Kvartalsrapport 1 juli - 30 september 2001

KVARTALSRAPPORT 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2001 ·Nettoomsättningen under tredje kvartalet blev 52,4 (53,8) Mkr. Under årets första nio månader ökade omsättningen med 24 procent. ·Resultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande engångskostnader blev -8,6 (2,3) Mkr. Resultatet före skatt blev -24,2 (- 3,3) Mkr. Periodens resultat belastades av engångskostnader motsvarande 8,8 Mkr. · Rörelseresultatet under september var positivt. ·15 Mkr tillförs koncernen genom ett lån garanterat av 2M Invest AS och St Fredrikslund AS, vilket avsevärt förbättrar likviditeten. · DIAL NXT GROUP AB, Box 27320, 102 54 Stockholm. Tel: 08-566 350 00. www.dng.com OMSäTTNINGS- OCH RESULTATUTVECKLING Koncernens nettoomsättning under de första nio månaderna 2001 ökade med 24 procent till 184,9 (149,1) Mkr. Resultatet före goodwillavskrivningar minskade till -24,7 (5,5) Mkr och rörelseresultatet före skatt var -55,9 (-10,8) Mkr. Koncernens nettoomsättning minskade under tredje kvartalet 2001 med 2,7 procent till 52,4 (53,8) Mkr. Resultatet före goodwillavskrivningar men efter finansnetto minskade till -8,6 (2,3) Mkr och resultatet före skatt blev -24,2 (-3,3) Mkr. I resultatet ingår kapitalandel i intressebolag på -0,2 (0,1) Mkr. Resultatet belastas av engångskostnader på 8,8 Mkr. Kostnader för att skapa förutsättningar och att genomföra det i juni påbörjade åtgärdsprogrammet svarar för 2,1 Mkr. ÅTGäRDSPROGRAM FöRBäTTRAR LöNSAMHETEN Det omfattande åtgärdsprogrammet som initierades under sommaren 2001 syftar till att minska de koncerngemensamma kostnaderna med 20 Mkr räknat på årsbasis. Vid det tredje kvartalets slut är kostnadsbesparingar motsvarande 15 Mkr på årsbasis genomförda. Under kvartal fyra kommer ytterligare besparingar motsvararande 5 Mkr räknat på årsbasis att börja verka. Rörelseresultatet före goodwill och engångskostnader under september var positivt. NYTT KAPITAL Koncernen tillförs nytt kapital i form av ett lån på 15 Mkr som DNGs huvudägare 2M Invest AS och St Fredrikslund AS garanterat. Detta innebär att likviditetssituationen, som under det första halvåret 2001 varit ansträngd, nu avsevärt förbättrats. Avsikten är att 10 Mkr av lånet under vissa förutsättningar kan komma att omvandlas till nytt aktiekapital. FÖRÄNDRINGAR I BOLAGEN Under kvartalet bildades ett nytt dotterbolag, Speedway, som arbetar inom området direktmarknadsföring (DM). Speedway har i huvudsak bemannats med medarbetare som redan tidigare är verksamma inom DNG- koncernen. Omstruktureringar inom koncernen fortsätter planenligt. Syftet är att åtgärda verksamheter som inom rimlig tid inte har förutsättningar att bidra till koncernens lönsamhet. Efter rapportperiodens slut har följande förändring genomförts: ·Tentake AB, som övertogs av DNG i samband med strukturförändringar i ägargruppen, försattes i konkurs den 25 oktober 2001. (Se engångskostnader och goodwillavskrivning.) · MEDARBETARE Vid september månads utgång hade koncernen 242 (210) medarbetare. FINANSIELL STäLLNING Per den 30 september 2001 uppgick likvida medel till 6,3 Mkr jämfört med 10,4 Mkr vid årsskiftet. Efter periodens slut har dock ett kapitaltillskott på 15 Mkr skett. Det egna kapitalet uppgick till 156,1 Mkr jämfört med 174,0 Mkr vid