Dometic Group publicerar prospekt och offentliggör prisintervall i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

Pressmeddelande
11 november 2015

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Den globala marknadsledaren inom lösningar för ”Mobile Living”, Dometic Group AB (publ) (“Dometic” eller “Bolaget”), offentliggjorde den 2 november 2015 sin avsikt att notera Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”). Idag publicerar Bolaget prospekt och offentliggör prisintervallet i Erbjudandet, vilket uppgår till 43-52 kronor per aktie. Prospektet finns tillgängligt på Dometics webbplats www.dometicgroup.com. Dometic är verksamma i USA, Europa och Asien och erbjuder produkter för användning i husbilar och husvagnar, lastbilar och personbilar i premiumsegmentet, fritids- och arbetsbåtar samt ett antal andra användningsområden. 

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet består av ett erbjudande till kvalificerade institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige
  • Erbjudandet omfattar upp till totalt 108 900 014 aktier i Dometic (upp till 35,5 procent av det totala antalet utestående aktier efter Erbjudandet), varav upp till 106 976 744 nyemitterade aktier och 1 923 270 befintliga aktier. Genom nyemissionen väntas Bolaget tillföras 4 600 miljoner kronor i bruttolikvid före emissionskostnader
  • För att täcka eventuell övertilldelning har EQT V (“Huvudägaren”) förbundit sig att sälja ytterligare upp till 16 335 002 befintliga aktier, motsvarande upp till 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet (“Övertilldelningsoptionen”). Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo motsvarar Erbjudandet upp till 40,8 procent av det totala antalet utestående aktier efter Erbjudandet
  • Det slutgiltiga priset i Erbjudandet (”Erbjudandepriset”) förväntas fastställas inom intervallet 43-52 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde för Bolaget om 13 200-15 000 miljoner kronor
  • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår det totala värdet av Erbjudandet till cirka 5 385-5 405 miljoner kronor
  • AMF, Handelsbanken Fonder och Nordea Fonder (”Ankarinvesterarna”) har åtagit sig att förvärva aktier inom prisintervallet motsvarande ett värde om totalt 1 400 miljoner kronor. Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo motsvarar Ankarinvesterarnas andel upp till 26,0 procent av Erbjudandet
  • Första handelsdagen på Nasdaq Stockholm förväntas vara den 25 november 2015

Roger Johansson, VD och koncernchef för Dometic, kommenterar:

“Genom hårt arbete och med stöd från vår huvudägare EQT och erfarna styrelse har vi under de senaste åren blivit ett betydligt starkare och mer finansiellt stabilt bolag. De viktigaste hörnstenarna i Dometics fortsatta framgång är att stärka produktportföljen, förbättra den operativa verksamheten, växa eftermarknadsaffären och dra nytta av återhämningen i den Europeiska marknaden för husbilar och husvagnar.”

Harry Klagsbrun, Partner på EQT Partners and investeringsrådgivare till EQT fonder, kommenterar:

“EQT V kommer att fortsätta inneha en betydande ägarandel i Dometic efter noteringen och jag har stor tilltro till Bolagets förmåga att fortsätta implementera sin tillväxtstrategi på ett framgångsrikt sätt samt skapa värde för sina aktieägare. Å EQT Vs och styrelsens vägnar välkomnar jag detta nästa steg för Dometic. Jag anser att Bolaget är väl lämpat och förberett för en noterad miljö.”

Bakgrund och motiv till Erbjudandet samt användning av likvid

EQT III investerade ursprungligen i Dometic under 2001-2005 och bildade Dometic-koncernen. Under 2011 blev Dometic ägt av EQT V, genom en fond efterträdande EQT III, och storleken och styrkan i Dometics verksamhet har sedan dess ökat väsentligt. Styrelsen och Dometics ledning anser, med stöd av EQT V, att Erbjudandet och noteringen av Bolagets aktier är ett logiskt och viktigt steg i Dometics utveckling och ger möjlighet att bredda Bolagets aktieägarbas och ge Dometic tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling men även komma att öka kännedomen bland nuvarande och potentiella kunder och leverantörer om Dometic och dess verksamhet. Av dessa skäl har styrelsen ansökt om notering på Nasdaq Stockholm.

Erbjudandet omfattar både nyemitterade aktier och befintliga aktier. Dometic förväntar sig att erhålla en bruttolikvid om 4 600 miljoner kronor från nyemissionen. Bolaget avser att använda emissionslikviden i syfte att uppnå en nettoskuldsättningsnivå som uppfyller det av styrelsen fastslagna finansiella målet avseende kapitalstrukturen. Detta inbegriper inlösen av alla utestående obligationer och återbetalning av en del av skuldsättningen under Dometics befintliga seniora låneavtal. Dometic kommer inte att erhålla några intäkter från försäljningen av befintliga aktier i Erbjudandet.

Ledamöter i styrelsen och företagsledningen har erbjudits möjlighet att sälja en del av sitt innehav till av Huvudägaren kontrollerat bolag (som sådant bolag kommer att sälja i Erbjudandet) i syfte att täcka skatt och kostnader som uppkommer i samband med Erbjudandet samt att, i vissa fall, även sälja en liten andel av sitt kvarvarande innehav. Nyckelpersoner i ledningen förblir aktieägare i Bolaget efter Erbjudandet. Huvudägaren kommer fortsätta att inneha en betydande andel i Bolaget efter Erbjudandet och kommer därmed att fortsätta bidra till Bolagets framtida utveckling.

Erbjudandet

I enlighet med villkoren för Erbjudandet, som beskrivs i prospektet, har Dometics styrelse och Huvudägaren beslutat att erbjuda upp till 108 900 014 aktier i Dometic (upp till 35,5 procent av det totala antalet utestående aktier), varav upp till 106 976 744 nyemitterade aktier och 1 923 270 befintliga aktier.

Jefferies International Limited, SEB och Morgan Stanley ("joint global coordinators") kan utnyttja en Övertilldelningsoption på ytterligare upp till 16 335 002 befintliga aktier, motsvarande upp till 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet.

Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo motsvarar Erbjudandet upp till 40,8 procent av det totala antalet utestående aktier efter Erbjudandet.

Tilldelning av aktier för varje del av Erbjudandet kommer att baseras på efterfrågan. Tilldelningen kommer att beslutas av Bolagets styrelse och Huvudägaren i samråd med joint global coordinators. Aktierna erbjuds till allmänheten i Sverige samt till kvalificerade institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Prisintervallet har fastställts till 43-52 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde för Bolaget om 13 200-15 000 miljoner kronor. Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 5 385-5 405 miljoner kronor.

Ankarinvesterarna har åtagit sig att, förutsatt att vissa villkor uppfylls, direkt eller indirekt, förvärva aktier inom prisintervallet motsvarande ett värde om totalt 1 400 miljoner kronor, uppdelat så att AMF, Handelsbanken Fonder och Nordea Fonder förvärvar aktier motsvarande ett värde om 500 miljoner kronor, 500 miljoner kronor och 400 miljoner kronor. Baserat på mittpunkten i prisintervallet, motsvarar det 3,5 procent, 3,5 procent respektive 2,8 procent av det totala antalet utestående aktier i Dometic efter Erbjudandet.

Första handelsdagen på Nasdaq Stockholm förväntas vara den 25 november 2015 och aktierna kommer att handlas under symbolen ”DOM”.

Prospekt och anmälningssedel

Prospektet (på svenska och engelska) och anmälningssedel (på svenska) har publicerats på Dometics webbplats (www.dometicgroup.com) och SEBs webbplats (www.sebgroup.com).

Preliminär tidsplan

12-23 november 2015
Anmälningsperiod (erbjudande till allmänheten i Sverige)

12-24 november 2015
Anmälningsperiod (erbjudande institutionella investerare)

25 november 2015
Slutgiltigt Erbjudandepris offentliggörs

25 november 2015
Första handelsdagen på Nasdaq Stockholm

27 november 2015
Likviddag

Rådgivare

Jefferies International Limited, SEB och Morgan Stanley är joint global coordinators och joint bookrunners i samband med noteringen. Lazard är finansiell rådgivare till Bolaget och huvudägaren EQT V. Carnegie och UBS är joint bookrunners och Handelsbanken är co-lead manager. Vinge och Latham & Watkins (London) LLP är legala rådgivare till Bolaget och Huvudägaren, Advokatfirman Hammarskiöld & Co och Davis Polk & Wardwell London LLP är legala rådgivare till joint global coordinators och joint bookrunners.

Om Dometic

Dometic tillhandahåller lösningar för ”Mobile Living” inom områdena Klimat, Hygien & Sanitet samt Mat & Dryck. Bolaget tillverkar och säljer ett brett utbud av produkter inom dessa områden för användning i husbilar och husvagnar, lastbilar och personbilar i premiumsegmentet, fritids- och arbetsbåtar samt för ett antal andra användningsområden. Bland produkterna återfinns luftkonditioneringsaggregat, luftvärmare, markiser, fläktar samt fönster och dörrar inom området Klimat, vattenvärmare och toaletter inom Hygien & Sanitet samt kylskåp, köksutrustning, ugnar och bärbara kylboxar inom Mat & Dryck. Bolaget har 22 produktions-/monteringsanläggningar i nio länder, säljer sina produkter i cirka 100 länder och tillverkar cirka 85 procent av alla sålda produkter internt. Bolaget marknadsför och säljer sina produkter under ett huvudvarumärke, Dometic, samt ett antal sidovarumärken såsom WAECO, Atwood, A ATWOOD AIR COMMAND, MOBICOOL, Marine Air Systems, Condaria, Cruisair och SeaLand. Under de tolv månaderna som slutade 30 september 2015 uppgick Dometics nettoförsäljning till 11,2 miljarder kronor och justerat rörelseresultat (EBIT) till 1,4 miljarder kronor (12,9 procent i marginal). Per den 30 september 2015 hade Dometic 6 369 anställda.

