DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2007

Ökande hyresintäkter i DK Syd AB (publ)

DK Syd AB (publ) äger och förvaltar 22 kommersiella fastigheter omfattande 115 000 kvm uthyrningsbar yta sedan halvårsskiftet 2006. Samtliga fastigheter ligger i södra Storstockholms industri- och logistikområden.

• Hyresintäkterna uppgick till 40 854 058 kr (-)

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 11 719 862 kr (-)

• Resultat efter skatt uppgick till 8 439 911 kr (-)


”Vi ser en ökande efterfrågan på kommersiella lokaler på vår huvudmarknad, södra Storstockholm och är nöjda med portföljens utveckling. Oron på kreditmarknaden får inga omedelbara effekter för DK Syd AB (publ), då vi har säkrat våra räntekostnader med olika räntederivat”, kommenterar VD Joachim Kuylenstierna.

Om DK Syd AB (publ)
DK Syd AB (publ) är en del av Diös & Kuylenstierna. Diös & Kuylenstierna äger och förvaltar 427 000 kvm kommersiella lokaler till ett värde om 3,4 miljarder.


DK Syd AB (publ)

Bilaga: Halvårsrapport januari – juni 2007.

Dokument & länkar