årsskiftet. De räntebärande skulderna har minskat till 16,9 Mkr jämfört med 22,0 Mkr vid årsskiftet. De icke räntebärande skulderna uppgick till 83,4 Mkr, medan de vid årsskiftet var 56,5 Mkr. MODERBOLAGET Moderbolagets verksamhet består i att äga och förvalta aktier i dotterbolagen. Moderbolaget redovisar ingen omsättning. Resultatet i moderbolaget efter finansnetto uppgick till -0,055 Mkr (-0,036) Mkr. UTVECKLINGEN UNDER 2001 Under tredje kvartalet har DNG framgångsrikt tagit hem ett antal betydande affärer inom bland annat telekom, handel, finans och läkemedel. En viktig faktor bakom dessa är DNGs förmåga att skapa ett mätbart mervärde för sina kunder. Trots det nuvarande konjunkturläget är DNGs kundstock fortsatt stark och stabil. DNG har en ytterst liten andel av sin fakturering till nya företag eller företag inom nya branscher. Bolaget lämnar ingen detaljerad prognos. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna kvartalsrapport, liksom den föregående delårsrapporten, har upprättats i enlighet med "Redovisningsrådets rekommendation nr 20 Delårsrapportering". Från och med delårsrapporten trädde ytterligare ett antal nya rekommendationer, utgivna av Redovisningsrådet, i kraft. Rekommendationerna har inte inneburit någon effekt på DNG-koncernens redovisade resultat och ställning. Principen för att redovisa genomgångsfakturering ändrades från och med delårsrapporten. Från och med denna bruttoredovisas genomgångsfakturering vad avser intäkter och direkta kostnader. I tidigare rapporter har denna genomgångsfakturering nettoredovisats. Effekten av denna principförändring har medfört att nettoomsättningen samt direkta kostnader ökat för det första nio månaderna 2001. Justering har även gjorts för jämförelseperioderna. Kostnader inom Contact Center-verksamheten, vilka tidigare redovisades som direkta kostnader inom DNG Interaction AB, redovisas från och med delårsrapporten som externa kostnader och personalkostnader. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i rapporten som i den senaste avgivna årsredovisningen. Stockholm den 25 oktober 2001 Carl Wiktorsson Vd DNG, Dial Nxt Group (Publ) Rapporten är inte granskad av bolagets revisorer Nästa rapporttillfälle är den 25 januari 2002 avseende helåret 2001 För ytterligare information kontakta Carl Wiktorsson Telefon: 08-566 350 71, 0708-55 49 50 carl.wiktorsson@dng.com Finansiell information finns också på vår hemsida www.dng.com Företagets räkenskaper Resultaträkning i sammandrag, 2001 2000 2001 2000 2000 koncernen Tkr Jan-Sep Jan-Sep Jul-Sep Jul-Sep Jan-Dec Nettoomsättning 184 946 149 122 52 399 53 842 239 117 Övriga rörelseintäkter 0 4 626 0 0 4 626 Råvaror och förnödenheter -91 209 -66 443 -26 148 -22 830 -122 140 Övriga externa kostnader -31 653 -24 132 -8 478 -6 918 -33 038 Personalkostnader -86 227 -58 068 -25 944 -21 860 -89 671 Avskrivningar av matr anl -599 -445 -192 -113 -714 tillg Kapitalandel i intressebolag 89 857 -208 143 845 Resultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster -24 653 5 517 -8 571 2 264 -975 Avskrivning och nedskrivning -22 664 -15 834 -11 434 -5 278 -21 312 av goodwill Jämförelsestörande poster -3 820 0 -3 820 0 0 Rörelseresultat -51 137 -10 317 -23 825 -3 014 -22 287 Finansnetto -4 790 -467 -385 -275 -629 Resultat efter finansiella -55 927 -10 784 -24 210 -3 289 -22 916 poster Skatt 0 0 0 0 -223 Minoritetens andel av årets -96 -5 39 12 -127 resultat Periodens resultat -56 023 -10 789 -24 171 -3 277 -23 266 Resultat per aktie före -1,02 -0,21 -0,40 -0,06 -0,45 utspädning, kr Resultat per aktie efter -0,50 -0,21 -0,21 -0,06 -0,42 utspädning, kr Balansräkningar i sammandrag, koncernen Tkr 2001-09-30 2000-12-31 Immateriella anläggningstillgångar (goodwill) 161 696 167 707 Materiella anläggningstillgångar 6 964 3 236 Finansiella anläggningstillgångar 1 427 1 174 Summa anläggningstillgångar 170 087 172 117 Kortfristiga fordringar 81 762 71 008 Likvida medel 6 255 10 358 Summa omsättningstillgångar 88 017 81 366 Summa tillgångar 258 104 253 483 Eget kapital 156 092 173 975 Minoritetens andel av eget kapital 241 766 Avsättningar 1 448 267 Kortfristiga skulder 100 323 78 475 Summa eget kapital och skulder 258 104 253 483 Ställda säkerheter 33 586 32 976 Ansvarsförbindelser 4 000 4 000 Kassaflödesanalys, Tkr 2001 2000 2001 2000 2000 Kassaflöde löpande Jan-Sep Jan-Sep Jul-Sep Jul-Sep Jan-Dec verksamhet före förändring av rörelsekapital -30 933 4 633 -10 556 1 959 -2 851 Förändring av rörelsekapital 12 542 -9 742 -19 888 -4 302 2 353 Kassaflöde från löpande -18 391 -5 109 -30 444 -2 343 -498 verksamheten Kassaflöde från -5 712 -2 253 -1 595 -948 -2 256 investeringsverksamheten Kassaflöde från 20 000 7 500 20 000 0 10 492 finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde -4 103 138 -12 039 -3 291 7 738 Likvida medel vid periodens 10 358 2 620 18 294 6 049 2 620 början Likvida medel vid periodens 6 255 2 758 6 255 2 758 10 358 slut Förändring av eget kapital, Tkr 2001-09-30 2000-09-30 2000-12-31 Belopp vid årets ingång 173 975 174 073 174 073 Uppskjuten skattefordran 6 000 6 000 Teckningspremier optioner 1 411 Emissionskostnader -95 -4 081 Nyemission 35 600 7 500 20 278 Dekonsolidering Finland 2 717 Återföring teckningspremier -130 Omräkningsdifferenser 48 -319 -441 Periodens resultat -56 022 -10 789 -23 265 Belopp vid periodens utgång 156 093 176 465 173 975 Nyckeltal 2001 2000 2001 2000 2000 Data per aktie Jan-Sep Jan-Sep Jul-Sep Jul-Sep Jan-Dec Antal aktier vid periodens 112 426 52 242 112 426 52 242 55 026 slut 745 239 745 239 845 Resultat per aktie, kr -0,50 -0,21 -0,21 -0,06 -0,42 Eget kapital per aktie, kr 1,39 3,26 1,39 3,26 3,16 Räntabilitet Avkastning på eget kapital neg neg neg neg neg % Avkastning på sysselsatt neg neg neg neg neg kapital Avkastning på totalt neg neg neg neg neg kapital Marginalmått Rörelsemarginal i % Före goodwill -13,3 3,7 -16,4 4,2 -0,4 Efter finansiella poster -30,2 -7,2 -46,2 -6,1 -9,6 Kapitalstruktur Skuldsättningsgrad i % 10,8 0,6 10,8 0,6 12,6 Soliditet i % 60,6 74,0 60,6 74,0 68,9 Räntebärande skuld i Mkr 16,9 1,1 16,9 1,1 22,0 Personal Antal anställda vid 242 210 242 210 235 periodens slut - varav i Sverige 221 200 221 200 216 - varav i övriga Norden 21 10 21 10 19 Genomsnittligt antal 238 191 250 196 200 anställda Marginalmått per genomsnittligt antal anställda Nettoomsättning i Tkr 777 805 210 275 1 219 Resultat före goodwill, -104 29 -34 12 -5 Tkr Resultat efter finansiella -235 -56 -97 -17 -115 poster, Tkr ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01800/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01800/bit0001.pdf

Dokument & länkar