Dometic bildades 1968 i USA som ett dotterbolag till det svenska företaget AB Electrolux, under namnet Dometic Sales Corporation, i syfte att sälja kylskåp till husbilar och husvagnar och annan fritidsutrustning. Grunden för verksamheten lades dock redan 1922 då absorptionskylskåpen uppfanns. Produktportföljen och den geografiska räckvidden har ökat genom 39 förvärv under de senaste 42 åren.

Om EQT

EQT är ett av de ledande riskkapitalbolagen i Europa med cirka 29 miljarder euro i rest kapital. EQT fonder har portföljbolag i Europa, Asien och USA med en sammanlagd omsättning på mer än 17 miljarder euro och cirka 140 000 anställda. EQT strävar efter att portföljbolagen ska bli långsiktigt framgångsrika, ha ledande marknadspositioner och stark operationell förmåga.

För mer information, vänligen kontakta:

Erika Ståhl, Head of Business Control & Investor Relations på Dometic
Tel: +46 8 501 025 24
Email: ir@dometicgroup.com

Ovanstående information har publicerats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13.00 (CET) den 11 november 2015.

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande utgör inte och är inte en del av något erbjudande om försäljning av, eller en uppmaning om att köpa, värdepapper i Bolaget.

Detta meddelande får inte kopieras och meddelandet får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan eller till någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får följaktligen inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering eller tillämpning av undantag från registreringskraven enligt Securities Act samt i enlighet med delstatlig värdepapperslagstiftning i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Försäljning i USA av de värdepapper som omnämns i detta meddelande kommer enbart att ske till kvalificerade institutionella köpare (”qualified institutional buyers”) såsom definierade i Rule 144A i Securities Act.

Ett erbjudande av värdepapper enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i någon medlemsstat, ”Prospektsdirektivet”). Investerare bör inte investera i några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-länder, förutom Sverige, som har implementerat Prospektsdirektivet är detta meddelande endast avsett för och endast riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektsdirektivet, det vill säga till investerare som kan vara mottagare av erbjudandet utan ett godkänt prospekt i sådan EES-medlemsstat.

Detta meddelande distribueras endast och riktar sig endast till person i Storbritannien som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005(”Ordern”) eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer får inte agera eller förlita sig på information i detta meddelande. En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten enligt lag.

Detta meddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden avseende framtida händelser eller framtida finansiella resultat för Bolaget. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”forsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Varken Bolaget eller någon annan person garanterar att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande är korrekta och vidare åtar de sig inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta meddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta meddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för dess datum och kan ändras utan att det meddelas. Varken Bolaget eller någon annan person åtar sig uttryckligen någon skyldighet att offentligt granska, uppdatera, bekräfta eller revidera några framåtriktade uttalanden i syfte att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i förhållande till innehållet i detta meddelande.

Jefferies International Limited är auktoriserade och regleras i Storbritannien av Financial Conduct Authority. Morgan Stanley & Co. International plc och UBS Limited är auktoriserade av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority. Skandinaviska Enskilda Banken AB, Carnegie Investment Bank AB och Handelsbanken Capital Markets (en del av Svenska Handelsbanken AB) regleras av Finansinspektionen. Alla firmor arbetar exklusivt för Bolaget och ingen annan i samband med Erbjudandet och kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om den är mottagare av detta meddelande eller inte) som en klient i samband med Erbjudandet. Firmorna ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget i att tillhandahålla de skydd som ges deras respektive klienter eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan transaktion eller arrangemang som avses i detta pressmeddelande.

Lazard & Co., Limited är auktoriserade och regleras i Storbritannien av Financial Conduct Authority och är rådgivare exklusivt åt Bolaget och ingen annan i samband med Erbjudandet. Lazard & Co., Limited kommer inte att betrakta någon annan person som sin klient i samband med Erbjudandet och ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget i att tillhandahålla de skydd som ges dess klienter eller för att ge råd i samband med Erbjudandet, innehållet i prospektet eller någon transaktion, arrangemang eller annat ärende som avses häri. Lazard & Co., Limited åtar sig inget som helst ansvar för innehållet i prospektet, inklusive dess riktighet eller fullständighet, och frånsäger sig därmed allt ansvar i samband med prospektet. 

Om oss

Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Sanitet och Mat & Dryck, Energi & Stryning, Säkerhet & Trygghet. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Dometic erbjuder produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i en husbil, husvagn, båt eller lastbil. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 28 tillverknings- och monteringsanläggningar i elva länder och säljer våra produkter i ett hundratal länder. Vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 8 800 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 14,0 Mdr för år 2017 och har sitt huvudkontor i Solna.

Prenumerera

Dokument & länkar