

DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Taggar:

Om oss

Detta är DODiskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Dokument & länkar