Dome Energy publicerar årsredovisning och revisionsberättelse för 2016 med marginella skillnader mot Q4-rapporten

Dome Energy AB. (publ) (härefter “Dome Energy” eller “Bolaget”) (Kortnamn: DOME) kan idag meddela att årsredovisning och revisionsberättelse för 2016 har publicerats på Bolagets hemsida.

Av nedan tabell framgår marginella skillnader mot Q4-rapporten som presenterades den 28 februari 2017.


NYCKELTAL
 

TUSD FY 2016 FY 2016 Avvikelse
Å/R Q4
Intäkter från olja & gas inkl. realiserade derivat 3 578 3 578 -
Resultat från orealiserade derivat - - -
Bruttoresultat från produktion inkl. realiserade derivat 550 550 -
Bruttomarginal, % 15% 15% -
EBITDA -3 740 -3 778 38
EBIT -8 169 -8 206 37
EBT 7 397 7 373 24
Nettoresultat 7 402 7 378 24
Resultat per aktie (i US$) 0.22 0.21 0.01
Produktion (fat per dag) 560 560 -

För mer information, vänligen kontakta:

Paul Mørch, CEO
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 juni 2017 kl. 11:15 CET.


Om
Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar