Bolagsstämmokommuniké

Dome Energy AB (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) har genomfört extra bolagsstämma onsdagen den 1 februari 2018, klockan 11.00 på Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm.

Bolagsstämman beslöt att bifalla styrelsens samtliga förslag. Bolagsstämman beslöt att:

  • Anta ny bolagsordning varigenom lägsta antal utestående aktier i Bolaget ska vara 239 292 636 och högsta antal utestående aktier ska vara 957 170 544 och lägsta tillåtna aktiekapital ska vara 23 929 263,60 kronor och högsta tillåtna aktiekapital ska vara 95 717 054,40 kronor;
  • Godkänna styrelsens beslut om kvittningsemission av 129 793 793 aktier;
  • Godkänna styrelsens beslut om emission av 129 793 793 teckningsoptioner.


För mer information vänligen kontakta:
Paul Morch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018 kl. 17.00 CET.
   

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar