Dometic Group avser att noteras på Nasdaq Stockholm

Pressmeddelande
2 november, 2015

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Den globala marknadsledaren inom lösningar för ”Mobile Living”, Dometic Group AB (publ) (“Dometic” eller “Bolaget”), avser att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (“Erbjudandet”). Dometic är verksamma i USA, Europa och Asien och erbjuder produkter för användning i husbilar och husvagnar, lastbilar och personbilar i premiumsegmentet, fritids- och arbetsbåtar samt ett antal andra användningsområden.

Erbjudandet

En börsnotering på Nasdaq Stockholm är ett logiskt och viktigt nästa steg för Dometic. Noteringen förväntas ge Dometic en bredare aktieägarbas, ökad kännedom om Bolaget och dess produkter samt tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader. Dometics huvudägare är sedan 2011 EQT V.

Erbjudandet kommer bestå av nya stamaktier emitterade av Bolaget och aktier som erbjuds av EQT V, som även efter noteringen kommer inneha en betydande ägarandel i Dometic och därmed kommer fortsätta att aktivt bidra till Bolagets framtida tillväxt och utveckling. Aktierna kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige. Genom försäljningen av stamaktier väntas Dometic tillföras cirka 4,6 miljarder kronor, vilka kommer användas till att reducera Bolagets skuldsättning och ge ytterligare finansiell flexibilitet. I samband med börsnoteringen avser Bolaget refinansiera sina befintliga långfristiga lån och andra låneinstrument samt till fullo lösa in de seniora PIK-lånen.

Nasdaq Stockholm har godkänt Bolagets ansökan om notering under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, så som att Finansinspektionen godkänner ett prospekt och att spridningskravet för Bolagets aktier uppfylls senast på noteringsdagen. Noteringen beräknas slutföras under 2015.

Jefferies International Limited, SEB och Morgan Stanley är joint global coordinators och joint bookrunners i samband med noteringen. Lazard är finansiell rådgivare till Bolaget och huvudägaren EQT V. Carnegie och UBS är joint bookrunners och Handelsbanken är co-lead manager.

Dometics medel- till långsiktiga finansiella mål

Dometics styrelse har antagit följande finansiella mål på medellång och lång sikt under en konjunkturcykel:

  • Nettoomsättningsökning med 5 % mätt i konstant valuta, exklusive större förvärv[1]
  • Rapporterad EBIT-marginal på minst 15 %
  • Betala ut lägst 40 % av nettoresultatet i utdelning
  • Nettoskuld/EBITDA kring 2,0x

Roger Johansson, VD och koncernchef för Dometic, kommenterar:

”De senaste åren har Dometic genomgått en spännande resa för att bli den marknadsledare inom ”Mobile Living” som vi är idag. Vår långa historia, starka varumärke och djupa förståelse för våra kunders grundläggande behov har etablerat Dometic som en uppskattad samarbetspartner till våra kunder och därtill belönat oss med starka marknadspositioner globalt. Vårt stora urval av produkter säljs över hela världen till en mängd olika kunder, vilket ger oss en väldiversifierad och finansiellt stabil verksamhet. Vi har en lång historik av uthållig tillväxt och är väl positionerade för att fortsätta dra nytta av tillväxt från ett antal makroekonomiska och strukturella kundtrender, såväl som vår egna strategiska plan. Noteringen är ett spännande nästa steg för Dometic och jag ser fram emot att vara en del av Bolagets fortsatta utveckling i en noterad miljö.”

Fredrik Cappelen, styrelseordförande för Dometic, kommenterar:

”Ledningsgruppen har gjort ett enastående arbete de senaste åren med att utveckla Dometic till den globala marknadsledaren inom ”Mobile Living”. Bolaget har en solid strategisk plan och ett starkt team på plats för att verkställa den. Noteringen kommer att stötta Dometics fokus på lönsam tillväxt genom tillgång till internationella kapitalmarknader samt ökad kännedom om Bolaget och dess produkter.”

Harry Klagsbrun, Partner på EQT Partners och investeringsrådgivare till EQT fonder, kommenterar:

”EQT har stöttat Dometics ledningsgrupp under ett flertal år och det glädjer mig att se Bolagets starka utveckling samt goda utsikter för fortsatt tillväxt och värdeskapande. Jag ser fram emot att Bolaget nu breddar sin aktieägarbas och välkomnar nya aktieägare att ta del av Dometics framtida utveckling.”

Om Dometic

Dometic tillhandahåller lösningar för ”Mobile Living” inom områdena Klimat, Hygien & Sanitet samt Mat & Dryck. Bolaget tillverkar och säljer ett brett utbud av produkter inom dessa områden för användning i husbilar och husvagnar, lastbilar och personbilar i premiumsegmentet, fritids- och arbetsbåtar samt för ett antal andra användningsområden. Bland produkterna återfinns luftkonditioneringsaggregat, luftvärmare, markiser, fläktar samt fönster och dörrar inom området Klimat, vattenvärmare och toaletter inom Hygien & Sanitet samt kylskåp, köksutrustning, ugnar och bärbara kylboxar inom Mat & Dryck. Bolaget har 22 produktions-/monteringsanläggningar i nio länder, säljer sina produkter i cirka 100 länder och tillverkar cirka 85 procent av alla sålda produkter internt. Bolaget marknadsför och säljer sina produkter under ett huvudvarumärke, Dometic, samt ett antal sidovarumärken såsom WAECO, Atwood, Aircommand, MOBICOOL, Marine Air Systems, Condaria, Cruisair och SeaLand. Per den 30 september 2015 hade Dometic 6 369 anställda.

Dometic bildades 1968 i USA som ett dotterbolag till det svenska företaget AB Electrolux, under namnet Dometic Sales Corporation, i syfte att sälja kylskåp till husbilar och husvagnar och annan fritidsutrustning. Grunden för verksamheten lades dock redan 1922 då absorptionskylskåpen uppfanns. Produktportföljen och den geografiska räckvidden har ökat genom 39 förvärv under de senaste 42 åren.

Dometics styrkor

  • Global marknadsledare med ett starkt varumärke i attraktiva nischer inom ”Mobile Living”
  • Exponerad mot gynnsamma makro- och konsumenttrender som stödjer långsiktig tillväxt
  • Stark närvaro i den stora och lönsamma Aftermarket-kanalen med ytterligare tillväxtpotential
  • Välinvesterad fabriksstruktur med hög lönsamhet, avkastning och kassagenerering
  • Produkt- och kunddiversifiering i kombination med bred regional exponering ger ökad finansiell stabilitet
  • Erfaren ledningsgrupp som verkställer en strategi med stor potential

Dometic Groups finansiella nyckeltal

Tolv månader
som slutade
den 31 december
Tolv månader
som slutade
den 30 september
Belopp i miljoner kronor
(om inte annat uppges)
2013 2014                                      2015
Nettoomsättning 7 808 8 806 11 169
Justerad EBITDA[2] 1 132 1 224 1 661
Justerad EBITDA-marginal (%) 15 % 14 % 15 %
Justerat rörelseresultat (EBIT)[2] 952 1 028 1 436
Justerat rörelseresultat (EBIT)-marginal (%) 12 % 12 % 13 %
Avkastning på operativt kapital (%)[3] 43 % 35 % 36 %

Om EQT

EQT är ett av de ledande riskkapitalbolagen i norra Europa med cirka 29 miljarder euro i rest kapital. EQT fonder har portföljbolag i Europa, Asien och USA med en sammanlagd omsättning på mer än 17 miljarder euro och cirka 140 000 anställda. EQT strävar efter att portföljbolagen ska bli långsiktigt framgångsrika, ha ledande marknadspositioner och stark operationell förmåga.

För mer information, vänligen kontakta:

Erika Ståhl, Head of Business Control & Investor Relations på Dometic
Tel: +46 8 501 025 24
Email: ir@dometicgroup.com

Ovanstående information har publicerats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 (CET) den 2 november 2015.

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande utgör inte och är inte en del av något erbjudande om försäljning av, eller en uppmaning om att köpa, värdepapper i Bolaget.

Detta meddelande får inte kopieras och meddelandet får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan eller till någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får följaktligen inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering eller tillämpning av undantag från registreringskraven enligt Securities Act samt i enlighet med delstatlig värdepapperslagstiftning i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Försäljning i USA av de värdepapper som omnämns i detta meddelande kommer enbart att ske till kvalificerade institutionella köpare (”qualified institutional buyers”) såsom definierade i Rule 144A i Securities Act.

Ett erbjudande av värdepapper enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i någon medlemsstat, ”Prospektsdirektivet”). Investerare bör inte investera i några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-länder, förutom Sverige, som har implementerat Prospektsdirektivet är detta meddelande endast avsett för och endast riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektsdirektivet, det vill säga till investerare som kan vara mottagare av erbjudandet utan ett godkänt prospekt i sådan EES-medlemsstat.

Detta meddelande distribueras endast och riktar sig endast till person i Storbritannien som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005(”Ordern”) eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer får inte agera eller förlita sig på information i detta meddelande. En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten enligt lag.

Detta meddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden avseende framtida händelser eller framtida finansiella resultat för Bolaget. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”forsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Varken Bolaget eller någon annan person garanterar att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande är korrekta och vidare åtar de sig inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta meddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta meddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för dess datum och kan ändras utan att det meddelas. Varken Bolaget eller någon annan person åtar sig uttryckligen någon skyldighet att offentligt granska, uppdatera, bekräfta eller revidera några framåtriktade uttalanden i syfte att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i förhållande till innehållet i detta meddelande.

Jefferies International Limited är auktoriserade och regleras i Storbritannien av Financial Conduct Authority. Morgan Stanley & Co. International plc och UBS Limited är auktoriserade av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority. Skandinaviska Enskilda Banken AB, Carnegie Investment Bank AB och Handelsbanken Capital Markets (en del av Svenska Handelsbanken AB) regleras av Finansinspektionen. Alla firmor arbetar exklusivt för Bolaget och ingen annan i samband med Erbjudandet och kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om den är mottagare av detta meddelande eller inte) som en klient i samband med Erbjudandet. Firmorna ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget i att tillhandahålla de skydd som ges deras respektive klienter eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan transaktion eller arrangemang som avses i detta pressmeddelande.


[1] Med större förvärv avses förvärv av bolag med mer än 100 miljoner kronor i omsättning.

[2] Justerad EBITDA och justerat rörelseresultat (EBIT) är definierat som EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar) och rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster och avskrivningar av kundrelationer. Jämförelsestörande poster inkluderar poster som är icke återkommande och som signifikant påverkat resultatet eller som är bedömda att vara viktiga för att förstå verksamhetsutvecklingen vid jämförelse av resultat mellan perioder. Avskrivningar av kundrelationer inkluderar avskrivningar av kundrelationer och immateriella rättigheter värderade vid förvärvet av Atwood.

[3] Exkl. goodwill och varumärken. Definieras som rörelseresultat (EBIT) dividerat med operativt kapital exklusive goodwill och varumärken. Baserat på rörelseresultat (EBIT) för de fyra senaste kvartalen dividerat med genomsnittligt operativt kapital exklusive goodwill och varumärken för de senaste fyra kvartalen.

Om oss

Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Sanitet och Mat & Dryck, Energi & Stryning, Säkerhet & Trygghet. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Dometic erbjuder produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i en husbil, husvagn, båt eller lastbil. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 28 tillverknings- och monteringsanläggningar i elva länder och säljer våra produkter i ett hundratal länder. Vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 8 800 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 14,0 Mdr för år 2017 och har sitt huvudkontor i Solna.

Prenumerera

Dokument & länkar